fredag er det igjen 8. mars, og kvinner og menn over hele verden vil benytte denne dagen til å markere den internasjonale kvinnedagen. MiRA-Senteret markerer dagen med å delta i 8. mars-toget, som starter klokken 18:00 på Youngstorget i Oslo. De som ønsker å gå sammen med oss i toget kan enten finne oss under parolen Selvstendig status for familiegjenforente – fjern treårsregelen eller møte opp på MiRA-Senteret fredag klokken 17.8marstale

Kvinnedagen ble første gang markert i New York den 8. mars 1908, og tok form av et massemøte om stemmerett for kvinner. Etter at 8. mars, i 1910, ble vedtatt som en internasjonal kvinnedag i Europa, har mange viktige kvinnesaker blitt løftet frem gjennom debattmøter, tog og andre politiske markeringer i anledning kvinnedagen. Ettersom vi i år markerer at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett ved Stortingsvalg i Norge, sender vi en varm tanke til de kvinnene som i 1908 arrangerte massemøtet om kvinners stemmerett i New York og tente den gnisten som i dag er blitt til et flammende engasjement for kvinners rettigheter over hele verden. Vi ærer også de kvinner og menn som gikk i front og fikk gjennomslag for å innføre allmenn stemmerett i Norge i 1913. De kjempet en lang og hard kamp, men gav ikke opp motet:

Vi hadde aldri tvilt på at vi skulle seire, men at seieren skulle komme så stor og så fullkommen, så stille og skjønn, som den kom i kveld, det hadde vi aldri drømt om.

                                                        Gina Krogh, juni 1913

Har så kvinner i Norge fortsatt noe å kjempe for? Ja, det har de, både på vegne av kvinner som lever og bor i Norge og søstre i andre land. Likestillingsutfordringene er fortsatt store. Globalt er kvinners rett til å eie og arve eiendom og kjønnsbasert vold sentrale saker. I disse dager avholdes FNs kvinnekomités årlige konferanse. Tema for konferansen er avskaffelse av og forebygging av kjønnsbasert vold mot kvinner. Den norske regjeringen deltar på konferansen8.mars, og MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi er en av flere representanter fra frivillige organisasjoner i den norske delegasjonen. Norges hovedinnlegg under generaldebatten ble holdt av statsråd i barne-, likestillings og integreringsdepartementet, Inga Marta Torkildsen. Innlegget kan du lese her.

 

Norge regnes av mange som et likestillingsland, og noen vil kanskje mene at kvinnefrigjøringskampen er over. Dette er en illusjon. Kvinners posisjon i samfunnet har utvilsomt bedret seg mye de siste 100 årene, men mange kvinner utsettes fortsatt for diskriminerende praksiser. Faktorer som etnisitet og fødeland, sosial status og religion spiller en stor rolle for enkeltindividers posisjon i samfunnet, og diskriminering på grunnlag av disse faktorene slår ut forskjellig avhengig av kjønn. Et eksempel på er den såkalte treårsregelen i utlendingsloven, som MiRA-Senteret mener er med på å øke innvandrende kvinners sårbarhet for utnytting og vold. Et annet eksempel er de vedvarende lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 8. marstogets første hovedparole uttrykker den utålmodigheten mange kvinnelige arbeidstakere bærer med seg: 100 års tålmodighet er nok – likelønn nå!

 

Den frihet de fleste kvinner opplever i dagens norske samfunn er et resultat av mange kvinner og menns kamp for et mer rettferdig samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. Deres seire må inspirere oss, ikke dysse oss i søvn. Deres seire må inspirere oss til å opprettholde kampen, og kjempe for de kvinner som fortsatt opplever systematisk forskjellsbehandling eller kjønnsbasert vold som følge av deres kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller sosiale status!