MiRA-Senteret er positive til at Oslo kommune har tatt initiativ til en plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo og at planen også har et mangfolds perspektiv hvor også minoriteter er inkludert.

For å kunne sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig seksuell helsekompetanse til å ivareta egen seksuelle helse er det behov for økt helsekompetanse som løfter personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon. Dette for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Tilgjengeligheten til lavterskeltilbud må også styrkes, da mange i denne gruppen har færre nære personer å henvende seg til om slike tema. Dette samtidig som terskelen for å ta kontakt med hjelpeapparatet kan være høy.

Les hele høringsinnspillet her!