MiRA-Senteret ga i juli 2022 våre innspill til Barne- og familiedepartementet i forbindelse med de to høringsnotatene Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon (tilsynsforskriften) og Forskrift om oppfølging av barn på institusjon (oppfølgingsforskriften).

MiRA-Senteret stiller seg positiv til arbeidet med å styrke og tydeliggjøre henholdsvis barnevernets plikt til å følge opp barn på barnevernsinstitusjoner, og statsforvalterens ansvar for å føre tilsyn med barnevernsinstitusjonene. Det å forskriftsfeste tydelige retningslinjer for dette arbeidet er viktig for å ivareta rettsikkerheten til barn på institusjoner og for å sikre at disse barna får god oppfølging og omsorg. MiRA-Senteret mener imidlertid det er avgjørende at alle mindreårige i Norge som bor på institusjon uten egne foreldre omfattes av den tette oppfølgingen som foreskrives i forskriftene. Da alle barn i Norge er omfattet av barnevernsloven, uavhengig av hvilken oppholdsstatus barna har, mener MiRA-Senteret at forskriftenes virkeområde bør utvides til å omfatte barn på asylmottak.

Les hele høringsuttalelsen her!