På MiRA-Senteret har vi gjennom mange år sett at spesielt minoritetskvinner som står langt fra arbeidslivet er en utsatt gruppe som ikke nås hverken gjennom ordinære svømmetilbud eller med førstehjelpsundervisning. Som en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv» setter MiRA-Senteret nå i gang en treårig satsing der vi skal løfte minoritetskvinners førstehjelpskunnskap og synliggjøre deres viktige rolle i førstehjelpsberedskapen.

Både tilgjengelighet til tilpasset opplæring, lav tilknytning til norsk arbeidsliv, svake norskkunnskaper og lav helseinformasjonsforståelse kan være faktorer som gjør at mange minoritetskvinner har lav kunnskap om førstehjelp. Flere forteller oss at førstehjelpsundervisning er lite tilgjengelig for dem, spesielt fordi deres begrensede norskkunnskaper gjør at informasjonen som gis på ordinære førstehjelpskurs er for vanskelig og at det er mangel på tilrettelegging i undervisning, da de har et behov for at undervisningen skjer på en arena der de føler seg trygge.

Vi satser nasjonalt på å løfte minoritetskvinner som ressurs
Gjennom økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen har MiRA-Senteret de to siste årene tilbudt et tilrettelagt opplegg, bestående av svømmeopplæring og førstehjelpskunnskap for minoritetskvinner i Oslo. Et arbeid som har hatt store positive virkninger, på deltakernes, både fysiske og psykiske helse og muligheter til å delta i aktiviteter sammen med sine barn. Prosjektet, som høsten 2016 ble initiert av minoritetskvinner selv løftes nå til nye høyder, da stiftelsen har gitt MiRA-Senteret støtte til en nasjonal tre-årig satsing, som en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv»!

Gjennom en kombinasjon av svømmeopplæring, førstehjelpskurs og workshops skal deltakerne tilegne seg meget viktig kompetanse som de kan ta med seg inn i sine egne nærmiljø, i sin familie og som en god rollemodell for sine barn.

Som inspiratorer for økt fokus på førstehjelpskunnskap i minoritetsbefolkningen skal også kunnskapsrike, trygge og kompetente minoritetskvinner stå i førersete og synliggjøre viktigheten av å satse på minoritetskvinner som en viktig ressurs i førstehjelpsberedskapen. Gjennom en nasjonal skreddersydd informasjonsformidling om førstehjelp, tilrettelagt spesielt for minoritetskvinner skal vi sikre at også minoritetskvinner får tilgang på den viktige kunnskapen om sikkerhet og førstehjelp.

#Sammenredderviliv