MiRA-Senteret har denne uken avgitt to viktige høringsuttalelser. Både til regjeringens forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen, og til forslaget om en ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. MiRA-logo

Nei til botidskrav for kontantstøtte 

MiRA-Senteret fraråder regjeringen å iverksette de foreslåtte endringene i trygderegelverket. I vår høringsuttalelse er vi spesielt kritiske til forslaget om å innføre et botidskrav på fem år for kontantstøtte da vi mener forslaget vil bidra til å forskjellsbehandle kvinner, og setter kvinner som allerede har svakere muligheter til selvforsørgelse i en ytterlige sårbar situasjon.

Ny lov – svekket kvalitet!

Vi er også kritiske til forslaget om å innføre en ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere som er løsrevet fra barnevernloven. MiRA-Senteret frykter at dette vil medføre en rekke uheldige konsekvenser som svekket kvalitet på omsorgen, krav til bemanning og standarden på lokalene. 

Les mer her…