MiRA – Senteret har i mange år jobbet med forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot kvinner og barn med minoritetsbakgrunn. Lørdag 3.mars arrangerer vi, i samarbeid med blant annet Folkehelseinstituttet, en nettverkskonferanse om psykisk helse i det flerkulturelle Norge. Målsetningen med konferansen er å bidra til å avstigmatisere psykiske plager i innvandrerbefolkningen samt øke kunnskapsnivået om psykiske helse og psykiske helsetjenester.

Minoriteter og psykisk helsekropp
MiRA-Senterets erfaringer viser at for kvinner og barn med minoritetsbakgrunn er psykisk helse tett koblet sammen med sosiale forhold, livssituasjon, økonomiske forhold og familierelasjoner. Det å flytte til et nytt land medfører tap av sosiale nettverk, og for mange også tap av følelsen av mestring i hverdagen. Det er viktig å være bevisst på at migrasjon påvirker menneskers psykiske helse på svært ulike måter. En del kan oppleve at de må gå på akkord med sine egne normer og verdier når de må tilpasse seg nye omgivelser. Mange innvandrere og flyktninger er derfor på konstant leting etter en balanse mellom de kravene det nye samfunnet setter og behovet for å føle tilhørighet til sin egen kulturelle bakgrunn.
For mange er det å snakke om psykisk helse tabu fordi det forbindes med alvorlige psykiske lidelser og psykiatri. Mange mennesker er redde for å bli stigmatisert som unormale, gale eller invalide når påkjenninger i livet påvirker deres psykiske helse.

Konferansedagen:
Konferansen 3. mars vil legge vekt på mange viktige temaer rundt psykisk helse og minoriteter i Norge, blant annet barn og unge, avstigmatisering, krig og trauma og bruk av helsetjenester, gjennom forelseninger.

Deltagerne vil også kunne bidra med forslag for bedre tilretteleggelse av helsefremmende og forebyggende tiltak, samt behandlingstiltak i deler av innvandrerbefolkningen i workshops hvor representanter for innvandrerorganisasjoner og norske myndigheter vil møtes for å diskutere tiltak i både den frivillige og offentlige sektor samt utfordringene innvandrerorganisasjoner står ovenfor og hva man kan lære av hverandres tilnærminger.
Dette blir en spennende konferanse og en veldig viktig møteplass for å diskutere dette viktige temaet.  Vi håper derfor at så mange som mulig har mulighet til å delta og bidra til at konferansen blir vellykket.

Se program her…