MiRA-Senterets høringsuttalelse – endring i barnetrygdloven – innstramminger i retten til barnetrygd under utenlandsopphold

MiRA-Senteret takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag til endringer i barnetrygdloven – rett til barnetrygd under utenlandsopphold.

MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner er en landsdekkende nettverksorganisasjon som har over 25 års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Senteret er partipolitisk nøytralt og har ingen tilknytning til bestemte religiøse eller etniske grupper.

Om forslaget

Departementets forslag om endring i barnetrygdloven innebærer at retten til å motta barnetrygd under utenlandsopphold begrenses til tre måneder, mot dagens seks måneder. Forslaget innebærer en generell innstramming i retten til barnetrygd under utenlandsopphold og gjelder uavhengig av barnets alder. Det foreslås også at kontantstøtten bortfaller ved utenlandsopphold utover tre måneder. Innstrammingsforslaget begrunnes med at barns fravær fra skolen får særlig store konsekvenser for integrering av barn med annet morsmål enn norsk.

Gjeldende rett

Barnetrygd utbetales for alle barn under 18 år som er bosatt i riket, jf. barnetrygdloven § 2 første ledd. 2 Barnetrygdloven § 4 definerer når et barn anses som bosatt i riket. Ved midlertidig fravær fra landet som ikke er ment å vare mer enn seks måneder, regnes barnet fortsatt som bosatt her. Er oppholdet ment å vare utover seks måneder, vil barnet ikke lenger anses som bosatt, og retten til barnetrygd bortfaller fra måneden etter utreise.Ettersom bosetting også vurderes samlet, inntrer foreldrenes plikt til å melde fra til NAV om utenlandsopphold allerede ved fravær som strekker seg utover vanlig ferieopphold (tre-fire uker). Skolen plikter å melde fra til NAV om en elev har fravær som kan skyldes utenlandsopphold.

Mangelfull kunnskap om omfang

Det fremkommer i høringsnotatet at departementet mangler en landsdekkende oversikt som viser omganget av langvarige utenlandsopphold eller utflytting av barn. Statistikken som det vises til er begrenset til kommunene Oslo og Drammen. Det fremkommer heller ikke hvor mange som i utgangspunktet har rett til barnetrygd, men som oppholder seg i utlandet. Per dags dato, mangler vi dermed tilstrekkelig kunnskap for å kunne si noe om hvor utbredt langvarig utenlandsopphold er, blant familier som mottar barnetrygd. Forslaget om å endre barnetrygdloven og stramme inn retten til å motta barnetrygd ved utenlandsopphold på over tre måneder, fremstår dermed som unødvendig. MiRA-Senteret anbefaler at omfang og konsekvenser utredes nærmere, før et eventuelt innstrammingstiltak gjennom lovendring innføres.

 

Les mer av høringen her.