Året 2022 har vært et svært innholdsrikt og styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har gjennom en rekke arrangementer og et målrettet landsdekkende arbeid innenfor likestillings- og integreringsfeltet vært en sterk stemme som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. MiRA-Senteret har også bidratt med flere faglige løft og rettet fokus både mot innstramninger i utlendingsloven som påvirker minoritetskvinner gjennom boken: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter, protestmarkering og politisk markering. Samtidig har vi bidratt til å øke kompetansen både blant minoriteter og i det offentlige hjelpeapparatet om voldsforebyggende arbeid, kropp, seksualitet og grensesetting ut fra et minoritetsperspektiv og sagt klart og tydelig: Et nei er et nei! I tillegg har arbeidsfremming, fokus på kvinnehelse, psykisk helse og minoritetsungdom, koronainformasjonsformidling, førstehjelp og sikkerhet og rasisme og diskriminering med gjennomgående helhetlige Empowerment-baserte metoder vært viktige bærebjelker. Senteret har også vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom å tilby lavterskel digital opplæring vært en viktig arena der minoritetskvinner kunne styrke sine ferdigheter og bli mer selvstendige både i møte med utfordringer, arbeidsliv og for informasjonsinnhenting både av egne rettigheter, helseopplysninger og viktig korona- og vaksinerelatert informasjon.

Les hele årsrapporten her!