Den 19. oktober inviterer MiRA-Senteret fagpersoner og institusjoner til vår nasjonale dialogkonferanse – Barn og mødre med minoritetsbakgrunn og vold i oppdragelsen. Dagen starter med en spennende foredragsrunde, hvor vi har satt sammen et bredt panel av fagfolk med ulik erfaringsbakgrunn. Etter lunsj inviterer vi alle deltakerne til aktivt å ta del i diskusjonen, gjennom to arbeidsgrupper (workshops) med følgende tema:

  • Foreldrerollen innenfor ulike kulturer – Hvordan forstå det ukjente?
  • Vold i nære relasjoner – Hvordan forebygge vold i oppdragelsen?

Dagen avsluttes med en stor plenumsdiskusjon. Vi håper på mange fremmøtte og stort engasjement!

Litt om foredragsholderne:

Det første foredraget, av psykolog Emine Kale, tar for seg definisjoner av vold og psykiske konsekvenser av vold i barneoppdragelsen. Emine Kale er ansatt ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), og har blant annet interkulturell kommunikasjon og kulturpsykologi som sine spesialfelt. Kale har også i mange år drevet privatpraksis spesielt rettet mot innvandrere og flyktninger.

Gestaltterapeut Tom Sydhagen har samarbeidet med MiRA-Senteret siden 2007, og har blant annet ledet MiRA-Senterets samtalegrupper om barneoppdragelse. Sydhagen deler erfaringer fra sitt arbeid i foredraget som har fått tittelen ”minoritet møter majoritet – majoritet møter minoritet”.

Khansa Asghar Ali er ansatt ved MiRA-Senteret, hvor hun blant annet er prosjektkoordinator for MiRA-Senterets prosjekt Minoriteter og vold – Barn og mødre med minoritetsbakgrunn og vold i oppdragelsen, som startet opp i 2010. Hun vil dele MiRA-Senterets erfaringer med å trene mødre med minoritetsbakgrunn til å bli selvstendige veiledere i sitt nærmiljø.

Jamil Syed er ansatt i Fagsenter for barn og unge i bydel Alna og jobber tett opp mot barnevernet. Han arrangerer ICDP-kurs, foreldreveiledning for minoritetsforeldre og har erfaring med konfliktløsning. Syed vil i sitt foredrag fokusere på kommunikasjon mellom hjelpeapparatet og minoritetsfamilier.

Berit Austveg, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avslutter foredragsrunden med foredraget ”Helsepersonells møte med minoritetsfamilier – Hvordan forstå det ukjente?. Berit Austveg var den første til å drive systematisk helsearbeid blant flyktninger i Norge, og har arbeidet med globale kvinnehelsespørsmål i en årrekke.

Prosjektet Minoriteter og vold – Barn og mødre med minoritetsbakgrunn og vold i oppdragelsen

Dialogkonferansen er et viktig ledd i MiRA-Senterets treårige prosjekt Minoriteter og vold – Barn og mødre med minoritetsbakgrunn og vold i oppdragelsen. Prosjektet, som er drevet i samarbeid med Redd Barna og finansieres av Extrastiftelsen, har hatt forebyggende psykisk helsearbeid for mødre og barn med minoritetsbakgrunn og vold mot barn i minoritetsfamilier som overordnet mål. Hovedfokus for prosjektet har vært trening av minoritetsmødre til å bli selvstendige veiledere i sitt nærmiljø, og kursing av sosial- og helsearbeidere. I tillegg til dette har prosjektet lykkes med å skape åpen kommunikasjon mellom mødre og barn.