MiRA-Senteret påpeker i vår høringsuttalelse at utvalget har gjort en god jobb, men savner en helhetlig interseksjonell tilnærming. Vi mener at for å kunne bekjempe likestillingsutfordringer for unge med minoritetsbakgrunn er det viktig å være bevisst på at denne gruppen ikke bare opplever diskriminering når det gjelder kjønn, men også knyttet til sin etnisitet og religion. Dette gjelder ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i skolen og i barnehagen. Vi ønsker at denne tematikken blir satt høyere på dagsorden og at det blir fremmet tiltak for å forebygge denne typen diskriminering slik at denne gruppen også kan oppnå reell likestilling.

Les hele vår høringsuttalelse her!