Det er ingen tvil om at sommerens grusomme hendelser vil gi seg utslag i politikk. MiRA-Senterets var nysgjerrig på hvordan de ulike partiene vil jobbe med temaer som integrering og minoriteter etter noe slikt, og bestemte oss for å spørre dem – før valget! Spørsmålene nedenfor ble stilt alle listetoppene fra de største partiene i Oslo. Dessverre har vi ikke fått svar fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, men valgte å trykke de svarene vi har fått. Nedenfor kan du se hva de ulike partienes kandidater svarte;

1.    I lys av 22/7; hva vil du gjøre for å bevare det flerkulturelle samholdet vi har opplevd i Oslo den siste tiden?

2.    Hva er det viktigste for en suksessfull integrering av minoriteter i det norske samfunnet?

3.    Hvorfor synes du det er viktig at kvinner med minoritetsbakgrunn benytter seg av stemmeretten sin og deltar i den offentlige debatten?

Aud Kvalbein, Kristelig Folkeparti:     alt                                             

Spm. 1: Vi må hele tiden arbeide for å bevare samholdet mellom mennesker. I lys av 22/7 slo vi alle ring rundt våre demokratiske verdier. Mye av oppskriften for å bevare samholdet er som statsministeren påpekte å møte utfordringene med mer åpenhet. Vi må benytte oss av ytringsfriheten og løfte fram synspunkt, fremme diskusjoner, og finne løsninger sammen.

Spm. 2: Vi må være enige om et sett med felles verdier som samfunnet bygges på og styres etter. Norges statsforfatning bygger på demokratiske, kristne og humanistiske verdier. En god integrering forutsetter at vi alle forstår hvordan samfunnet fungerer og hvordan vi skal fungere i det. Noen forutsetninger er å kunne språket, få seg utdanning og jobb, og respektere lover og demokratiske normer og verdier som for eksempel ytringsfrihet og religionsfrihet.

Spm. 3: Det er viktig at alle benytter seg av stemmeretten sin. Gjennom stemmeseddelen er vi med på å gi signaler til politiske ledere, og med på å bestemme i hvilken retning samfunnet skal gå. En viktig del av demokratiet er å foreta informerte valg. Derfor er det også viktig å både ivareta og benytte seg av ytringsfriheten. Vi må lufte og bryte synspunkt og meninger med og mot hverandre, rette fokus mot problemer og utfordringer, og finne de gode løsningene sammen.

 

Margaret Eide Hillestad, Senterpartiet:        alt                                   

Spm. 1: Jeg vil at vi som er tilhengere av et åpent multikulturelt Norge må delta mer i den offentlige debatten og ikke la høyreekstremister få stå uimotsagt. Vi må gå aktivt inn for at alle som vil får bolig, utdanning og jobb. I tillegg vil vi ha flere felles arrangementer i bydelene der vi bor.

Spm. 2: Det er at bolig, utdanning og jobb. Vi vil bygge flere kommunale utleieboliger i vestlige bydeler. Vi vil også ha gratis kjernetid i barnehagene kombinert med opplæringstilbud til innvandrerkvinner.

Spm. 3:  Demokrati er en krevende styreform fordi detfordrer at alle  deltar. Vi vil flytte makt nærmest mulig dem det angår. Derfor vil vi styrke bydelene både politisk og økonomisk. Det er svært viktig at innvandrerkvinner deltar for at også deres ønsker og behov blir satt på den politiske dagsordenen. I tillegg er det en berikelse for samfunnet at alle som bor her får  brukt sine ressurser til beste for felleskapet. I dagens samfunn er det gjennom politisk deltakelse i bystyret og bydelsutvalgene at kvinner har mulighet til å ha innflytelse over eget liv og hverdag. Norge er på verdenstoppen i likestilling mellom kjønnene. Jeg er opptatt av at det også skal gjelde innvandrerkvinner. Likestilling handler om mulighet til å være et selvstendig og økonomisk uavhengig individ, med egne rettigheter. Derfor er vi i Senterkvinnene opptaatt av at innvandrerkvinner skal ha oppholds- og arbeidstillatelse uavhengig av ektemannen. Innvandrerkvinner må få jobber som gir muligheter til å bygge nettverk med etnisk norske kvinner. Innvandrerkvinner i omsorgsyrker må få tilbud om etter og videreutdanning innen omsorgsyrket. Her har kommunen som arbeidsgiver et ansvar.

 

Reza Rezaee, Rødt:    alt                                                                                 

Spm. 1: Det flerkulturelle samholdet oppstod spontant, i sorg og solidaritet.
Hverdagssamholdet har vi alle ansvar for, gjennom å snakke sammen, invitere hverandre inn på te og kaffe, og ikke mistenkeliggjøre hverandre. Men kommunen kan også legge til rette for samhold, gjennom å skape møteplasser: ungdomsklubber, eldresentre, frivilligsentraler, bibliotek, kulturhus, alle frykter sparekniven hver budsjettbehandling.

Spm. 2: Det viktigste er en holdningsendring, vi må se på minoriteters kunnskaper som en ressurs, og ikke et problem. Det betyr å styrke morsmålet, sammen med mulighet til å lære norsk gjennom gratis barnehage og SFO, sånn at vi får flere flerspråklige unge voksne som kan jobbe i alt fra helsesektoren til diplomatiet. Det betyr kvotering av folk med minoritetsbakgrunn, sånn at vi sikrer oss at minoritetenes ressurser ikke blir kastet bort på grunn av fordommer.

Spm. 3: Minoritetskvinner blir ofte brukt i debatten av andre. Det er viktig at innvandrerkvinner benytter stemmeretten sin, for å stemme inn de som dere syns har gode standpunkt. Men det viktigste er å delta i den offentlige debatten, sånn at du selv legger premissene! Valgkampen er en god sjanse til å prøve seg, fra å diskutere med partiene på stand eller debattmøter, eller til å skrive leserinnlegg til avisene. Det er du som forteller best om det som er viktigst for deg!

 

Odd Einar Dørum, Venstre:    alt                                                                  

Spm. 1: I tiden etter terrorhandlingen har jeg opplevd et samhold og en medmenneskelighet det er vanskelig å sette ord på. Uavhengig av religiøs og etnisk bakgrunn opplever jeg at vi alle står sammen mot den ondskapen som rammet landet vårt den 22. juli. Det demokratiet som terroristen ønsket å ødelegge gir oss grunnlaget for å komme sammen, og mulighet til åpen fredelig meningsutveksling. Jeg vil bidra til at den politiske debatten skal handle om saker, og vil argumentere sterkt mot at folk skal settes i båser.Som ordførerkandidat for Venstre er jeg opptatt av at vi må styrke kollektivtrafikken for å forsvare et godt bymiljø for oss alle. Vi må også styrke barnehagen og skolen, og et godt samarbeid mellom skole og hjem er viktig. Venstre mener også at vi må sette inn tiltak for å redusere den utryggheten som mange føler på bestemte steder i byen og på enkelte tider av døgnet.

Spm. 2: Venstre mener den viktigste veien til god integrering går gjennom skolen. Fremtiden skapes i klasserommet, og nøkkelen til en god skole i alle deler av byen er gode lærere. Å satse på læreren er å satse på eleven. Lærere i Osloskolen – både i øst og i vest – skal få tilbud om videreutdanning. For å lykkes må også skoler med høy andel minoritetsspråklige elever få økte ressurser. Venstre mener også det er nødvendig å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn, men vårt generelle svar er å satse på lærerne og styrke deres kompetanse.

Vei nummer to til god integrering skjer i arbeidslivet, og Venstre mener at Oslo kommune må bli en enda mer offensiv arbeidsgiver gjennom å ha en bevisst holdning til rekruttering og ansettelser av mennesker med minoritetsbakgrunn. Oslo kommune har et ansvar for å rekruttere mennesker slik at mangfoldet i byen speiles og representeres bedre. Minoritetskompetanse må defineres som en ressurs.

Samtidig er det dessverre slik at mange høyt kvalifiserte arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn likevel ikke får jobb. Dette vil Venstre ta tak i ved å etablere en mentorordning i arbeidslivet, noe som vil bidra til å få flere høyt utdannede innvandrere inn i arbeidslivet. Samtidig må det bli enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land, og Oslo kommune bør ta initiativ til nettverksbygging for studenter ved de høyere utdanningsinstitusjonene for å gi minoriteter lettere adgang til arbeidslivet.

Spm. 3: Det er gledelig at stadig flere kvinner med minoritetsbakgrunn blir en naturlig del av det offentlige ordskiftet, slik vi har sett de senere årene. På den måten kommer noe av det mest verdifulle i byen vår, engasjementet og kvaliteten hos enkeltmenneskene, bedre fram. Vi har rett og slett ikke råd til ikke å bruke de mange talentene og det dype engasjementet som også finnes blant kvinner med minoritetsbakgrunn. Derfor må alle de små og store tiltak som fører til økt synlighet og økt deltagelse, slik som MiRA-senterets arbeid, styrkes. Ved å delta i valg bruker vi demokratiet.

 

Marianne Borgen, SV:  alt                                                                              

Spm. 1: Den fryktelige terrorhandlingen 22/7 var en vekker for mange, og mange har valgt en mer forsiktig ordbruk denne valgkampen. Dessverre ser det ut til at samholdet ikke stikker så dypt og at mange fortsatt har de samme negative holdningene. Det viktigste vi kan gjøre er å ta demokratiet i bruk. Være aktive i politikken og samfunnet, ta debattene, være synlige og på den måten sikre at grumsete holdninger ikke får overtaket.

Spm. 2: Det viktigste for integrering er språk. Alle barn må kunne norsk når de begynner på skolen. Det er både foreldrene og samfunnet sitt ansvar å sørge for det. Derfor vil Oslo SV at alle 3- 4- og 5-åringer i Groruddalen, Søndre Nordstrand og Oslo indre Øst får gratis halvdagsplass. Voksne må tilbys språkopplæring slik at de kan finne seg jobber og ellers fungere i det norske samfunnet.

Spm. 3: Det er viktig at alle bruker stemmeretten. Kanskje enda mer i år enn ellers når vi nylig har opplevd krefter som vil bryte ned demokratiet, toleransen og friheten. Kvinner med innvandrerbakgrunn er også mødre, ektefeller og arbeidstakere og har minst like stor interesse av hvordan samfunnet utvikler seg som alle andre. Derfor er det viktig at de sier sin mening gjennom stemmeseddelen og gjennom de politiske partiene.

 

Hanna E. Marcussen, Miljøpartiet de Grønne:   alt           

                                   
Spm. 1: Fokusere på at mangfold er positivt. Mangfold gjør samfunnet robust i møte med uforutsette endringer. Mangfoldet er det som har drevet den kulturelle utviklingen fremover – det er møtet mellom mennesker med ulik bakgrunn som er selve katalysatoren for menneskelig og kulturell utvikling. Dette sier jeg like mye som arkeolog, som politiker, og jeg vil jobbe hardt for at vi skal bevare følelsen av fellesskap og forståelsen av at så lenge vi har felles verdier om demokrati, åpenhet og et hvert individs likeverd, er mangfoldet vår styrke, ikke noe som skal brukes for å spille grupper opp mot hverandre.

Spm. 2: Mer praktisk og arbeidsrettet norskopplæring, og at norskopplæringstilbudet er omfattende nok til å dekke etterspørselen. Holdningskampanjer blant arbeidsgivere, slik at personer som ikke har tradisjonelt norskklingende navn ikke havner nederst i søkerbunken. At nye innvandrere skal få muligheten til å arbeide mens de venter på at søknadene deres om oppholdstillatelse behandles.

Spm. 3: Fordi jeg mener at det er viktig for et velfungerende demokrati at alle individene deltar. Kvinner med minoritetsbakgrunn er like viktig individer i samfunnet som alle andre, og deres stemmer må derfor høres i like stor grad som alle andre. At noen grupper i samfunnet faller utenfor eksempelvis demokratiske valg, svekker demokratiet.