Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i høringsnotatet endringer i utlendingsloven og ny forskrift om statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak.

MiRA-Senteret er grunnleggende uenige i at ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år ligger hos UDI og ikke hos barnevernet. Praksisen innebærer at en avgrenset gruppe barn fratas retten til å få et like godt omsorgstilbud som det andre barn i Norge har krav på. I høringsnotatet påpeker vi også at kravene for tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak og barn i barneverninstitusjoner må samordnes og at reell styrking av rettssikkerhet forutsetter tilgang på kunnskap om rettigheter.

Les hele høringsuttalelsen her!