I juni 2021 vedtok Stortinget at Barnesakkyndig kommisjons mandat skal utvides til også å omfatte sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker, jf. lov 11. juni 2021 nr. 60 om endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker). Som følge av dette, er det behov for endringer i forskriften om Barnesakkyndig kommisjon. Endringene er såpass omfattende, at departementet foreslår en ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon til erstatning for gjeldende forskrift av 24. september 2009 nr. 1210. Ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon hjemles derfor både i barnevernloven og i barneloven.

MiRA-Senteret er i all hovedsak positive til den nye forskriften om Barnesakkyndig kommisjon som foreslås av departementet. Senteret påpeker i høringsuttalelsen vår imidlertid viktige innvendinger i forhold til følgende punkter:

  • Barnefaglig kompetanse må beholdes som en spesifisering til krav til kommisjonsmedlemmenes kvalifikasjoner.
  • Det er helt elementært for en god vurdering av barnets beste at kommisjonsmedlemmene samlet sett besitter helhetlig kompetanse, herunder mangfoldskompetanse

Les MiRA-Senterets høringsuttalelse her!