MiRA-Senteret markerte den internasjonale kvinnedagen med lansering av antologien: Vi tar ordet – minoritetskvinnekamp gjennom 40 år. Antologien gir innblikk i over 40 år med minoritetskvinnekamp. Vi får innblikk i perioden fra da minoritetskvinner ble omtalt som fremmedarbeidernes koner og antatt å være passive undertrykte kvinner med mange barn, til dagens samfunn der vi har ledende politikkere med minoritetsbakgrunn og minoritetsjenter er i flertall på juss og medisinstudiene – men der innvandringsregulerende hensyn i stadig større grad fortrenger hensynet til grunnleggende menneskerettigheter og der hets, rasisme og mistro møter unge kvinner med minoritetsbakgrunn som står frem og snakker åpent om utfordringer fra egen oppvekst.

Lanseringen ble feiret med et digitalt lanseringsseminar ledet av MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi. Seminaret ble åpnet av Busi Ncubes stemningsfull musikk, etterfulgt av en gratulasjonshilsen skrevet av selveste H.M. Dronning Sonja, MiRA-Senterets høye beskytter, som ble høytidelig lest opp for de over åtti påmeldte deltagerne. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby innledet seminaret med å takke Senteret for den over 30 år lange innsatsen med å fremme likestilling og protestere mot diskriminering. Hun fremhevet særlig hvor viktig arbeid som har blitt gjort i forbindelse med pandemihåndteringen. Mariette Lobo fra Likestillings og diskrimineringsombudet trakk fram arbeidet med å skape inkluderende møteplasser og styrke minoritetskvinner og jenter til å ta ordet og heve stemmen i samfunnsdebatten.

Deltagerne fikk også høre utdrag fra historiene i antologien skrevet av noen av minoritetskvinneaktivistene som har stått fremst i kampen for en mangfoldig feminisme i Norge. Vi fikk høre Susan Rakhsh fortelle om hvordan det var å komme som politisk aktivist og flyktning fra Iran til Norge og bli plassert på asylmottak med en mengde andre traumatiserte flyktninger, og vi fikk høre Afshan Rafiq fortelle om morens betydning for at hun selv kunne ta plass i offentligheten og i politikken. Fakhra Salimi delte sine erfaringer fra minoritetskvinnebevegelsens første år i Norge, og dikter og forsker He Dong og datteren Yinni Hu bidro med diktopplesning. Aranya Rusli og hennes niese Soria Siauw fortalte om hvordan det å ha minoritetsbakgrunn kan være en styrke, og om hvordan en identitet som flerkulturell kan næres og styrkes når flere generasjoner samles rundt et middagsbord. Turid Heiberg fortalte om sitt møte med minoritetsbevegelsen og innsikten møtet ga i hvordan det er å være «den andre».

Veien videre og utfordringene som dominerer i dagens samfunn var tema i siste del av seminaret, der rådgiver ved MiRA-Senteret Asla Maria Bø Fuglestad påpekte hvordan innvandringspolitikken representerer et felt der likestilling og likeverd stadig innskrenker rettighetene til mange minoriteter i Norge, mens Fakhra Salimi oppfordret til å fortsette å ta ordet og fortsette å utfordre begrepsbruk som knytter negative assosiasjoner til minoriteter og isteden bruke begreper som får fram mangfoldets rikdom.