MiRA-Senteret er enige med Departementet i at voldsoffererstatningen som er i dag må forbedres og at den bør effektiviseres, men vi er samtidig kritiske til flere av forslagene som Departementet kommer med i lovforslaget. Vår erfaring tilsier at betydelig færre voldsutsatte vil få voldsoffererstatning dersom det stilles krav til dom eller rettsforlik for å ha rett på erstatning, slik regjeringen her foreslår. Vi mener følgelig at målet om effektivisering her ser ut til å gå på bekostning av at alle voldsutsatte sikres en vurdering av de faktiske forhold i sin sak.  

Departementet foreslår også at voldsoffererstatning skal knyttes til spesifikke bestemmelser i straffeloven, men fjerne da samtidig noen av de mest alvorlige straffbare handlingene fra ordningen. MiRA-Senteret er kritiske til forslaget og mener det vil innebære en alvorlig svekkelse av ordningen dersom personer utsatt for eksempelvis alvorlige seksuelle overgrep ikke får rett på voldsoffererstatning.

MiRA-Senteret vil i det følgende gi innspill på utvalgte punkter i lovforslaget som vi mener er særskilt relevant med bakgrunn i arbeidet vårt med å sikre minoritetskvinner utsatt for vold den rettsikkerheten de har krav på.

Les hele høringsuttalelsen her!