I høringsnotatet foreslår Arbeids- og sosialdepartementet to lovendringer i sosialtjenesteloven. For det første foreslås det endringer i Sosialtjenesteloven § 18 og bestemmelsens første ledd der det foreslås et nytt annet punktum som fastsetter at søknaden skal fremsettes av den enkelte myndige person som stønaden skal komme til gode. For det andre foreslås endringer i sosialtjenesteloven § 22. Her foreslås det at dagens hovedregel som sier at økonomisk stønad skal utbetales den som har søkt om stønaden endres til at økonomisk stønad som hovedregel skal utbetales til den enkelte som stønaden skal komme til gode.

MiRA-Senteret peke i vår uttalelse på at vi i all hovedsak mener intensjonen bak forslaget er god, men at det for spesielt utsatte grupper i samfunnet, deriblant minoritetskvinner med lav digital kompetanse vil kunne bidra til å gjøre vondt verre.

Les hele høringsuttalelsen her!