MiRA-Senteret kjemper for minoritetskvinner, barn, flyktninger og asylsøkeres rettigheter, og vi ser med bekymring på forslagene om å stramme inn Norges innvandrings- og asylpolitikk, og å stenge grensene for mennesker i nød. Vi mener at alle mennesker som flykter fra krig har krav på beskyttelse, og å bli behandlet med respekt i likestillingslandet Norge. MiRA-logo

MiRA-Senteret jobber for å fremme norske verdier, og håper at vi får en utlendingslov som er godt forankret i menneskerettighetene og internasjonale forpliktelser, herunder FNs flyktningkonvensjon, samt kvinne- og barnekonvensjonen. Sårbarhetsfaktorer tilknyttet kvinner og barn på flukt, må tillegges stor vekt i norsk lov og alminnelig rettspraksis. 

 

Les MiRA-Senterets høringsuttalelse til innstramminger i utlendingslovgivningen her.