MiRA-Senteret takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag til endringer i barneloven.

MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner er en landsdekkende nettverksorganisasjon som har over 25 års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Senteret er partipolitisk nøytralt og har ingen tilknytning til bestemte religiøse eller etniske grupper.

Dagens regelverk i barneloven

Foreldre som er gift eller samboende når barnet blir født har i dag felles foreldreansvar både under samlivet og etter et eventuelt brudd. Hvis foreldrene ikke er gift eller bor sammen når barnet blir født, har mor foreldreansvaret alene. Barneloven er i dag nøytral og lar det som utgangspunkt være opp til foreldrene selv å avtale hvor barna skal bo, hvilket omfang samværet skal ha og om barna skal bo fast sammen med begge (dvs. delt bosted).

I dag er det bostedsforelderen som har det avgjørende ordet hvis foreldrene ikke blir enige om at barnet skal flytte innenlands. I dag kan en bostedsforelder flytte med barnet til en annen kant av landet uten samtykke fra den andre forelderen, selv om flyttingen vil hindre en løpende samværsordning.

Om departementets forslag til endringer i barneloven

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova). Forslaget innebærer at felles foreldreansvar skal være utgangspunkt for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. Departementet sender to forslag om delt bosted på høring. Det første alternativet er videreføring av gjeldende rett hvor foreldre selv avtaler bostedsordning, men hvor delt bosted fremheves i loven ved at dette alternativet nevnes først som noe foreldrene kan avtale. Det andre alternativet er delt bosted som utgangspunkt for loven når begge foreldrene har bodd sammen med barnet.

Det sendes to forslag om flytting med barn på høring. Det ene forslaget forsterker dagens ordning ved at det innføres meklingsplikt ved uenighet. Det andre forslaget innebærer at foreldre med felles foreldreansvar må være enige hvis barnet skal flytte med bostedsforelder til et annet sted i landet, dersom flyttingen fører til vesentlige endringer i samværsordningen.

Det foreslås også å lovfeste at dommere kan oppnevne en sakkyndig, og/eller be om bistand fra familievernet til å hjelpe partene til frivillig oppfyllelse av samværet. Departementet ber høringsinstansene om innspill om tilbakehold eller trekk i barnebidrag kan være egnet som sanksjonsmiddel ved samværssabotasje.

MiRA-Senteret vil i det følgende gi uttalelse på departementets forslag om påtvunget delt bosted for barna der foreldrene er i dype konflikter og forslaget om trekk i barnebidrag som egnet sanksjonsmiddel ved samværssabotasje.

Likestilt foreldreskap?

I høringsnotatet hevder departementet at påtvunget delt bosted vil bidra til å sikre barna samvær med begge foreldrene, dempe konflikter mellom foreldre som rammer barna og dermed likestille foreldrene som omsorgspersoner. Med dagens barnelov, kan foreldre velge fritt hva gjelder bostedsordning for deres barn. Dette kan dreie seg om delt bostedsordning, delvis delt eller at barnet bor mesteparten av tiden hos den ene forelderen. MiRA-Senteret stiller seg positive til delt bosted i de tilfeller hvor foreldre kan samarbeide og selv ønsker denne løsningen. Vi er imidlertid skeptiske til departementets forslag om at barnet ikke kan flytte uten at samværsforelderen gir sitt samtykke, som i praksis vil innebære et flytteforbud for aleneforelderen.

Tall fra Aleneforeldreforeningen viser at omtrent 85 prosent av alle aleneforeldre er kvinner, og at det er like mange menn og kvinner som flytter etter samlivsbrudd. Det kan være diverse grunner som gjør at mor velger å flytte som jobbmuligheter, utdanning, risiko for vold og overgrep, nye relasjoner og nettverk eller for å stifte ny familie med mer. En innføring av et flytteforbud, vil medføre at far fritt kan velge bosted mens mor er avhengig av fars godkjenning og velvilje. Det er opplagt at dersom kommunikasjonen allerede er vanskelig, som ofte etter et brudd, vil det i mange tilfeller være vanskelig for mor å få et nødvendig samtykke fra far. Dette skaper et uheldig avhengighetsforhold og maktubalanse mellom mor og far, som kan bidra til økt konfliktnivå og risiko for samværssabotasje. Dette vil medføre en rekke negative konsekvenser for foreldre og barn, og begrense mange aleneforeldres liv, spesielt alenemødre.

Les mer her…