Overordnet er MiRA-Senteret positive til utredningen og forslag til ny lov om støtte til rettshjelp. Men vi har også viktige bemerkninger og er kritiske til noen av forslagene som utvalget foreslår. MiRA-Senteret vil i det følgende komme med kommentarer til noen av endringene i de økonomiske vilkårene for støtte og systemet for egenandeler, da spesielt knyttet til betaling av egenandel for behovsprøvde saker. Vi har også kommentarer til utvalgets forslag om å fjerne retten til støtte til rettshjelp i saker om voldsoffererstatning, til personer som er utsatt for tvangsekteskap og til personer som vurderer å anmelde straffbare forhold (etter straffeprosessloven § 107 a første ledd bokstav a eller b). Vi er svært kritiske til et slikt forslag og vil vise til flere eksempler fra vårt arbeid som viser at en slik endring vil gi voldsutsatte kvinner, og da spesielt minoritetskvinner, enda dårligere forutsetninger for å ivareta sine rettslige interesser.

Les hele høringsuttalelsen her!