Ansatte i systemet tror altfor sterkt på aktivisering alene selv om det ikke fører til jobb, sa forskningssjef Anne Britt Djuve da MiRA-Senteret inviterte til seminar på Litteraturhuset tirsdag 31.mai for å sette søkelys på minoritetskvinner og arbeidsliv.

Mange kvinner med minoritetsbakgrunn har et brennende ønske om å delta i arbeidslivet, og å sikre seg og sin familie økonomisk uavhengighet. Likevel opplever et svært høyt antall kvinner med minoritetsbakgrunn store vanskeligheter med å få innpass på arbeidsmarkedet, og urovekkende mange går fra praksisplass til praksisplass i årevis uten lønn men med sosial stønad.

For å belyse denne tematikken inviterte MiRA-Senteret til seminar på Litteraturhuset med FAFOs forskningsleder Anne Britt Djuve, likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og SV-politiker Gülay Kutal. Ordfører Marianne Borgen deltok også på seminaret i forbindelse med sertifisering av kvinner som er engasjerte i MiRA-Senterets tilbud Mødre som veiledere.

Retten til arbeid er en menneskerett!IMG 6634

MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, åpnet seminaret med å skissere opp ulike utfordringer knyttet til praksisplassordningen. På MiRA-Senteret erfarer vi at mange kvinner opplever å bli utnyttet som gratis arbeidskraft blant enkelte arbeidsgivere i en uforholdsmessig lang periode, uten at det leder til videre jobb.

– Kvinner får dermed ikke oppfylt sine behov for en reell lønn og medfølgende rettigheter. Retten til arbeid er en menneskerett som handler om mer enn kun lønn. Arbeid har også flere viktige helsemessige gevinster, påpekte Salimi.

 Forskjeller i utdanningsnivå

Anne Britt Djuve ved FAFO fokuserte på utfordringer knyttet til introduksjonsprogram og praksisplassordningen, og stilte spørsmålstegn ved om disse tiltakene er en sikker vei inn til arbeidslivet. Djuve presenterte statistikk over sysselsetting etter landbakgrunn og etter kjønn. Tallene viste positive tendenser generelt sett, men at sysselsettingsraten var lavere blant kvinner med somalisk bakgrunn. Disse tallene kan forklares med forskjeller i utdanningsnivå, bemerket Djuve, og la til at fremtidig forskning over sysselsetting bør ta utgangspunkt i utdanningsnivå fremfor landbakgrunn. I tillegg til at forskning bør se på hvilke arbeidsrettede tiltak som fungerer for hvem.

”Kofferten full av papirer som ikke fører til jobb”

IMG 6649 Videre la Djuve frem utvalgte sitater som viste ulike oppfatninger om hvorvidt arbeidsrettede tiltak fungere eller ikke, både fra ansatte i systemet og fra brukere av systemet. Der hvor en ansatt viste til at deres kurs motiverer til arbeid selv om det ikke fører til jobb, uttalte en kursdeltager at kofferten nå var full av kurspapirer uten videre jobb og at kursene oppleves som kaffemøter.

– Ansatte i systemet tror altfor sterkt på aktivisering alene selv om det ikke fører til jobb. Dermed videreføres tiltaksregimet og personer går fra tiltak til tiltak. Dette påfører deltagerne gjentatte nederlag og virker demotiverende, sa Djuve og poengterte at det er nødvendig å fokusere mer på brukerperspektiver og systemkritikk innenfra, for å unngå en videre negativ utvikling.

En helhetlig antidiskrimineringspolitikk IMG 6670

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm var også invitert for å snakke om forebygging av flerdimensjonal diskriminering i arbeidslivet. Bjurstrøm trakk frem likestillings- og integreringsmeldingen som eksempler på god problemforståelse, uten de virkelige tiltakene og virkemidlene for å få flere minoritetskvinner i arbeid.

– Diskriminering av innvandrerkvinner på arbeidsmarkedet er på et uakseptabelt høyt nivå, og vi trenger en langt bedre og mer helhetlig antidiskrimineringspolitikk i Norge, påpekte ombud Bjurstrøm.

Minoritetskvinner må inkluderes i politikkutforming!

Leder av SVs etniske kvinneutvalg Gülay Kutal, poengterte viktigheten av at minoritetskvinners perspektiver inkluderes i politikkutforming og strategier, i tillegg til et rettighets- og klasseperspektiv. Kutal viste til SVs partiprogram hvor partiets 1.prioritet er å få kvinner ut i arbeid for ”å tjene sine egne penger og skape sitt eget rom”.

– Vi ønsker ikke å laIMG 6764ge en politikk hvor ikke minoritetskvinner selv er involvert, avsluttet Kutal.

 Erfaringsutveksling mellom minoritetskvinner og NAV-ansatte

Blant tilhørerne ved seminaret var både minoritetskvinner med ulike erfaringer i arbeidslivet og ansatte i NAV, som alle bidro til en spennende diskusjon etter innleggene. En kvinne kunne fortelle at hun har vært på ti ulike steder for praksisplass, uten å få tilbud om jobb etter gjennomført periode. Diskriminering mot unge kvinner med minoritetsbakgrunn ble også problematisert, hvor mange opplever å ikke få jobb som står i forhold til kompetanse- og utdanningsnivå. Forskjeller mellom majoritet og minoritet når det kommer til arbeidsliv, handler dermed ikke bare om den enkelte får en jobb eller ikke men også om hvilken jobb den enkelte får tilbud om.

IMG 6772

 Mødre som veiledere – Stor betydning for likestilling i Oslo!

I forlengelse av diskusjonen ble det avholdt en høytidelig sertifiseringsseremoni for kvinner ved MiRA-Senteret som har deltatt i kursserien Mødre som veiledere, og som har kvalifisert seg til å bli veiledere for andre kvinner i sine nærmiljø. MiRA-Senterets kursserie Mødre som veiledere har som mål å øke kvinners kunnskapsnivå om egne og barns rettigheter, samt å styrke empowerment, livsglede og deltagelse blant mødre med minoritetsbakgrunn.

To av veilederne holdt innlegg om hvordan tilbudet har økt deres kunnskap om rettigheter og plikter i det norske samfunn, og styrket deres nettverk. Ordfører Marianne Borgen delte deretter ut diplom til hver enkelt veileder og ga noen inspirerende ord på deres videre vei som veiledere for egne mødregrupper.

– Kursingen dere har vært med på gjennom Mødre som veiledere på MiRA-Senteret betyr mye for byen vår og bidrar til å gjøre Oslo til en enda mer inkluderende og likestilt by!

IMG 6726