Hvordan kan vi forebygge vold mot kvinner og sikre bedre rettssikkerhet for voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn? Disse viktige spørsmålene samlet over 110 fagpersoner og engasjerte kvinner med minoritetsbakgrunn, da MiRA-Senteret inviterte til nasjonal nettverkskonferanse om vold mot minoritetskvinner i et likestillingsperspektiv. 

konferanse 2Etter en musikalsk innledning av Busi Ncube, ble konferansen åpnet av Kai-Morten Terning, statssekretær i Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet. Terning understreket viktigheten av å styrke kvaliteten i hjelpeapparatet og øke kunnskapen om hvilke konsekvenser volden har for den utsatte. I den forbindelse har regjeringen satt i gang et femårig forskningsprogram om konsekvenser av vold, og inkludert informasjon om likestilling, kvinner og barns rettigheter og samfunnets syn på vold og voldtekt i introduksjonsprogrammet.

Første halvdel av programmet på MiRA-Senterets nasjonale nettverkskonferanse handlet om vold som en likestillingsutfordring. MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi innledet om minoritetskvinner og rettsikkerhet, og eksemplifiserte hvordan utlendingsloven er utformet ut ifra kontrollhensyn fremfor likestillingshensyn. Forsker ved NKVTS, Mona-Iren Hauge snakket om minoritetsetniske barn og unge, og vold i nære relasjoner. Hauge viste at ingen av omfangsundersøkelsene hva gjelder vold mot barn, konkluderer med at kultur er årsak til vold. Fremfor å fokusere på kultur, bør søkelyset rettes mot de store forskjellene i levekår og bekjempelse av fattigdom i det videre arbeidet mot vold i nære relasjoner. Etter Hauge sitt innlegg som ledet til en interessant diskusjon, viste Chiku Ali voldens forskjellige ansikt og understreket viktigheten av å bli møtt med forståelse og respekt i hjelpeapparatet.

Videre ga Maryam Abdulkarim fra Finland og Kristin Tran fra Sverige oss innblikk i utfordringene hva gjelder vold i nære relasjoner i deres hjemland, og i Europa forøvrig. Begge poengterte viktigheten av samarbeid på tvers av landegrenser, og at feministiske og antirasistiske organisasjoner må stå sammen i kampen mot vold mot kvinner. konferanse 7

Den påfølgende delen av konferanseprogrammet handlet om forebygging og Yngvil Grøvdal, forsker ved NKVTS, snakket om politiets manglende evne til å prioritere forebyggingsarbeid knyttet til vold i nære relasjoner. Både på grunn av kompleksiteten i sakene, mangel på bevis og svak uttelling i statistikken over oppklarte saker. JURKs fagrådgiver, Frøydis Patursson ga en grundig innføring i hva vold er, med utgangspunkt i det juridiske, og hvilke rettigheter voldsutsatte kvinner har krav på. Avslutningsvis snakket organisasjonen Kvinnors Nätverk i Sverige om sitt arbeid hva gjelder æresrelatert vold.

Mot slutten av dagen ble deltagerne delt inn i to diskusjonsgrupper for å utveksle erfaringer om hvordan vi kan forebygge vold mot kvinner og barn i et flerkulturelt perspektiv, og psykiske konsekvenser av vold i familien. Deltakerne hadde variert bakgrunn og ulike erfaringer, både fra arbeidssammenheng og privat. MiRA-Senteret håper mange opplevde dette som berikende for diskusjonen, og at konferansen har vært med på å styrke det tverrfaglige samarbeidet og erfaringsutvekslingen mellom sivilsamfunn og fagmiljøer som er engasjerte i å bekjempe vold i nære relasjoner.