MiRA-Senteret takker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for muligheten til å komme med høringsuttalelse vedrørende NOU 2015:4 Tap av statsborgerskap. Vi ønsker å påpeke at høringen er komplisert, og krever god fagkompetanse og mye ressurser. Med den begrensede kapasiteten vi har, har vi kun valgt å gi et kort høringssvar uten å gå inn i detaljene av alle konsekvenser som en slik lovendring eventuelt vil medføre.  

Diskriminerende og stigmatiserende effekter

MiRA-Senteret har i alle år satt diskriminering og rasisme i det norske sam­funn på dagsorden. Ved å formidle våre erfaringer har vi økt bevisstheten om rasisme og at det finnes mennesker i Norge som blir behandlet ulikt på grunn av deres bakgrunn, religion, hudfarge eller kjønn.

MiRA-Senteret er imot å innskrenke rettigheter til norske statsborgere som tidligere har hatt en annen nasjonalitet da de flyttet til landet. Vi er derfor negative til utredningens konklusjon om å innføre en regel som gir domstolene mulighet til å fradømme statsborgerskap der en person har opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser.

MiRA-Senteret mener at forslaget om å endre regler om statsborgerskap er utformet slik at det kun rammer bestemte grupper. For eksempel ligger det implisitt i forslaget at personer lovendringen omfatter, må tidligere ha hatt statsborgerskap i et annet land eller med bakgrunn fra et annet land. Et slikt lovforslag vil da bidra til å skape et skille mellom norske statsborgere, og mellom majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen.

Les hele MiRA-Senterets høringsuttalelse her!