MiRA-Senteret viser til vår høringsuttalelse til ny integreringslov der vi støttet forslagene om å heve kvaliteten på introduksjonsprogrammet ved å stille et minstekrav til innhold og stille kompetansekravene til undervisere. I høringsuttalelsen var vi også positive til en rekke av grepene regjeringen forslo for å styrke kvaliteten på introduksjonsprogrammene, som kompetansekrav til undervisere og et standardisert minstekrav til innhold. Vi var imidlertid kritisk til forslaget om å heve kravet til ferdigheter i norsk muntlig fra nivå A2 til nivå B1 for å få rett til statsborgerskap. Et krav som vil kunne frata en betydelig andel av innbyggerne i Norge grunnleggende rettigheter permanent. Vi var også bekymret for at personvernet til utlendinger som deltar på introduksjonsprogram eller søker om statsborgerskap ikke var godt nok ivaretatt i regjeringens lovforslag.

Les hele høringsuttalelsen her!