MiRA-Senteret viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 21.1.2014 med forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skrifte fastlage ved reservasjon). MiRA-Senteret takker for muligheten til å komme med høringsinnspill.

MiRA-Senteret er et ressurssenter og møtested for unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Senterets virksomhet er tuftet på idealet om et likestilt samfunn der alle mennesker – uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, kultur og seksualitet – har like muligheter og rettigheter. Hovedfokuset siden MiRA-Senterets oppstart har vært å bekjempe flerdimensjonal diskriminering, og å fremme likestilling.

Kvinners reproduktive rettigheter må sikres

Kvinner har lenge kjempet for sine reproduktive rettigheter og rett til selvbestemt abort. I forlengelsen av denne kampen, har det også vært avgjørende at kvinner skal kunne ta etiske vanskelige beslutninger som eksempelvis abort, på et selvstendig grunnlag og fritt fra moralisering, diskriminering, tvang eller vold. I følge FN handler reproduktive rettigheter om rett til trygg abort, rett til prevensjon, frihet fra tvungen sterilisering eller tvungen fødsel og rett til å få god tilgang til reproduktive helsetjenester.

Reproduktive rettigheter er betraktet som kvinnenes menneskerettigheter. Det er beklageligvis ikke alle stater som har tilsluttet seg til FNs erklæring, og dermed valgt og ikke innlemmet disse rettighetene i sine respektive lands lovgivning. Det har i særlig grad kommet sterke opposisjoner fra religiøse grupper, Vatikanet og andre religiøse stater. I Norge har det vært ført en forholdsvis liberal politikk og staten har ratifisert både menneskerettighetskonvensjon og kvinnekonvensjon. Loven om kvinners rett til selvbestemt abort fra 1978 er et eksempel på Norges liberalpolitikk som ivaretar kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

MiRA-Senteret betrakter Helse- og omsorgsdepartementets høringsforlag om reservasjonsordning for fastleger som et forslag som kan risikere å utfordre kvinners menneskerettigheter. Likevel anser ikke MiRA-Senteret dette høringsforslaget som et lovforslag som nødvendigvis vil tilbakeføre kvinners rett til abort. Den retten må og vil bestå, men lovforslaget utfordrer likevel noen grunnleggende premisser hva gjelder kvinners rettigheter til reproduktiv helse. Slik vi ser det, bidrar også forslaget til og potensielt vanskeliggjøre for kvinner å få gjennomført abort i en kontekst fritt fra moraliserende bemerkninger. MiRA-Senteret støtter dermed ikke forslaget om reservasjonsmulighet til fastleger, og vi ber at forslaget trekkes.

Store sosioøkonomiske og demografiske konsekvenser

MiRA-Senteret er bekymret for de sosioøkonomiske og demografiske konsekvensene dette forslaget kan føre til for mange kvinner. Vi er særlig bekymret for at forslaget hardest vil gå utover kvinner som er bosatt på relativt små steder i vårt langstrakte land. Vi kan ikke godta en samfunnsutvikling hvor kvinner bosatt i større byer med flere helsetilbud, får bedre muligheter enn kvinner bosatt på mindre steder og at de kanskje i tillegg må reise langt til en annen lege som ikke har reservert seg mot å utføre abort. Det kan heller ikke være slik at kvinner som har råd til å betale for en privatpraktiserende lege som utfører inngrepet, får sine rettigheter bedre ivaretatt i motsetning til kvinner som ikke har de samme økonomiske forutsetningene.

Det fremgår videre i høringsnotatet at dersom en kvinnes fastlege har valgt å reservere seg, skal kvinnen henvises til en lege som befinner seg i nærheten. Likestillings- og diskrimineringsombudet skriver i sin høringsuttalelse at begrepet i nærheten ikke er tilstrekkelig utredet i forslaget. MiRA-Senterets stiller seg bak LDOs kommentar til dette, og deres bekymring knyttet til at hver enkelt søknad om reservasjon kan risikere å bli behandlet skjønnsmessig og at kvinnen da henvises videre til en lege som hun selv ikke oppfatter som å være i nærheten. Betydningen av begrepet i nærheten må utredes ytterligere i høringsforslaget. Det må også i større grad tas hensyn til kvinnens påkjenning ved å måtte bytte fastlege i en allerede svært sårbar situasjon.

Informasjonsformidling som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet

MiRA-Senteret har i 25 år fungert som et nasjonalt ressurssenter på integrerings- og likestillingsfeltet, og vi driver brukerstyrte lavterskeltilbud for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge. Vi deler NAKMI (Nasjonalkompetanse enhet for migrajonshelse) sin bekymring om at en eventuell reservasjonsmulighet vil kunne medføre en rekke ulemper for kvinner med kort botid i Norge, med lese-skrive vanskeligheter, dårlig basiskunnskaper i norsk og om norske helsevesen, og andre personer som av ulike grunner har behov for tilrettelagt informasjon. I høringsnotatet står det at pasienter skal få informasjon om fastlegeordningen via brev og gjennom offentlige lister over fastleger som reservere seg på nett. Hvordan vil Helsedepartementet sikre at alle kvinner i Norge får tilstrekkelig informasjon om denne ordningen slik at de vet hvilke rettigheter de har og dermed kan ta informerte valg?

Vi foreslår at informasjon til kvinner med minoritetsbakgrunn styrkes og at pasienter må få tilbud om informasjon på sitt morsmål, og muntlig gjennom en godt kvalifisert tolk. Helseinstitusjoner må opprette en god strategi for informasjonsformidling som sikrer at alle får tilpasset og tilstrekkelig informasjon, slik at informasjonsformidlingen gjenspeiler vårt mangfoldige samfunn. Løftet om likeverdige helsetjenester må danne grunnlaget også for en eventuell innføring av reservasjonsmulighet for fastleger.

Kampen mot patriarkalske strukturer

MiRA-Senterets deler også mange kvinners bekymring vedrørende bruk av argumentet om å verne samvittighetsfriheten. Ved å sende slike signaler står vi i fare for at det kan forekomme liknende diskusjoner hvor offentlige institusjoner av religiøse årsaker, ønsker å reservere mot å utføre ulike oppgaver som de i utgangspunktet har plikt til å gjennomføre. Ivaretakelse av kvinners menneskerettigheter må i aller høyeste grad prioriteres, særlig fremfor ivaretakelse av fastlegers samvittighetsfrihet. Selv om MiRA-Senteret er for religionsfrihet, vet vi også at religioner ofte fremmer patriarkalske ideologier som tilsier at menn er overordnet kvinner. Hvis vi gir etter for slike religiøse krav, så vinner dessverre patriarkatet.

MiRA-Senteret oppfordrer derfor regjeringen til å trekke forslaget om reserverasjonsordning for fastleger. Vi mener at ressursene heller bør brukes til å styrke og opprettholde likeverdige helsetjenester i alle landets offentlige helsetjenester, også for kvinner som ønsker å avbryte et svangerskap.