Grepet strammes!

Vi gratulerer den nye regjeringen med femti prosent andel av kvinner i statsrådsposisjoner og utnevnelse av tre statssekretærer med minoritetsbakgrunn i viktige departementer.Fakhra nyhetsbrev bilde

Men det er bekymringsverdig at minoritetskvinner som kommer til Norge gjennom familiegjenforening skal få det enda vanskeligere hvis vi ser på den nye regjeringsplattformen. Vi spør: hvor hardt skal grepet strammes?

I desember 2012 oppfordret MiRA-Senteret norske myndigheter til å fjerne 3-årsregelen i familiegjenforeningssaker. Vi argumenterte for at regelen innbærer at nyankommet ektefelle er avhengig av at ekteskapet holder i tre år for å få permanent oppholdstillatelse på eget grunnlag. Vi mener at loven er kvinneundertrykkende og ikke, i tilstrekkelig grad, tar hensyn til innvandrerkvinners rettssikkerhet. En slik regel skaper ubalanse i maktforholdet mellom ektefellene, fører til at kvinner i økt grad opplever fysisk og psykisk vold i ekteskapet, og mange kvinner tvinges dermed til å bli i et voldelig ekteskap i redsel for å bli utvist fra Norge. Vi vet at det i praksis er flest kvinner som rammes av denne regelen.

Med denne kunnskapen som bakteppe, blir vi svært urolige når vi ser at regjeringsplattformen nå foreslår å øke kravet om botid fra tre til fem år. Dette vil i ytterligere grad forverre situasjonen til mange innvandrerkvinner som blir utsatt for vold i nære relasjoner. MiRA-Senteret mener at dersom Solberg-regjeringen ønsker å ta vold mot innvandrerkvinner på alvor, er regelen nødt til å fjernes eller reduseres til et år.

Vi forstår ikke på hvilken måte kravet om fem års botid, for å få opphold på selvstendig grunnlag, skal være med på å styrke likestillingen, forebygge vold i nære relasjoner og føre til en bedre politikk for integrering, slik som regjeringsplattformen lover?