MiRA-Senteret er svært bekymret over departementets høringsforslag til en ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen, fordi vi mener at endringsforslaget vil bidra til en uthuling av fedrekvoten og svekke likestilling i Norge.

Fedrekvoten som ble etablert i 1993 har i over 20 år fungert som en rettighet for far og barn til å være mer sammen, og er et viktig likestillingspolitisk tiltak i Norge. Innføring av fedrekvoten har også bidratt til å endre holdninger blant norske folk omkring tradisjonelle kjønnsrollemønstre hvor mor er hjemme med barn og far arbeider. Dette på bakgrunn av at fedrekvoten har gjort det enklere for far å innta omsorgsrollen i barnets første leveår, og enklere for mor å kombinere deltagelse i arbeidslivet med morsrollen. Likevel er situasjonen med dagens ordning, slik at fedre tar ut mindre foreldrepenger enn mødre. MiRA-Senteret er derfor imot en endring i foreldrepengeordningen, som vil føre til uthuling av fedrekvoten og at færre fedre enn i dag velger å ta ut fedrekvoten.

Les mer…