MiRA-Senteret inviterte den 10. desember i år til dialogseminar om minoriteters møte med barnevernet. Formålet med seminaret var å drøfte utfordringer og mulige løsninger for å styrke samarbeid mellom barnevernet og minoritetsfamilier. Seminaret markerte også avslutningen av det treårige prosjektet «Minoriteters møte med barnevernet» som var støttet av Extrastiftelsen gjennom Redd Barna.IMG 5237

Det var en fullsatt sal på Litteraturhuset med over 80 deltagere. Blant deltagerne var minoritetskvinner, barnvernsansatte og andre som jobber med minoritetsfamilier. 

Fakhra Salimi, leder av MiRA-Senteret, åpnet seminaret med å ønske alle velkommen og introdusere dagens tema. Hun poengterte at barnevernet er en svært viktig institusjon, og at det mange steder gjøres en god jobb for å ivareta barns rettigheter. Men selv om det er mye som er bra, er det også noen nøkkelproblemstillinger som det er viktig å sette søkelys på for å kunne få et enda bedre barnevern som ivaretar rettighetene til alle barn i Norge, også barn med minoritetsbakgrunn.NB3

Først ut av foredragsholderne var Khansa Ali som var prosjektleder for ”Minoriteters møte med barnevernet”. Hun fortalte om arbeidet med prosjektet og hvilke erfaringer som har kommet ut av det. Ali konkluderte med at man må diskutere hva som er barnets beste og hvilken definisjon man legger til grunn når man jobber med familier med minoritetsbakgrunn.NB4

Menneskerettighetsjurist Gro Hillestad Thune var dagens andre foredragsholder. Thune var en av fagpersonene som sendte en bekymringsmelding om norsk barnevern til Barne- og likestillingsminister Solveig Horne i sommer. Thune var opptatt av å fremheve aNB5t selv om vi lever i menneskerettighetslandet Norge, må vi ikke lukke øyne for de menneskerettighetsbrudd som skjer i barnevernet. ”Uperfekte mødre har også menneskerettigheter” sier hun. Hun fortalte videre at det barnevernssystemet vi har i dag ikke er godt nok, og at det er behov for et bedre regelverk rundt de beslutningene som tas i barnevernet.

Tredje og siste foredragsholder var Athar Ali. Athar Ali er leder i Norsk Innvandrerforum, og jobber som ledende klinisk sosionom ved avdeling for barn og unges psykiske helse (BUP). I tillegg foreleser han om sosialt arbeid og barnevern. Athar Ali opplever at mange foreldre med innvandrerbakgrunn har et annet syn på barneoppdragelse enn etnisk norske, og at foreldrene lett kan bli misoppfattet av barneverntjenesten. Dette handler om både språk og kulturforskjeller. En del minoritetsforeldre mangler også forståelse for at barn sliter psykisk, og Ali mener at barnevernet har vanskeligheter med å forstå dette. Han påpekte også at det er viktig å huske at i mange av de landene minoritetsbefolkningen kommer fra finnes det ikke et barnevern, og at det er viktig at riktig og god informasjon blir gitt til foreldre med minoritetsbakgrunn.

Seminaret ble avsluttet med en spennende paneldebatt hvor det kom mange gode innspill fra salen. De fleste var enige om at barnevernet står overfor utfordringer i møte med minoritetsfamilier, og at det er viktig at ulike meninger og forslag til tiltak kommer frem slik at man sammen kan sikre et godt barnevern for alle i barn i Norge.NB2