I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi Departmentets forslag om at meklingsforskriften §7 annet ledd regulerer unntakene fra meklingsplikten ved å forskriftsfeste hvilke lovbrudd som alltid skal gi fritak fra meklingsplikten. Vi anbefaler at man tilbyd separat mekling i alle tilfeller der en av partene har rapportert om vold, uavhengig av om denne volden er anmeldt eller ikke i tillegg til at vi anbefaler å styrke mekleres kompetanse om vold i nære relasjoner.

Les hele vår høringssuttalelse her!