Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i høringsnotatet å innføre en ordning med elektronisk kontroll (såkalt omvendt voldsalarm) ved brudd på besøksforbud. Slik ordningen er i dag kan det ilegges elektronisk kontroll ved kontaktforbud, og det er ønskelig å utvide ordningen for å styrke fornærmedes stilling.

MiRA-Senteret er overordnet positiv til departementets forslag om bruk av elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud og stiller seg bak hovedargumentene som Likestillings- og diskrimineringsombudet har påpekt i sin høringsuttalelse. Senteret retter i høringsuttalelsen særskilt fokus mot saker om vold i nære relasjoner og deriblant løfte frem viktige anbefalinger for å styrke det forebyggende arbeidet med minoritetskvinner som står i fare for å bli utsatt for vold i nære relasjoner, deriblant partnerdrap.

Les hele høringsuttalelsen her!