MiRA-Senteret støtter i vår høringsuttalelse forslaget til endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi påpeker samtidig viktigheten av at det også må bli jobbet målrettet med å styrke mangfoldskompetansen i hjelpeapparatet og at man i dette arbeidet bør benytte seg av den mangeårige kompetansen som finnes i frivillige organisasjoner som MiRA-Senteret. Vi mener dette er helt nødvendig for å kunne sikre et lavterskeltilbud som er åpne for alle barn og unge, der de kan føle seg hørt og forstått og opplever at de kan få råd og veiledning basert på høy faglig kompetanse, også innenfor problemstillinger som kan oppleves som tabubelagte og være svært spesifikke for unge jenter med minoritetsbakgrunn.

Les hele høringsuttalelsen her!