MiRA-Senteret gir her våre høringsinnspill i forbindelse med forslag til endringer i integreringsloven, integreringsforskriften og midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven ved covid-19.

MiRA-Senteret er i all hovedsak positive til endringene som foreslås og er særskilt positive til at det foreslås å endre fristene i integreringsloven slik at oppstart og gjennomføring av opplæring harmoniseres. Senteret anser det også som positivt at det presiseres angående hvem som er ansvarlig for opplæring i norsk og samfunnskunnskap i de tilfeller en deltaker kombinerer grunnskole- og videregående opplæring. Senteret er samtidig kritiske til nivåkrav for permanent opphold og at det foreslås å utvide muligheten for å innhente personvernopplysninger, slik at også «private aktører» skal kunne innhente slik informasjon.

Les hele høringsuttalelsen her!