Mandag 22.juni hadde MiRA-Senteret et spennende dialogmøte med stortingspolitiker og medlem av kommunal- og forvatningskomiteen, Mudassar Kapur fra partiet Høyre. Temaer som ble tatt opp var blant annet gratis kjernetid i barnehage og SFO, og utvidelse av introduksjonsprogrammet til å inkludere personer som venter i asylmottak.

I forbindelse med kampanjen ”Hev Stemmen Nå” arrangerer MiRA-Senteret dialogmøter med politikere fra de ni største partiene i Norge. Formålet er å skape en arena hvor kvinner med minoritetsbakgrunn kan stille direkte spørsmål til politikerne vedrørende temaer som berører deres hverdagsliv.

Temaer som vi ønsket å drøfte med Høyres stortingsrepresentant, Mudassar Kapur, var blant annet tiltak for introduksjonsprogrammene, tiltak for økt sysselsetting av kvinner med minoritetsbakgrunn, forebygging av diskriminering og utfordringer i barnevernet. Dialogmøte Høyre

– Integrerer vi kvinnen, integrerer vi hele familien!

MiRA-Senteret ønsket innledningsvis å få svar på hvordan partiet Høyre vil tilrettelegge for bedre språkopplæring for nyankomne. Gjennom erfaring som tidligere direktør i SOS barnebyer, fremhevet Kapur viktigheten av å satse på jenter og kvinner.

– I SOS barnebyer lærte jeg at dersom vi utdanner kvinnen i familien, utdanner vi hele landsbyen. Dette ser vi Norge også. Integrerer vi kvinnen, integreringer vi hele familien, sa Kapur svært engasjert.

Kapur fremhevet videre at partiet Høyre ønsker å tilrettelegge for at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kommer seg ut i arbeid og lærer seg norsk, og at flest mulig tar gode valg.

– Høyre har gått inn for gratis kjernetid i barnehage og SFO for lavinntektsfamilier. Dette vil bidra til at flere barn lærer seg norsk, samtidig som at mødrene kan delta på språkkurs.

Introduksjonsordningen bør starte i asylmottakene

Videre presiserte Kapur at Høyre ønsker å endre hele introduksjonsordningen slik at språkopplæringen blir mer praktisk og utvides til å gjelde for alle nyankomne.

Kapur delte sitt pågående arbeid med å finne en løsning for at introduksjonsprogrammet og språkopplæringen kan begynne tidligere. Slik at de 5000 menneskene som nå sitter på asylmottak og venter på bostedskommune, kan begynne med norskopplæringen ved mottakene. Høyre mener at dette vil kunne gi mange bedre forutsetninger på arbeids- og boligmarkedet, og lette integreringsarbeidet. Dialogmøte Høyre2

MiRA-Senteret støtter forslaget, og oppfordret samtidig til at rettighetsinformasjon bør få en større plass i introduksjonsprogrammene enn hva det utgjør per dags dato.

Vi må stille krav til arbeidstakerne

Videre ønsket MiRA-Senteret å vite hva Høyre gjør for de kvinnene som snakker norsk godt, men som likevel sliter med å få tilgang til arbeidsmarkedet. Kvinner som har høy utdanning men som ikke kommer inn til intervju, kvinner som har lang erfaring i arbeidslivet men som har mistet jobben på grunn av kravet om norskprøve 3 og kvinner som opplever å gå fra praksisplass til praksisplass uten tilbud om fast jobb.

Kapur ble glad for å høre at MiRA-Senteret har tatt opp kravet om norskprøve 3 med statsråd Solveig Horne, og la til at med den nye arbeidsmiljøloven vil diskriminering og utnytting bli vanskeligere ved at bedriftene får en karantenetid, som gjør at de ikke kan ansette flere en person i midlertidig stilling i løpet av et år.

– I tillegg har instanser som NHO og NAV et særlig ansvar for å følge opp og stille krav til bedriftene, fortsatte Kapur.

Høyre er imot kvotering

Til tross for dette opplever dessverre mange kvinner med minoritetsbakgrunn diskriminering og utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet og inn i lederstillinger. Fakhra Salimi viste til bydel Alna som eksempel. Hvor omkring 90 prosent av bydelens innbyggere har minoritetsbakgrunn, mens flertallet av de med lederstillinger i bydelen er etnisk norske. Hva sier dette om representasjon og muligheter på arbeidsmarkedet? Kjønnskvotering er et politisk tiltak som har bidratt til at flere kvinner er i arbeid og i lederstillinger. MiRA-Senteret foreslo at kvotering kunne vært et aktuelt tiltak for å få flere med minoritetsbakgrunn inn på arbeidsmarkedet.

– Høyre er imot kvotering. Vi må ikke kvotere men da må vi heller ikke diskriminere, sa Kapur.

MiRA-Senteret på sin side er for kvotering av minoriteter, etter at vi nå har sett resultatene av å kvotere inn kvinner. Diskusjonen videre omhandlet de strukturelle barrierene som muliggjør diskriminering, og at disse må brytes ned. Staten bør gå frem som et godt eksempel og ha god representasjon av både kvinner og menn, og personer med minoritetsbakgrunn.

Kapur anbefalte MiRA-Senteret å ta kontakt med HR-avdeling i ulike bedrifter, fremfor å kontakte ledere. Dette fordi det ofte er HR-avdelingen som tar det første utvalget av aktuelle kandidater i ansettelsesprosessen ved større bedrifter, og at ledere kun får presentert et utvalg. Diskriminerende holdninger ovenfor personer med minoritetsbakgrunn bør derfor forebygges i underliggende etater i bedrifter spesielt i HR-avdelingene, poengtert Kapur. Dialogmøte med Høyre4

– Mangel på kompetanse i barnevernet

Avslutningsvis presenterte MiRA-Senteret utfordringer mange minoriteter opplever i møte med barnevernet. Frykten mange familier med minoritetsbakgrunn har ovenfor barnevernet er i mange tilfeller svært legitim, rett og slett fordi de har blitt fratatt sine barn uten tilstrekkelig grunnlag. MiRA-Senteret opplever at det er behov for økt kunnskap i barnevernet hva gjelder deres rolle i barnevernssaker og om maktubalansen som skapes i møte med familier.

Kapur var enig i at det er utfordringer knyttet til norsk barnevern, både i tilfeller hvor de griper inn for raskt på grunn av mangel på kulturkompetanse og i tilfeller hvor de griper inn for sent.

– Kompetanseheving av barnevernsansatte og innsikt i egen rolle sammen med foreldreveiledning er avgjørende for et bedre barnevern. Det arbeidet MiRA-Senteret gjør i den forbindelse er kjempeviktig, avrundet Kapur.