MiRA-Senterets virksomhet er tuftet på et ideal om et likestilt samfunn der alle mennesker –uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, kultur og seksualitet – har like muligheter og rettigheter.

bilde kampanje 19

Særlig arbeider vi mot rasistisk kjønnsdiskriminering: MiRA-Senteret har i flere år påpekt at mens etnisk norske kvinners rettigheter beskyttes gjennom likestillingsloven, faller etniske minoritetskvinner utenfor denne loven. Deres hverdag bestemmes av utlendingsloven eller den til enhver tid gjeldende innvandringspolitikk.

Det er en realitet for mange etniske minoritetskvinner at deres deltakelse i det offentlige rom ikke bare er begrenset av deres kjønn, men også av deres etniske og religiøse tilhørighet. Med andre ord, de opplever etnisk, religiøs og rasistisk kjønnsdiskriminering. Det har vært en viktig likestillingssak for minoritetskvinner å belyse at de opplever diskriminering basert på flere faktorer både på arbeidsmarkedet, boligmarkedet og ellers i samfunnet.

MiRA-Senteret jobber hardt for å utvide likestillingsbegrepet til også å inkludere minoritetskvinners virkelighet. Vi driver omfattende informasjonsvirksomhet, gjennom publikasjoner, høringsuttalelser, nettverk, møter, konferanser og foredrag – og vi vektlegger empowerment-rettede tiltak for å styrke minoritetskvinners – og unge jenters situasjon.

MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål, og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene, eller ønsker bestille slike tjenester, kan du ta kontakt for MiRA-Consult her.

IMG 0902flukt 7