Vil ha lønnet arbeid fremfor praksisplass!

Slagordet for årets 1. mai-markering er «Vi tar Norge videre». Flere rapporter har vist at mange kvinner med innvandrerbakgrunn har vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet og blir værende på arbeidsrettede tiltak over mange år. Også kvinner født i Norge, men av foreldre med innvandrerbakgrunn, møter en større Fakhra nyhetsbrevbarriere mot arbeidslivet enn majoriteten på grunn av diskriminering. Kan Norge gå videre uten å ta med kvinner med minoritetsbakgrunn?

Første mai er arbeidernes internasjonale kampdag for å feire de seirene arbeiderne har vunnet gjennom årene, men også dagen for å fremme viktige saker for dagens arbeidsfolk – og for dem som står utenfor arbeidslivet. Et stort flertall av kvinner med minoritetsbakgrunn utgjør reservearbeidskraft i Norge og har manglende rettigheter. Mange jobber deltid eller i midlertidige stillinger og ofte i lavlønnede yrker. Arbeidsledigheten blant kvinner med innvandrerbakgrunn er mye høyere enn blant den øvrige befolkningen, og svært mange kvinner går på arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV over flere år. I voksenopplæringen opplever mange å bli møtt med svært kjønnsstereotypiske holdninger, og forespeilet arbeid innen helse- og omsorgssektoren som eneste mulighet. De kvinnene som kommer på MiRA-Senteret for å få hjelp sier at de ønsker lønnet arbeid og ikke bare praksisplass på flere forskjellige arbeidsplasser over flere år.

Arbeidsledighet blant minoritetskvinner kan ikke bortforklares med kulturelle eller religiøse barrierer. Kvinner som er arbeidssøkende har brutt mange av disse barrierer og ønsker seg lønnet arbeid. De ønsker å være selvstendige aktører i deres egne og deres familiens liv uten å være avhengige av en ektemann eller staten. Det kreves strukturelle endringer for eksempel bedre kvalifiseringssystemer og sterkere vern mot diskriminering for å få kvinner ut i arbeidsliv.

Historisk kjempet arbeiderne blant annet for å få åtte timers arbeidsdag, bedre lønns- og arbeidsforhold og vern mot usaklige oppsigelser. Kvinner med minoritetsbakgrunn markerer 1. mai 2013 ved å sette arbeidsledighet og arbeidsvilkår på dagsorden. Hvis vi ønsker å ta Norge videre som et inkluderende mangfoldig samfunn må vi sørge for at kvinner med minoritetsbakgrunn er en del av denne visjonen.