Nyheter

Effektivisering av UDI truer rettsikkerhet og personvern

The following is an excerpt.

Den siste måneden har regjeringen kommet med flere forslag til hvordan saksbehandlingen til UDI skal forenkles og effektiviseres. MiRA-Senteret er kritisk til denne effektiviseringen og har den siste måneden skrevet to høringsuttalelser der vi utdyper hvorfor vi mener regjeringens forslag er en trussel mot rettssikkerheten på utlendingsfeltet.

Les mer

Forslag til endringer i utlendingsforskriften- oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi forslaget om en utvidelse av adgangen til å gi oppholdstillatelse, ved at et offer for menneskehandel som har avgitt forklaring for retten eller politiet i en straffesak kan gis oppholdstillatelse uavhengig av hva slags straffesak det er avgitt forklaring for. Vi er også positive til forslaget om instruksen til UDI om at personer som anses som ofre for menneskehandel og som har hatt eller fyller vilkårene for begrenset oppholdstillatelse etter utlf. §8-3 annet ledd unntas fra Dublin-prosedyren, slik at disse kan få sin asylsak realitetsbehandlet i Norge.

Les mer

Forslag til endringer i statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi ikke en utvidelse av Statsborgermyndighetenes adgang til å innhente og viderebehandle taushetsbelagte opplysninger. Vi støtter heller ikke forslaget om å innføre en generell hjemmel for at UDI kan behandle saker gjennom automatiserte avgjørelser. Vi mener automatisering kun skal brukes i behandling av søknader om statsborgerskap hvis man kan garantere gode kontroll-rutiner.

Les mer

Endringer i utlendingsforskriften -personvernopplysninger og automatiserte avgjørelser

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi ikke en utvidelse av Statsborgermyndighetenes adgang til å innhente og viderebehandle taushetsbelagte opplysninger. Vi støtter heller ikke forslaget om å innføre en generell hjemmel for at UDI kan behandle saker gjennom automatiserte avgjørelser. Vi mener automatisering kun skal brukes i behandling av søknader om statsborgerskap hvis man kan garantere gode kontroll-rutiner.

Les mer

Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – innstramminger i utvisningsregelverket mv.

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse kommenterer vi de prinsipielle sidene ved Departementets forslag. Vi er kritiske til at stadig flere lovbrudd fører til utvisning og ser på bekymring på en utvikling der utvisning og straff kobles stadig tettere sammen, da dette fører til at flere viktige rettsprinsipper brytes. Vi mener at prinsippet om at man ikke skal idømmes dobbel straff for samme forbrytelse og at det skal være likhet for loven, er to av de grunnleggende rettsprinsippene som trues av at straff og utvisning kobles sammen. Praksisen kan også føre til brudd på retten til respekt for privat- og familieliv.

Les mer

Forslag om ny barnevernlov

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi overordnet forslaget til ny barnevernlov, men sett i lys av våre mangeårige erfaringer i et minoritets- og kvinneperspektiv påpeker vi særskilte punkter som omhandler et styrket barneperspektiv, økt vekt på forebygging og tidlig innsats, samt styrket rettsikkerhet for foreldre og barn.

Les mer

Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv.

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse stiller vi oss positive til å lovfeste offentlige organers plikt til å benytte tolk. Vi er også positive til at offentlige organiser er pliktige til å benytte kvalifiserte tolker og at det opprettes et nasjonalt tolkeregister. MiRA-Senteret stiller seg imidlertid kritisk til at Kunnskapsdepartementet ikke får inn for en individuell rett til tolking slik FN’s rasediskrimineringskomite har anbefalt.

Les mer