I forkant av den internasjonale kvinnedagen, 8.mars, ønsket MiRA-Senteret å rette søkelyset mot minoritetskvinners likestillingsutfordringer og deres rettigheter i NoMødre som veiledererge ved å arrangere et seminar på Litteraturhuset med tittelen ”Minoritetskvinner og likestillingsutfordringer”. Vi diskuterte viktige temaer som retten til arbeid og utdanning, retten til familiegjenforening med mer.

Samtidig som vi rettet søkelyset mot minoritetskvinners likestillingsutfordringer, ønsket vi også å vise deres styrke og ressurser. Da vi startet tiltaket ”Mødre som veiledere i sine egne lokale miljøer” i 2013, viste kvinner stor interesse for å få mer kunnskap om deres nye hjemland Norge. Tiltaket har økt mødres kunnskap om barns rettigheter og konsekvenser av oppdragervold, hjulpet dem med å mestre stress og styrket kvinnenes nettverk i lokalmiljøet. Over 150 kvinner med minoritetsbakgrunn benyttet seg av kurstilbudet og det var 16 mødre som engasjerte seg i å bli veiledere og starte opp egne mødregrupper i sine lokalmiljøer i 2014.

Vi inviterte statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Maria Hoff Aanes til å dele diplomer til mødrene for sin innsats og holde et inspirasjonsinnlegg slik at andre kvinner også blir inspirert. I sitt innlegg poengterte statssekretæren viktigheten av å skape arenaer for nettverksbygging og at det er lønnsomt å satse skreddersydde tiltak for minoritetskvinner.

Etter at diplomene var utdelt, var det duket for et innlegg av en av mødrene selv som har blitt veileder og som er i gang med å starte opp egen mødregruppe i sitt lokalmiljø. Hun takket MiRA-Senteret på vegne av alle mødrene og sa dette om kurset: ” På kursene har vi lært mye om barnas rettigheter, barneoppdragelse, kommunikasjon mellom foreldre og barn, forebygging av vold og stress- og konflikthåndtering. Det har vært helseforebyggende for mange av oss. Kunnskap som vi har fått fra disse kursene har vi formidlet videre. Tidligere ble jeg for eksempel, når jeg var stresset selv, sint på mine barn. Nå når jeg er stresset prøver jeg å kommunisere med dem og i stedet for å bli sint, forklarer jeg dem at jeg er i en vanskelig situasjon og at jeg trenger litt tid for meg selv”.

Videre eksemplifiserte kvinnen noen av ringvirkningene med dette prosjektet:”..også min familie i Marokko får kunnskap. For eksempel når min søster i Marokko har spørsmål om sine barn, kan jeg gi henne råd om det jeg har lært på kursene. Rådene fungerer bra, og nå ringer hun alltid til meg hvis hun har en ny sitasjon med sine barn. Som dere ser, har ikke dette arbeidet bare forbedret vår situasjon eller kunnskapsnivå, men det har også gjort oss i stand til å hjelpe andre.”

Deretter var Tone Tellevik Dahl, lederen for Helse og sosialkomiteen i Oslo Kommune, invitert til å tale for mødrene og de over 50 oppmøtte på Litteraturhuset. Hun trakk blant annet frem viktigheten av empowermentrettet arbeid, og effekten av når kvinner lærer av hverandre. Etterfulgt av Margunn Bjørnholt, leder av Norges Kvinnelobby og Norsk Kvinnesaksforening, som snakket om betydningen av mangfold i kvinnebevegelsen og et innlegg av lederen for Oslo Kommunes Enhet for mangfold og integrering (EMI), Rowena B. Teodocio om det å skape gode rollemodeller og å være en god rollemodell for sine barn.

Fakhra Salimi, leder for MiRA-Senteret, avrundet seminaret med å peke på noen sentrale likestillingsutfordringer blant minoritetskvinner i dag. Temaer som treårsregelen, hverdagsrasisme, diskriminering på arbeidsmarkedet, praksisplass som slavearbeid og stereotypiske fremstillinger i media ble satt på dagsorden og videre diskutert.

MiRA-Senteret ønsker å rette en takk til alle deltagerne, bidragsyterne og mødrene i prosjektet ”Mødre som veiledere” for et spennende, inspirerende og viktig seminar som belyste dagens likestillingsutfordringer blant minoritetskvinner, og hvordan vi videre skal styrke kvinnenes muligheter og rettigheter på arbeidsmarkedet og ellers i samfunnet. Vi ser frem til å fortsette vårt arbeid med ”Mødre som veiledere”, både å kurse flere mødre til å bli veiledere og å følge opp de nyetablerte mødregruppene.