Individene i dagens kulturelle komplekse samfunn innehar ofte sammensatte og mangfoldige identiteter.”Hvem er jeg?” og ”Hvor hører jeg hjemme?” er noen av de grunnleggende spørsmålene vi alle stiller oss i hvert fall en gang i løpet av livet.

Image

Spørsmålene søker å definere vår personlige identitet og har alltid vært viktig for mennesker i alle kulturer. I en stadig mer mangfoldig verden er det blitt enda vanskeligere å finne enkle svar. Dette gjelder ikke minst for minoritetene som på den ene siden ønsker å uttrykke sin kulturelle særegenhet, samtidig som de forventes å assimilere seg i storsamfunnet. Ofte resulterer det i opposisjonelle protest-identiteter som kan begrense individenes utviklingspotensial.

MiRA-Senteret jobber på en måte som bevisstgjør kvinner og unge jenter på sin identitet og sin plass både i familien og samfunnet. Gjennom helhetlige empowerment-rettede tilbud og aktiviteter ønsker vi at hver enkelt kvinne skal få bygge videre på sine egne ressurser og slik ha større forutsetninger for integrering i arbeidsliv og i sine nærmiljø.

Les mer om tilbudet Mødre som veiledere og vårt arbeid med og for unge jenter her!

Arbeider du tett opp mot unge jenter og kvinner med minioritetsbakgrunn? MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene an du ta kontakt med oss gjennom MiRA-Consult.