Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny bestemmelse i utlendingsforskriften som klargjør at vilkårene for permanent oppholdstillatelse (med unntak av vilkåret om selvforsørgelse) må være oppfylt på vedtakstidspunktet og ikke på søknadstidspunktet slik praksis har vært i de fleste saker fram til nå.

MiRA-Senteret støtter ikke forslaget i høringsnotatet om at vilkårene for permanent oppholdstillatelse må være oppfylte på vedtakstidspunktet. Senteret mener dette vil kunne forverre situasjonen til voldsutsatte kvinner som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening. Forlengelsen av saksbehandlingstiden vil også innebære at tiden med midlertidig opphold forlenges, noe som kan være uheldig for integreringen og innvandreres psykiske helse.

Les hele høringsuttalelsen her!