MiRA-Senteret ser med stor bekymring på resultatene fra Statistisk Sentralbyrås nye arbeids- og levekårsundersøkelse publisert 03.07.14. Undersøkelsen viser gjennom statistikken over innvandrere, at inntektsnivået blant gruppen er generelt lavere enn resten av befolkingen.

Mens innvandrere fra EU-land som Storbritannia, Danmark og Sverige topper listen over innvandrere med like høye eller høyere inntekt som resten av befolkningen, står innvandrere fra land som Eritrea, Afghanistan, Somalia og Irak nederst på listen med medianinntekter på mellom 50 og 60 prosent av hele befolkningens medianinntekt i 2012. Somaliske innvandrere hadde den laveste medianinntekten, på 50 prosent av hele befolkningens inntektsnivå.

Til tross for at rapporten viser til mulige forklaringer på inntektsforskjellene, som for eksempel lengden på botid i Norge, så er det fra et likestillingsperspektiv stor grunn til bekymring. Regjeringen bør ta undersøkelsen alvorlig, og må straks sette i gang tiltak som kan bremse den negative utviklingen. Lønnsnivået til de mest utsatte innvandrergruppene må heves, og det må samtidig stilles spørsmål rundt hvorfor akkurat disse landene er overrepresentert i statistikken over de mest lavtlønnede i samfunnet.