I anledning kvinnedagen 8.mars inviterte MiRA-Senteret til dialogmøte: «Forum for bevisste valg» den 2. mars for å sette søkelyset på norsk feminisme, interseksjonalitet og økende populisme. Med over 130 tilhørere og et spennende panel ble det to meget interessante og engasjerende timer på Melahuset. IMG 0934

Etter et musikalsk innslag av Wei Ting Tseng på cello innledet MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi dialogmøte. I sin innledning la Salimi vekt på viktigheten av at kjønn ikke adskilles fra andre faktorer som rase, etnisitet, religion og klasse og at det er avgjørende at vi står sammen i kampen for likestilling. Etter et engasjerende innlegg ga Salimi ordet videre til panelet som besto av ildsjeler som på ulike måter har markert seg i den IMG 0856offentlige debatten.

Viktigheten av interseksjonalitetsperspektivet

Beatrice Halsaa, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, snakket om at interseksjonalitet alltid har vært veldig viktig innen kjønnsforskning, men at andre faktorer i samfunnet endrer seg over tid. Tidligere ble kjønn i større grad knyttet til kapital, mens det de siste årene har vært en dreining mot rasistiske- religiøse og seksualitetsperspektiver. Halsaa påpekte også at en utfordring for dagens kjønnsforskning er den uklare overgangen fra å snakke mindre om kjønn og mer om mangfold. Kjønn i dag handler i større grad om selvidentifisering enn kategoriene mann og kvinne, og hun pekte på at dette kan gjøre kjønnsforskningsfeltet uklart og rettighetspolitikk som kvinnekonvensjonen uklar i bruk.

Ulike forståelser av rasismebegrepet

I sitt innlegg snakket seniorforsker, Cora Døving om rasismebegrepet og forskning på feltet og la vekt på at rasismebegrepet ofte blir unngått i debattene om diskriminering og nærliggende felter, dersom det ikke kan knyttes til en handling som begrunnes med at noen har svart hud. I Norge reagerer vi heldigvis sterkt på rasisme når vi kjenner den igjen, men vi reagerer ganske svakt når den relaterer seg til andre ting enn det vi tenker på som biologisk raseforståelse. Forskningen på rasisme fremover må fokusere mer på relasjonen mellom rase som hudfarge og rase i sammenheng med religion og kultur. IMG 0956

Som eneste mann i panelet fortalte sosialantropolog tilknyttet KIFO, Sindre Bangstad innledningsvis om sine erfaringer fra feltarbeid i Cape-Town og møte med en muslimsk feminist. Bangstad la også vekt på viktigheten av interseksjonalitet for å bekjempe rasisme, sexisme og kvinneundertrykking og pekte på faktorer som at hatkriminalitet treffer ulike grupper ulikt, og at forskning har vist at de som er tilbøyelige for sterke antipatier mot en minoritetsgruppe også er sterkere tilbøyelige for antipatier mot andre minoritetsgrupper.

Media – en sentral rolle i hva som synliggjøres i det offentlige ordskiftet

Debattansvarlig og kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal snakket om feminisme, populisme og medias rolle i det offentlige ordskiftet. Ved å bruke Sumaya Jirde Ali’s kronikkinnlegg i Aftenposten som eksempel pekte hun på viktigheten av at alle er med på å formulere sine egne krav til frigjøring. Gjennom å konfrontere ulike former for diskriminering og se på hvordan disse virker sammen kan vi undersøke hvilke strategier som kan forbedre det. Mediene blir lett veldig synlige i dagens samfunn, mens det nitide arbeidet som gjøres i kvinnebevegelsen er mindre synlig. Det er viktig å huske på at det ikke alltid er det som er mest synlig som er viktigst. IMG 0902

Konsekvenser av maktstrukturer i samfunnet

IMG 0914Nina Bahar, assisterende generalsekretær i Skeiv Verden snakket om fremveksten av rasisme i det offentlige og hennes egne erfaringer med rasisme. Det som ofte gjør rasisme særlig sensitivt å snakke om er når den ikke er direkte voldelig, men heller er hverdagslig og institusjonell. Gjennom to personlige historier knyttet til opplevd hverdagsrasisme stilte hun spørsmålstegn ved hvorfor noen må tåle mer enn andre, og at man ved og bli puttet i en kategori i det offentlige rom aldri har en posisjon som nøytral. Hun fortalte at folk blir rasende når hun snakker om rasisme og at dette er et resultat av maktstrukturer i samfunnet.

Tiden er inne for en transnasjonal kvinnebevegelse!

Susan Rakhsh, sosiolog og flyktningkonsulent, snakket om at det er viktig å bryte med patriarkatet og at vi må lage en inkluderende kvinnebevegelse. Hun poengterte at undertrykkelse ikke kan rangeres og at alle land i verden består av forskjellige grupper med forskjellig kultur. Mitt poeng er at undertrykkelse er transkulturell, transnasjonal og transetnisk og vår kamp for våre rettigheter må være transnasjonal, poengterte Rakhsh. Svarte og hvite feminister må finne en vei sammen og vi må gå mot en transnasjonal feminisme!

Om forebygging av vold i nære relasjoner og rettighetskamp

Khansa Ali som er rådgiver og aktivitetsansvarlig ved MiRA-Senteret snakket om vold og at alle typer vold mot kvinner og vold i nære relasjoner må bekjempes. Hun la vekt på at tilleggsutfordringene som minoritetskvinner ofte har, gjør de spesielt sårbare for vold. Samtidig definerer man vold mot minoritetskvinner og etnisk norske kvinner forskjelligIMG 0938 og bidrar slik til ytterligere å begrense minoritetskvinners muligheter til å få tilpasset hjelp, delta i samfunnet og ha like muligheter til arbeid. Disse strukturene i samfunnet har vi alle et ansvar for å bekjempe.

Women’s March i Washington – hva er suksessoppskriften?

Marie Simonsen delte viktige erfaringer fra Women’s March i Washington og pekte på flere faktorer som kan forklare hvorfor kvinnebevegelsen i USA har lyktes. Inkludering for alle, lokal – og politisk forankring sammen med en følelse av å være truet og å føle en reell frykt for at en rettighet man har oppnådd kan bli fratatt en, ble trukket fram som viktige suksessfaktorer. Simonsen presiserte at for å kunne skape en bredere og sterkere IMG 0982kvinnebevegelse i Norge kreves det at majoriteter og minoriteter klarer å finne en felles plattform, og jobbe sammen om det vi har felles, heller enn å fokusere på det som skiller oss.

Engasjerende diskusjon og stort oppmøte

Etter panelinnleggene ble det åpnet opp for innlegg fra tilhørere, deriblant SV-politiker Karin Andersen, leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl, Regina Adahada fra Pawa, Mariette Lobo fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Mari Eifring fra Rødt, Attia Mirza, Åshild Marie Vige fra JURK med flere.

Viktige problemstillinger ble diskutert mellom innledere og tilhørere og også flere minoritetskvinner tok til ordet og snakket om sine erfaringer. Sammen satte vi fokus på mange viktige temaer som er sentrale i det videre arbeidet for å skape et likestilt og mangfoldig samfunn, sammen!