MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner har gitt flere høringsinnspill til offentlige myndigheter i løpet av januar. Vi presenterer her en kort sammenfatning av disse uttalelsene. Fulltekst er tilgjengelig på MiRA-Senterets hjemmeside, under ”nyheter”, så ”høringsuttalelser”.

Endringer i utlendingforskriften

MiRA-Senteret gav i januar en høringsuttalelse angående forslag til endringer i Utlendingforskriften. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å innføre et skille mellom tilfeller av familiegjenforening og –etablering. For tilfeller hvor referansepersonen ønsker å stifte ny familie (familieetablering) med en person utenfor EØS-området, foreslås det å øke underholdskravet fra 242 400 kr til 261 700.

MiRA-Senteret er bekymret for at en heving av underholdskravet vil hindre unge og/eller økonomisk vanskeligstilte kvinner til å stifte familie med den de ønsker å leve sammen med. Vi mener underholdskravet er urimelig høyt, spesielt når en tar i betraktning kravet om tidligere inntekt. Vi reagerer på at det foreslås innstramminger i underholdskravet og en ytterligere komplisering av regelverket, samtidig som departementet har igangsatt en evalueringsprosess hvor det skal vurderes om det er utilsiktede eller urimelige virkninger av ny utlendingslov. MiRA-Senteret anbefaler at det ikke gjennomføres flere innstramminger i familieinnvandringsregelverket, før rapporten fra den planlagte evalueringen foreligger.

Høringsuttalelsen i sin helhet kan leses her.

En helhetlig integreringspolitikk – Meld. St. 6. (2012-2013)

Integreringsmeldingen En helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap, som regjeringen overleverte Stortinget i fjor høst, er nå til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen. Den 15. januar var MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi på Stortinget, for å gi innspill til integreringsmeldingen. Salimi kommenterte regjeringens innvandringspolitikk, og påpekte hvordan utvalgte deler av innvandringspolitikken, og da spesielt regelverket for familieinnvandring, kan ha en negativt på innvandreres rettssikkerhet og likestilling i det norske samfunn. Salimi la også vekt på betydningen av å balansere ”arbeidslinja” i integreringspolitikken med hensyn til helse og familieliv, og argumenterte for økt fleksibilitet i introduksjonsprogram og arbeidsmarkedstiltak. MiRA-Senteret oppfordret stortinget til å be regjeringen vurdere muligheten for å tilby deltidsprogram eller aktiv sykemelding, til personer som av helsemessige grunner ikke makter å delta på fulltid.

Høringsnotat, som dannet grunnlag for den muntlige høringen, kan leses her.

Politikk for likestilling (NOU 2012:15)

MiRA-Senteret ønsket i vår høringsuttalelse å fremheve Skjeie-utvalgets anbefaling om å gjennomføre en bredt anlagt gjennomgang av likestillingskonsekvenser av innvandrings- og integreringspolitikken. Dette er et politikkområde med innvirkning på mange minoritetskvinners liv, og det er viktig å sikre at lovgivningen på feltet ikke rammer kjønnsskjevt. Spesielt regelverket om familiegjenforening, eksemplifisert ved 3-årsregelen og underholdskravet, bør gjennomgås.

MiRA-Senteret er også opptatt av at politikken må styrke de mest marginaliserte kvinnenes muligheter til å oppnå reell likestilling, og advarer mot å utforme arbeids-, familie- og integreringspolitikken på en måte som ikke ivaretar denne gruppens behov.

Høringsuttalelsen i sin helhet kan leses her.