‘Likestilling kommer ikke av seg selv’ er tittelen på regjeringens nye stortingsmelding om likestilling, som nylig ble lagt frem. Jeg vil vektlegge likestillingsutfordringene som beskrives i meldingen knyttet til arbeidsliv, da arbeidslivet er en av hovedarenaene for Likestillingsmeldinglikestilling for minoritetskvinner. Meldingen slår fast at deltakelse på arbeidsmarkedet og en lønn man kan leve av er grunnleggende for likestilling.

Likestilling er en strukturell utfordring. Likestilling må oppnås gjennom politiske tiltak, som må konkretiseres i større grad og sikres gjennomført.

Kjønn kan være avgjørende for hvilke yrke og utdanningsvalg den enkelte ser på som mulige. Kjønnsoppfatninger er kulturelt forankret og kultur er ingen naturgitt størrelse, men skapes, opprettholdes og endres.

Meldingen slår fast store og blivende forskjeller mellom ulike innvandrergrupper. Kvinner fra Afrika og Asia har lavest sysselsetting. Ledigheten blant innvandrere er tre ganger så høy som ellers i befolkningen. Innvandrere ansettes oftere i det private i ufaglært arbeid, enn i offentlig sektor. Selv om kvalifikasjonene er identiske er det å ha et utenlandsk navn en begrensning. Det er mer diskriminering på grunnlag av etnisitet i det private enn i det offentlige arbeidslivet. Det viser seg at innvandrere med høy utdanning ofte må ta jobber de er overkvalifiserte for eller går ledige. I et ideelt samfunn skulle man ikke trenge særordninger, men inntil vi er der trengs det ordninger som sikrer mennesker med minoritetsbakgrunn arbeid både i det offentlige og det private.

Mange minoritetskvinner har lavere inntekt fordi de har lavtlønnede jobber, eller er i deltid og ofte jobber som ufaglært. Forklaringen blir basert på kultur og språkforståelse fremfor diskriminering på bakgrunn av for eksempel etnisitet, eller treghet i å få godkjent utdannelse og dermed relevant jobb.

Meldingen påpeker viktigheten av å tilrettelegger for at det er mulig å kombinere familieliv og omsorgsoppgaver med å være i arbeid. Fremfor å avvikle kontantstøtten kunne regjeringen parallelt tilby for eksempel støtte til barnehage for lavinntektsfamilier. På den måten å kunne avdekke om kvinnene velger seg til arbeidsliv uavhengig av økonomisk belastning. Enkeltmenneskets rett til å bestemme over seg selv er grunnleggende i vårt samfunn, derfor må vern om individuell selvbestemmelsesrett være en grunnleggende verdi. Det må også være lov å ikke være i arbeid i perioder uten at det betyr at man ikke er likestilt. De ulempene det medfører økonomisk å ikke være fulltidssysselsatt kunne bli kompensert ved at man gav pensjonspoeng for omsorg med barn.

I meldingen står det at arbeidet med likestilling i arbeidslivet må forankres og utvikles lokalt av og blant dem det gjelder. BLD varsler i meldingen et mer formalisert og systematisk samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter for å fremme økt likestilling i arbeidslivet. De har for lite kontroll med privat sektor. Regjeringen er ikke i tilstrekkelig grad villig til å utvikle og benytte sanksjonering, selv om meldingen påpeker et behov.

Meldingen påpeker at lønnsstatistikken og studier viser at kvinnedominerte yrker og stillinger ofte er dårligere betalt enn de mannsdominerte, selv når kompetansekrav og andre lønnsrelevante faktorer er like. Da må det jobbes med å heve lønningene innenfor typisk kvinnedominerte yrker og legge til rette for karriereløp.

Vi trenger stor satsning på å få kvinner med minoritetsbakgrunn inn i arbeidslivet. Vellykkede ordninger som Virkes mentorprogram Womentor, som kobler utdannede kvinner med innvandrerbakgrunn med kvinnelige ledere i arbeidsmarkedet er viktige tiltak. Slik får vi flere kvinner med minoritetsbakgrunn i lederposisjoner. Vi må løfte frem minoritetskvinner i viktige posisjoner i arbeidslivet som mentorer og rollemodeller.

Regjeringen har som mål å redusere omfang av ufrivillig deltid. Innvandrere blir beskyldt for å velge å være hjemme. Vår erfaring fra MiRA-senteret er at mange ønsker seg arbeid. 30 millioner settes av til Jobbsjansen som i hovedsak retter seg mot hjemmeværende. Det er et alt for lite beløp til å løfte denne sammensatte gruppen.

Formelle rettigheter skaper ikke likestilling alene. Regjeringen må fortsette å jobbe forebyggende og holdningsskapende. Frivillige organisasjoners arbeid må sikres og styrkes, slik at organisasjonene kan jobbe mer langsiktig.

 

Kvinnen må ikke være en kopi av mannen, eller mannen en kopi av kvinnen, likerett er ikke det samme som likhet.Simone de Beauvoir.