Nyheter

Økende barnefattigdom og begrensede trygderettigheter for flyktninger i Norge

The following is an excerpt.

Enslige mødre og barn strømmer i disse dager inn i Norge på flukt fra krig og ødeleggelse i Ukraina. Med seg i bagasjen har mange traumatiserende opplevelser. De har måttet forlate nære familiemedlemmer, kjent på dødsfrykt, tap og usikkerhet. I Norge møtes flyktningene fra Ukraina med åpne armer. Dersom flyktningene blir boende i Norge over tid, vil de imidlertid møte et trygdesystem og en utlendingslovgivning som ikke er utformet ut ifra den samme velviljen til flyktninger som vi ser nå

Les mer

Åpent brev til Oslo kommune

The following is an excerpt.

Det skjærer i MiRA-Senterets hjerte at visse krigsflyktninger får helt unikt store lovnader, sammenlignet med andre krigsflyktninger. Men når Oslo nå engang har lovet både gull og grønne skoger, er det minste vi kan gjøre å levere. 

Les mer

Vil du, din arbeidsplass eller organisasjon bidra i kampen mot rasisme?

The following is an excerpt.

Rasisme er et samfunnsproblem som påvirker enkeltmenneskers helse og muligheter til livsutfoldelse. Selv om rasisme og diskriminering tematiseres i større grad enn før, er det fortsatt mange som mener at rasisme ikke er et reelt problem i Norge. Mens tall viser at 1 av 4 med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering på grunn av sin etniske bakgrunn.

Les mer

Frokostseminar: Minoritetskvinnekamp i krisetid- hvordan bekjempe økende ulikhet?

The following is an excerpt.

Den økonomiske krisa setter likestillingen under press. Det blir stadig vanskeligere å klare seg som enslig forsørger og vold i nære relasjoner øker som følge av det psykiske presset pandemi og prisvekst har påført sårbare grupper. MiRA-Senteret ønsker å invitere til frokostseminar for å drøfte hvordan vi kan jobbe sammen for å bekjempe økende ulikhet og unngå at krisen setter likestillingen i revers.

MiRA-Senteret inviterer tirsdag 7.mars 2023 til frokostseminar om tematikken.

Les mer

Årsrapport 2022

The following is an excerpt.

Året 2022 har vært et svært innholdsrikt og styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har gjennom en rekke arrangementer og et målrettet landsdekkende arbeid innenfor likestillings- og integreringsfeltet vært en sterk stemme som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. MiRA-Senteret har også bidratt med flere faglige løft og rettet fokus både mot innstramninger i utlendingsloven som påvirker minoritetskvinner gjennom boken: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter, protestmarkering og politisk markering. Samtidig har vi bidratt til å øke kompetansen både blant minoriteter og i det offentlige hjelpeapparatet om voldsforebyggende arbeid, kropp, seksualitet og grensesetting ut fra et minoritetsperspektiv og sagt klart og tydelig: Et nei er et nei! I tillegg har arbeidsfremming, fokus på kvinnehelse, psykisk helse og minoritetsungdom, koronainformasjonsformidling, førstehjelp og sikkerhet og rasisme og diskriminering med gjennomgående helhetlige Empowerment-baserte metoder vært viktige bærebjelker. Senteret har også vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom å tilby lavterskel digital opplæring vært en viktig arena der minoritetskvinner kunne styrke sine ferdigheter og bli mer selvstendige både i møte med utfordringer, arbeidsliv og for informasjonsinnhenting både av egne rettigheter, helseopplysninger og viktig korona- og vaksinerelatert informasjon.

Les mer

Årsrapport 2021

The following is an excerpt.

Året 2021 har vært et svært innholdsrikt, annerledes, men også styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har gjennom kreativitet og nyttigjøring av ressursene i hverandre tilpasset våre tilbud til en stadig endrende korona-situasjon. MiRA-Senteret har også bidratt med flere faglige løft og rettet fokus både mot minoritetskvinners 40 års lange kamp for likestilling, samtidig som vi gjennom rapporten: Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden har bidratt til å rette søkelys mot den stadig økende digitaliseringen i samfunnet og hvordan digitalt utenforskap påvirker allerede eksisterende sårbarhetsfaktorer blant minoritetskvinner. I tillegg har arbeidsfremming, virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer, koronainformasjonsformidling, politisk bevisstgjøring førstehjelp og sikkerhet og forebygging av vold i nære relasjoner og vold og overgrep med en gjennomgående helhetlig Empowerment-basert metode vært viktige bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom digitale verktøy skapt en viktig arena der minoritetskvinner kunne styrke sine ferdigheter og bli mer selvstendige både i møte med utfordringer, arbeidsliv og for informasjonsinnhenting både av egne rettigheter, helseopplysninger og viktig koronarelatert informasjon

Les mer

PROGRAM UTE NÅ! Invitasjon til MiRA-Senterets frokostseminar: Minoritetskvinnekamp i krisetid- hvordan bekjempe økende ulikhet?

The following is an excerpt.

Prisvekst, pandemi og global uro utgjør bakteppet for årets markering av kvinnedagen. Den økonomiske krisa setter likestillingen under press. Det blir stadig vanskeligere å klare seg som enslig forsørger og vold i nære relasjoner øker som følge av det psykiske presset pandemi og prisvekst påfører sårbare grupper. Kvinnedagen skal være en dag der vi står sammen for å finne felles styrke til å fortsette kampen for likestilling, rettferdighet og kvinnefrigjøring. MiRA-Senteret ønsker å invitere til frokostseminar 7. mars for å drøfte hvordan vi kan jobbe sammen for å bekjempe økende ulikhet og unngå at krisen setter likestillingen i revers.

Les mer

Rapporten: Min Stemme! Viktig verktøy for økt kunnskap om seksuell helse og seksuell vold i et minoritetsperspektiv

The following is an excerpt.

7.februar lanserte MiRA-Senteret rapporten «Min Stemme! – Økt kunnskap om kropp og seksuell helse – det beste selvforsvar mot seksuelle overgrep.» Nærmere 70 personer deltok på lanseringen på Sentralen i Oslo og nå ønsker vi også å gjøre seminaret tilgjengelig for alle våre landsdekkende samarbeidspartnere. Her kan dere se opptak av alle innleggene, panelsamtalen og spørsmål fra salen på lanseringen. Vi anbefaler også alle interesserte som jobber med tematikken å bestille rapporten: Min stemme.

Les mer

Mødre som veiledere – Du kan bli en avgjørende ressursperson i ditt nærmiljø

The following is an excerpt.

Mira-Senteret er et ressurssenter for og av jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Mødre som veiledere består av en lavterskel kursserie og et aktivitetstilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn. Tilbudet bygger på Empowerment og videreutvikling av kvinners egne ressurser. Empowerment kan beskrives som en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse, liv og rettigheter. Det handler også om å synliggjøre og realisere ens egne ressurser og potensialer.

Les mer

Mishandlings-bestemmelsen – et trygt alternativ for voldsutsatte innvandrer- kvinner?

The following is an excerpt.

«Ektefellen [hadde] slått klageren med flat hånd, tatt kvelertak på henne og sagt at han ville drepe henne. UNE mente at dette fremstod som en enkeltstående handling knyttet til en konkret uoverensstemmelse. Hva gjaldt de to andre voldsepisodene som fant sted etter at samlivet ble avsluttet, mente UNE at heller ikke disse var uttrykk for et handlingsmønster i samlivsforholdet»

Les mer

En forlengelse av pandemien og tilleggsbelastningen av dagens situasjon for lavinntektsfamilier

The following is an excerpt.

115 000 barn lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. 6 av 10 barn i lavinntektshusholdninger har minoritetsbakgrunn (SSB,2021).

Mange kan kjenne seg igjen i dagens situasjon med økte matvarepriser, renter og strømpriser, som gjør at flere og flere opplever vanskeligheter rundt økonomi. Denne økningen forventes å øke inn i 2023. «Hvordan påvirker dette familier som allerede sliter etter pandemien med å klare seg økonomisk, og hvordan kan frivillige samfunnsaktører bidra til å jobbe mot sosial ulikhet i befolkningen?»

Les mer

Program ute nå! Velkommen til rapportlansering

The following is an excerpt.

Nesten hver tiende norske kvinne opplever å bli voldtatt i løpet av livet, der halvparten av ofrene er under 18 år. Kvinner med minoritetsbakgrunn har også lenge vært overrepresentert i statistikk over vold i nære relasjoner, partnerdrap og besøk ved krisesentre. Årsakene til overrepresentasjonen blir imidlertid nesten utelukkende tillagt kulturell karakter.

Les mer