– Det er full tillitskrise mellom barnevernet og innvandrere, hevdet Abid Raja under dialogmøte med MiRA-Senteret.

MiRA-Senteret arrangerer dialogmøter med de ulike politiske partiene i regi av valgkampanjen «Hev Stemmen Nå!». Denne uken var det Venstres stortingspolitiker Abid Q. Raja som besøkte MiRA-Senteret for å diskutere temaer som blant annet arbeidsliv, boligsegregering i Oslo, innstramminger i utlendingsloven og barnevern.

Anonyme jobbsøknader
I partiprogrammet til Oslo Venstre står det at partiet vil arbeide for å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid blant annet gjennom mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering. MiRA-Senteret har i alle år jobber for et mer inkluderende arbeidsliv hvor også kvinner med minoritetsbakgrunn sikres reelle muligheter medv1 like rettigheter. Vi møter stadig kvinner som har opplevd utfordringer knyttet til blant annet diskriminering på grunn av navn og at kvinner har gått i årevis fra praksisplass til praksisplass uten å få tilbud om jobb. Raja henviste til forskning ved Jon Rogstad som viste at dersom du har et annerledes navn enn etnisk norsk, reduseres sjansene dine betraktelig for å bli innkalt til intervju.
– Arbeidslivsdiskriminering må bekjempes, og vi i Venstre mener at anonyme jobbsøknader vil kunne bidra til at flere blir innkalt til intervju.
Flere av kvinnene med ulike erfaring knyttet til arbeidslivet, nikket enig til Rajas utspill om anonyme jobbsøknader.

Bussing – en effektiv løsning mot etnisk segregering mellom øst og vest?
Bussing mellom østkanten og vestkanten i Oslo var et annet tema som ble diskutert, som en strategi for å redusere den økende segregeringen i byen. Dette var imidlertid ikke Raja for, da han heller tok til ordet for at foreldre må få velge selv.
– Jeg tror ikke at obligatorisk bussing fra øst til vestkanten er en god løsning. Både fordi vi har fritt skolevalg i Oslo men også fordi det for mange barn er mest gunstig å gå på skole i sitt nærmiljø og ikke reise lagt hver dag til skolen.
– En annen strategi for å redusere forskjellene kan være å bygge flere kommunale boliger på vestkanten, foreslo Raja og la til at byrådsleder Guri Melby helt sikkert kunne ha svart på spørsmål om Oslo bedre enn han selv.

Forslaget om økt botidskrav til fem år
MiRA-Senteret ønsket videre å vite hva Venstre mener om forslaget om et hevet botidskrav fra tre til fem år i utlendingsloven. En regelendring som MiRA-Senteret er sterkt i mot, da vi mener at den allerede eksiterende treårsregelen svekker minoritetskvinners rettssikkerhet og gjør mange kvinner mer sårbare for å bli utsatt for vold.
– Dette er sak vi tapte mot FrP og Høyre da vi fikk forhandlet gjennom opphold for de lengeværende asylbarna og ikke noe Venstre ønsker gjennomført, meddelte Abid Raja og la til at han håper at den massive motstanden mot forslaget vil bli tatt i betraktningen da høringsforslaget skal stemmes over på Stortinget.

Økt satsning på barnevernet
v3MiRA-Senteret har lenge jobbet med å forebygge oppdragervold, en utfordring som Abid Raja er svært engasjert i. Gjennom tilbudet Mødre som veiledere ved MiRA-Senteret kurses mødre med minoritetsbakgrunn i alternative oppdragelsesmetoder. Hensikten er å øke deltagernes kunnskap og kompetanse om barns rettigheter og konsekvenser av oppdragervold, og styrke kvinnenes nettverk i lokalmiljøet. I tillegg har MiRA-Senteret et pågående prosjekt som heter «Minoriteters møte med barnevern» hvor vi både kurser barnevernsansatte om flerkulturell forståelse, tilrettelegger for dialogmøter mellom barnevernsansatte og mødre med minoritetsbakgrunn og tilbyr samtaleterapi for mødre som har et problematisk forhold til barnevernet. Med dette prosjektet søker MiRA-Senteret å bygge opp tillit og forebygge frykt i relasjonen mellom partene. Dette er et tema som engasjerer Raja, både fordi han selv har vært advokat i flere barnevernssaker og fordi barnevern er et satsningsområde i partiet Venstre.
– Det er full tillitskrise mellom barnevernet og innvandrere. Dette fører både til at innvandrere går glipp av muligheten til å motta hjelpetiltak, og at barnevernet i mange tilfeller benytter seg av hastevedtak altfor raskt, mener Raja som selv har vært involvert i en rekke barnevernssaker i sitt advokatyrke.
– Venstre forsøker alltid å løfte barnevernet, det har vi også klart med denne regjeringen. Både økonomisk og politisk med økt sansning på å kurse barnevernsansatte i kultursensitivitet og med å øke antall barnevernsansatte ved de ulike kontorene. Foreløpig har vi ikke lykkes med å få systemet i barnevernet til å fungere, men med Venstre har de hvert fall fått et lite løft.

v2