MiRA-Senteret holdt foredrag for Tromsø barnevernstjeneste den 10.oktober for å fortelle om våre erfaringer samt presentere vår nylanserte håndbok «Barnevern i et mangfoldig samfunn». IMG 7118

Vi har i mange år jobbet tett med minoritetskvinner som er i kontakt med barnevernet, og i fjor avsluttet vi vårt treårige prosjekt «Minoriteter i møte med barnevernet – belastning eller problemløsning?». Ved å formidle våre erfaringer, forsøker vi å styrke mangfoldskompetanse og bygge tillit mellom minoritetsfamilier og barnevernet på landsbasis.

Samarbeid med minoritetsfamilier og barnevern

For å oppnå et godt samarbeid forutsetter det at partene har tillit til hverandre. Vår erfaring gjennom flere år viser at barnevernsarbeidere står overfor spesielle utfordringer hva gjelder tillit i minoritetsbefolkningen. Med dette som utgangspunkt har MiRA-Senteret arbeidet med å tilrettelegge for dialogmøter mellom minoritetskvinner og barnevernsarbeidere. Under disse møtene har partene blant annet diskutert ulike måter å oppdra barn på, barns rettigheter og hvordan bedre tilliten mellom minoriteter og barnevern. I møtet med barnevernstjenesten i Tromsø, vektla MiRA-Senteret viktigheten av oppfølging og ettervern av foreldre som mister sine barn til barnevernet, og at foreldrenes rettsikkerhet også ivaretas.

Utfordringer i møtet med minoritetsfamilier

Bruk av kvalifiserte tolker i saker hvor man jobber med minoritetsfamilier er avgjørende for at riktig informasjon blir forstått av minoritetsforeldre. I diskusjonen etterpå var det flere barnevernsarbeidere som tok til ordet for at bruk av tolk kan være en utfordring i seg selv, da man ikke alltid har tilgang til kvalifiserte tolker og at man også har en tredjepart i rommet som gjør det vanskelig å føre en sensitiv samtale. Barnevernstjenesten i Tromsø uttrykte også at det kan være en utfordring med bruk av tolk i ulike foreldreveiledningsprogram, og i det forebyggende arbeidet.

Under møtet tok også tilhørerne fra barnevernstjenesten til ordet for et økende behov for kulturkompetanse i barnevernet, og at man i enkelte saker også kunne ønske seg en «kulturtolk». Utforming av gode og tilpassede hjelpetiltak for minoritetsfamiliers ble også nevnt som en konkret utfordring.

MiRA-Senteret – en kunnskapsbank på landsbasis

Selv om MiRA-Senteret har base i Oslo er vi landsdekkende og får mange henvendelser fra familier og barnevernskontorer fra hele landet. Derfor er det viktig for oss å spre vår kunnskap på landsbasis, å øke mangfoldkompetansen til barnevernsarbeidere og komme i dialog med barnevernstjenester rundt om i landet.