MiRA-Senteret stiller seg i denne høringsuttalelsen bak utvalgets utredning. Senteret anser også tiltakene som blir foreslått i NOU 2020:17 som gode, men vil i det følgende trekke fram satsningsområder vi vurderer som spesielt sentrale. Primært framheves behovet for helhetlig kompetanseheving knyttet til risikovurderinger i hjelpeapparatet. Senteret vil også understreke behovet for at tiltak målrettes mot spesielt sårbare grupper.

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi var én av de ni fagpersonene som ble utnevnt til å sitte i det regjeringsoppnevnte partnerdrapsutvalget da de i oktober 2018 satt i gang med sitt arbeid.

Les hele høringsuttalelsen her!