INTRODUKSJON

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende, frivillig organisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Lenge før det norske majoritetssamfunnet og mediene for alvor fattet interesse for de spesielle forholdene en del kvinner med minoritetsbakgrunn lever under i Norge satt vi vår egen situasjon på dagsorden. Så lenge senteret har eksistert har vi også vært i en frontposisjon i arbeidet med å fremme reell integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet.

Vår daglige drift omfatter faste tilbud med kjerneaktiviteter og administrasjon, og våre hovedsatsningsområder varierer fra år til år. Vi arbeider for at minoritetskvinner, på egne premisser, skal synliggjøres i samfunnet som individer med mangfoldig bakgrunn, erfaringer og ressurser, tanker og ideer. Gjennom rådgivning, juridisk bistand, informasjons- og bevisstgjøringstiltak, nettverksarbeid i og utenfor Norge, politiske utspill, samt kulturelle og sosiale aktiviteter søker vi å bedre minoritetskvinners levekår i Norge.

Vårt langvarige engasjement og vår gode kompetanse har bidratt til å gjøre kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn kjent med sine rettigheter på den private og offentlige arena. Vi har også drevet viktig opplysningsarbeid og kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål overfor det norske samfunnet, særlig til dem som på en eller annen måte er i daglig kontakt med vår målgruppe.

Hva er MiRA-Senteret?
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en ikke-statlig, frivillig nettverksorganisasjon. MiRA-Senteret er partipolitisk uavhengig og har ingen tilknytning til bestemte religiøse eller etniske grupper. Senteret er en interesseorganisasjon for kvinner med bakgrunn fra eller tilknytning til andre land enn Norge, spesielt land i Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa og Afrika.

• MiRA-Senteret er en brobyggerorganisasjon
• MiRA-Senteret er en støtte- og hjelpeorganisasjon
• MiRA-Senteret er en erfarings og kompetanseformidler til ulike sektorer, minoritetskvinner og den øvrige befolkningen
• MiRA-Senteret er en endringsagent

MÅLSETNINGER OG ORGANISASJON
MiRA-Senteret vil at det norske samfunnet skal se og bli oppmerksom på innvandrer- og flyktningkvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Vi vil at kvinnene skal være synlige i samfunnsdebatten, i arbeidslivet og på fritiden, som aktive og likeverdige deltagere i samfunnet.

MiRA-Senteret ønsker å bidra til at minoritetskvinner:
• oppnår reell likestilling i det norske samfunnet
• integreres i majoritetssamfunnet på egne premisser
• ikke opplever rasisme eller diskriminering basert på kjønn, kultur, etnisitet eller religion
• blir bedre rustet til å mestre de utfordringer de møter både i privatsfæren og i det offentlige rom
• i større grad blir framstilt som en viktig ressurs i et mangfoldig samfunn, og at den stereotypiske oppfatningen av kvinnene blir brutt.

MiRA-Senteret ønsker å:
• være et kompetanse- og ressurssenter i minoritetskvinnespørsmål
• arbeide for å styrke rettssikkerhet og selv-organisering blant minoritetskvinner
• medvirke til økt kunnskap om og forståelse for minoritetskvinners situasjon og rolle i Norge gjennom rådgivning, informasjons- og kurs-virksomhet
• stimulere innvandrer- og flyktningkvinner til å delta i samfunnsliv og -debatt og samtidig bidra til å fremme kvinnenes kultur, og gjennom dette fungere som en brobygger mellom minoritetskvinner og det norske samfunnet

ÅR 2005

HENVENDELSER

I 2005 har MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner hatt en økende pågang både pr. telefon, e-post og brev, samt ved personlig oppmøte. Vi har mottatt i overkant av 7200 henvendelser, som utgjør ca 4 % økning fra året før. En årsak til det økende antall henvendelser er at vi har hatt økning i våre aktiviteter støttet av stiftelsen Helse og Rehabilitering. I prosjektet Selvutvikling og hverdagsmestring har mange hjemmeværende kvinner, arbeidsledige kvinner og mange som på andre måter faller utenfor det norske samfunnet oppsøkt MiRA-Senteret. Vårt arbeid rettet mot psykisk helse blant minoritetskvinner og unge jenter er også en viktig årsaksforklaring på den betydelige økningen i antall henvendelser, samt styrket innsats i arbeidet med minoritetsjenter.

Henvendelsene til senteret spenner fra spørsmål om hjelp til enkeltpersoner til informasjon til større grupper. Vi blir spurt om råd og veiledning, bakgrunnsinformasjon, og vi blir bedt om å bidra med foredrag, intervjuer, skriftlig informasjonsmateriell samt om å samarbeide i ulike fora. Vi forsøker å bidra så godt vi kan med de ressursene vi har. I 2005 har vi hatt møter med flere politiske partier og statsråder, byråkrater og ombud, samt holdt foredrag over store deler av landet. Vi samarbeider om ulike temaer med en rekke forskjellige organisasjoner og enkeltpersoner. Den store oppmerksomheten mediene til tider vier minoritetskvinner fører til at både kvinner, unge jenter og personer i hjelpeapparatet tar kontakt med oss. Spesielt har vi registrert en merkbar økning i henvendelser fra skole og ungdomshelsetjenesten, samt en betydelig økning i henvendelser relatert til psykisk helse. Vi har mottatt henvendelser fra hele landet, blant annet Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Oppland, Sør- Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

ImageAntall henvendelser 2002: 5245
Antall henvendelser 2003: 5380
Antall henvendelser 2004: 6994
Antall henvendelser 2005: 7274

Andre typer henvendelser MiRA-Senteret mottar dreier seg om spørsmål om innvandrer- og flyktningkvinners rettigheter og muligheter i Norge. Mange kvinner sliter med å finne frem i det norske systemet, de ønsker et større sosialt nettverk eller trenger råd om hvordan de kan utvikle sine liv på egne premisser. Noen av kvinnene som tar kontakt med MiRA-Senteret har store problemer i familien, i forhold til oppholdstillatelse eller utdannelse og arbeid. MiRA-Senteret gir krisehjelp og rådgivning til kvinner som ønsker vår assistanse.

KRISEHJELP, RÅDGIVNING OG VEILEDNING I 2005

Krisehjelp, rådgivning og veiledning er blant MiRA-Senterets viktigste arbeidsområder. Med dette arbeidet dekker vi et bredt spekter av problemstillinger kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn møter på. Vi har hatt en stor strøm av henvendelser i hele 2005 med forespørsler om sosial og juridisk veiledning og hjelp. Kvinner med minoritetsbakgrunn tar kontaktet med oss via telefon, e-post, faks og ved personlig oppmøte. Et stort antall av kvinnene har også blitt henvist til oss fra ulike instanser, men en stor del har på eget initiativ kontaktet oss da de har vært misfornøyde med tilbudet fra blant annet offentlige instanser. Mange har også fått vite om oss gjennom venninner eller slektninger, som tidligere har fått hjelp ved MiRA-Senteret.

Henvendelsene har blant annet dreid seg som om familiekonflikter, vold og mishandling, barnefordeling, tvangsekteskap, omskjæring og helserelaterte spørsmål, generasjonskonflikter, identitetsspørsmål, skilsmisse, barnebidrag, flyktning- og asylspørsmål, boligspørsmål, diskriminering på arbeidsplassen og mer. Antallet unge jenter som har møtt opp personlig på senteret har også vært økende.

I tillegg til at dette tilbudet retter seg mot vår målgruppe, nemlig kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn, har vi i 2005 hatt en økning av henvendelser fra det offentlige hjelpeapparatet. Her kan nevnes barnevernet, skolen, skole- og ungdomshelsetjenesten, legesentre, psykologer, BUP-tjenesten, sosialkontorer og helsestasjoner. Det etablerte hjelpeapparatet benytter vår rådgivingstelefon både i enkeltsaker (spesielt i saker som angår unge jenter, se statistikken nedenfor) men også mer generelt for å øke sin kompetanse på temaer som angår minoriteter. De fleste spørsmål dreier seg om hjelp til enkelte kvinner eller metoder for konfliktløsning. Usikkerhet ved å komme fram til feil løsninger på grunn av mangel på kunnskap og innsikt i kulturen og slik bidra til å gjøre problemene verre, viser seg å være en av de viktigste årsakene til at hjelpeapparatet tar kontakt med oss. Vi har som tidligere, valgt å føre en egen statistikk over telefonhenvendelser fra det offentlige hjelpeapparatet. Dette gir oss mulighet til å kartlegge bruken av vår kunnskap og samtidig få et innblikk i hvilke deler i det offentlige hjelpeapparatet det er behov for kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål. Disse henvendelsene kommer fram under rubrikken ”Telefonhenvendelser institusjon.”

Vår rådgiver tar i mot kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn til individuelle samtaler ved personlig oppmøte og telefonrådgiving. Hun veileder i forhold til problemstilling, og ved behov henviser hun brukeren til riktig instans innenfor det eksisterende offentlige hjelpeapparatet, for eksempel advokat, psykolog, barnevern eller annet. Senteret har også formidlet kontakt med familierådgivningskontorer, politi, barnevern, krisesentre, samt andre organisasjoner. Senteret har i flere tilfeller bidratt med å formulere ulike skriv i form av støtte- eller klagebrev som svar på ulike vedtak offentlige etater har inngått. Krisehjelp- og rådgivningsarbeidet gjennomføres ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp og mange av henvendelsene krever tett oppfølgning. Dette arbeidet er krevende, men viktig og vi får sterke signaler fra kvinnene om at dette oppleves som inkluderende og trygghetsskapende.

Statistikken og tabellen nedenfor viser antall behandlede saker i 2005 innenfor krisehjelp, rådgivning og veiledning ved personlig oppmøte og telefonrådgivning til enkeltkvinner og til institusjon. Telefonrådgiving til unge jenter er en del av vårt helseprosjekt (se eget kapittel) og som statistikken viser, benyttes dette tilbudet hyppig av det offentlige hjelpeapparatet.

Tabellen nedenfor viser antall behandlede saker ved MiRA-Senteret fordelt på kategorier for hvilken problemtype det dreier seg om. Tabellen viser både saker som er blitt behandlet etter personlig oppmøte og per telefon. Veiledning og rådgivning per e-post er ikke inkludert i tallene. Mange av henvendelsene har blitt fulgt opp over en lengre periode.

ImageKvinnene som har kontaktet MiRA-Senteret representerer et stort spekter av det mangfoldet av nasjonaliteter som finnes i Norge. Vi har fått henvendelser fra kvinner som har tilknytning til blant annet følgende land: Afghanistan, Armenia, Aserbajdsjan, Bangladesh, Bosnia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Cuba, D. Dominikanske republikk, Ecuador, Elfenbenskysten, England, Eritrea, Etiopia, Filippinene, Frankrike, Gambia, Ghana, Guatemala, Irak, Iran, Israel, Italia, Jamaica, Jemen, Jordan, Kenya, Kina, Guinea, Hvitrussland, India, Indonesia, Kongo, Kosovo, Albania, Kroatia, Latvia, Libanon, Libya, Litauen, Marokko, Mexico, Nigeria, Norge, Pakistan, Palestina, Peru, Polen, Portugal, Russland, Rwanda, Sierra Leone, Slovakia, Somalia, Spania, Sri Lanka, Statsløse, Sudan, Sverige, Syria, Tanzania, Thailand, Tyrkia, Tyskland, Uganda, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe

Kvinnene er bosatt over hele Norge, blant annet Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Oppland, Sør- Trøndelag, Troms, Nordland og Finnmark.

INFORMASJONSVIRKSOMHET OG KUNNSKAPSFORMIDLING

MiRA-Senteret anser det som svært viktig å videreformidle erfaringer fra vårt arbeid, og vi driver derfor en omfattende informasjonsvirksomhet. Vi får ofte henvendelser fra skoleelever, studenter, skolerådgivere, politikere, personer i hjelpeapparatet og andre som ønsker informasjon om situasjonen til kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom mange ulike typer skriftlig materiell formidler vi informasjon både til de ovennevnte og til personer med minoritets- og majoritetsbakgrunn. Vi formidler også informasjon muntlig på ulike seminarer, konferanser og møter. Videre er vi høringsinstans for en rekke offentlige instanser og formidler på den måten våre politiske standpunkter til myndighetene. På vår hjemmeside finnes oversiktlig informasjon og tilbud fra MiRA-Senteret samlet på et sted.

• Promoteringskampanje – JENTER KAN
• MiRA-Magasinet

MiRA-Senterets utgivelser av rapporter og annet informasjonsarbeid:

• Informasjonsfolder Redd for å miste jomfruhinnen?
• Håndbok
• Rapport Selvutvikling og hverdagsmestring
• Brosjyrer

MiRA-Magasinet – et blad for deg
Rettighetsbrosjyre – Brosjyre om MiRA-Senteret på ulike språk

En rekke av MiRA-Senterets svært populære rettighets- og informasjonsbrosjyrer har gjennom året blitt trykket opp i nytt opplag.

Informasjons- og aktivitetsstands:
• Kulturfestivalen MELA
• MiRA-Senteret har også hatt informasjonsstand på ulike konferanser og seminarer, blant annet på vår egen nettverkskonferanse.
• Internasjonal Torgdag– markering av stortingsvalget 2005
• Film Tabuenes andre ansikt
• Internett

Medieovervåkning
MiRA-Senteret startet i 2003 opp arbeidet med å utarbeide et eget arkiv der artikler, kronikker, rapporter, bøker, kommentarer o.l fra aviser og nettsider blir systematisert. Arbeidet er blitt videreført i 2005 og arkivet blir blant annet flittig brukt av unge jenter og kvinner som er opptatt av temaer knyttet til likestilling, rasisme og minoritetspolitikk, og som ønsker å få innsikt i den debatten som blir ført i Norge.

Foredragsvirksomhet, kurs og debatter

I 2005 har vi blant annet holdt foredrag og innlegg følgende steder

16. februar Foredrag Diskrimineringsloven Stortingets familie, kultur- og administrasjonskomité

8. mars Innlegg ”Unge minoritetsjenters situasjon i dagens Norge” Norges bygdekvinnelag

5. mai Foredrag ”Kampen for å opprettholde kvinner i offerrollen. Etnisk norsk feminisme sett med svarte øyne”. Studentersamfunnet i Bergen

3. juni Hilsen i anledning Ågot Valles 60- års dag Den norske Teater/ SV

6. juni Forelesning ”Hva hjelper- hva hjelper ikke. Mange stemmer- mange bilder, psykisk helse i det flerkulturelle samfunn. Fagforum for psykisk helsearbeid

27. august Appell ”Minoritetsjenters krav til politikerne før stortingsvalget 2005” Bydel Gamle Oslo/ Internasjonal Torgdag

30. august Forelesning/ Kurs: Tvangsekteskap Politihøgskolen I Oslo

6. september Foredrag ”Selvutvikling og hverdagsmestring” Helse og Rehabilitering

9. september Foredrag ”Kjønn og politikk” NIKKS

15. september Foredrag/ Kurs ”Arbeid for likestilling og juridiske rettigheter for innvandrer- og flyktningkvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn” Høgskolen i Oslo, avd. ØKS, Velferdsstudiet Modul : Sosialmedisin og rehabilitering

19. september Foredrag ”Tvangsekteskap” KIM

3. oktober Foredag ” En svart feministisk tilnærming til innvandringspolitikk og regelverk” Likestillingssenteret

Kompetanseformidling overfor departementer og andre offentlige instanser

I 2005 har MiRA-Senteret som vanlig møtt en rekke prosjektledere, studenter og andre for å informere om minoritetskvinners situasjon i Norge. Vi har hatt møter med barnevernstjenester, kommuneansatte og andre organisasjoner, samt departementer og direktorater Her kan blant annet nevnes:

1. februar
Innspill til fornyet innsats mot handel med kvinner og barn
Justis- og politidepartementet

14. februar
Privat lovforslag om kommunalt økonomisk ansvar for kvinner på flukt fra tvangsekteskap
Arbeiderpartiets stortingsgruppe

31. mars
Kriminalitet med særlig blikk på innvandrermiljøene, og politiets håndtering av dette
Justis- og politidepartementet

1. april
Erfaringer med diskriminering
Sosial- og helsedirektoratet

5. april
Mangfold og integrering, stortingsmelding 49
SVs stortingsgruppe

20. april
Arbeid med barnevern
Venstres stortingsgruppe

24. og 25. august, 19 og 20. september, 4. oktober, 3. og 28. november
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten. Styrke brukeren
Sosial- og helsedirektoratet

7. september
SOHEMI ”Forum for sosial og helsetjenester ved migrasjon”
Sosial- og Helsedirektoratet

1. september
Prosjekt ”Barnas hus”
Justisdepartementet

29. september
Strategier og tiltak for å styrke seksuell helse og prevensjonsbruk blant unge voksne
Sosial- og helsedirektoratet

I forbindelse med MiRA-Senterets skolekampanje har senteret holdt flere foredrag og deltatt på ulike møter. En oversikt over disse er å finne i et eget kapittel om skolekampanjen senere i årsrapporten.

MiRA-Senteret som høringsinstans
MiRA-Senteret arbeider mye med høringsuttalelser til det offentlige. Det har i 2005 vært flere viktige forslag til endringer i det norske lovverket. For MiRA-Senteret er det svært viktig å gi høringsinnspill for å videreformidle våre synspunkter til myndighetene, og det legges ned store ressurser i dette arbeidet.

I 2005 har vi gitt innspill til
BFD Sammenslåing av diskriminerings- og likestillingsombud
KRD Endringer i utlendingsloven
KDR Rett og plikt til norsk og samfunnsopplæring
KDR Endringer i utlendingsforskriften, som gjelder arbeidstillatelse til idrettsutøvere og trenere
KRD Utlendingsforskriften Arbeidsferie Canada, New Zealand
KRD Utlendingslov utredning og lovutkast
KRD Forslag til endringer utlendingsloven, forskriften §197A
KRD Utlendingsforskriften: Bosettingstillatelse for spesialister
KRD Utlendingsforskriften. Vilkår for familiegjenforening
KRD Forslag til forskrift til ny lov om statsborgerskap, samt forslag til ny §44 a og endring av § 45 første ledd i utlendingsforskriften
BFD Forslag om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven som ledd i regjerningens innsats mot tvangsekteskap
JD Forslag til hjemmel for frivillige organisasjoner til å kreve politiatest
JD Lov om fri rettshjelp og ny forskrift

MiRA-Senteret i media i 2005

Noen eksempler der MiRA-Senteret har deltatt eller blitt referert i media 2005

Nyhetsmagasin 13. januar Når likestilling blir ulikhet
Drammens Tidende/nettutgaven 23.februar 13. åringer redde for å bli giftet bort
Drammens Tidende/ Papirutgave 23. februar Barn redde for tvangsekteskap
Velferd, Magasinet for sosial trygd, arbeid og helse Utgave 4, 2005 Partiene til veggs foran velferdsvalget
VG 13. april Volvat- klinikken lager jomfruhinner igjen
Ekstra april 2005 Hele verden er i Oslo
VG 13. april Nakenprotest mot innvandrermenn
Utrop april 2005 Muslimske ungdom har minst sex
Utrop 10- 23. februar. Utenlandske kvinner tvunget til å tåle mishandling
NBK. Nr 4 Men inni er vi like
Psykisk Helse. Nr 5. Norge trenger mer kunnskap
Henne, Nr 7- juni 2005 Kontantstøtten
Aftenposten 24. oktober Ønsker tøffere krav til asylmottakene
Aktuell, medlemsblad for Najonalforeningen for folkehelsen 4/2005 Anerkjennelse for viktig kvinnearbeid
LO Aktuelt Nr 16/2005 Fakhra, den dyrebare og stolte
Klassekampen 5. juli Organisasjonene reagerer på forslag til ny lov- Diskriminerende
Klassekampen 23. juli Den farlige frigjøringen
Drammens Tidende 2. juli Gir krisehjelp til kvinner
Klassekampen 12. juni Berre taktikk/Ekteskap
Aftenposten 7. august Brud med bytterett
Aftenposten, 18. august. Tar et oppgjør med skjønnhetsidealet
8. september. Oslo Kommunes hjemmesider Vellykket arrangement- Internasjonal Torgdag.
Utrop 22. september Folkehelsepris til Fakhra Salimi
Dagsavisen 21. september Fikk folkehelseprisen
Klassekampen 21. september Får folkehelseprisen
Samora Nr 6. desember Ytringsfrihet
Klassekampen 19. desember Kvinne for det frie ord
Klassekampen 28. desember Verdig og uredd prisvinner
Aftenposten 31. desember Typisk norsk å ha mye fri

Debattinnlegg
Klassekampen. 9. april Paradoksenes politikk
Klassekampen. 19. mai. Med loven i hånda

I tillegg har MiRA-Senteret deltatt i diverse programmer i TV og radio
2. februar; Kanal 1. Tvangsekteskap
30. mars, Sånn er Livet. Massevoldtekt av muslimske kvinner
13. april, P2 Sånn er livet, Om jomfruhinner
13. april, P4 Om jomfruhinner
13. april P3 Volvat klinikken lager jomfruhinner igjen
16. April, P 2 ukeslutt, jomfruhinnedebatten
27. juni, NRK dagsnytt, Bilaterale avtaler med Pakistan i henhold til tvangsekteskap
20. september Østlandssendingen, Fakhra Salimi mottok i dag folkehelseprisen
25. september Migrapolis radio, Folkehelseprisen

PROSJEKTER OG AKTIVITETER

INTEGRERINGSTILTAK

MØTEPLASSER
• Samtalegrupper
• Debattforum
• Åpne samværskvelder

• Temakvelder
Helse og velferd.
Mellom tradisjon og nytolkning

• Film- og kinokvelder
Følgende filmer har blitt vist under filmkveldene i 2005
Jalla Jalla (en komedie om generasjonskonflikter, kjærlighet og vennskap på kryss av etnisk bakgrunn)
Farenheit 9/11 (dokumentarfilm om verdenssamfunnet etter 11. september)
Lilja 4 ever (om prostitusjon og trafficking)
Klokken fem om ettermiddagen (afghansk ungdom fanget mellom religiøse dogmer, og kvinnefrigjøring og utdannelse).
Izzat (gjengmiljø, minoritetsungdom)
Import, eksport (tvangsekteskap, generasjonskonflikter, kjærlighet på tvers av religioner og kulturer)

• Id- lunsj og julemiddag

UTFLUKT: Søndre Vego Gård, Kongsberg

NETTVERKSKONFERANSE: Ny utlendingslov- til gagn for hvem? Pensjonsreformen – angrep på velferdsstaten!

KULTURFESTIVALEN MELA 2005

INNSAMLINGSAKSJON FOR JORDSKJELVSRAMMEDE KVINNER OG BARN I PAKISTAN – Fra kvinner til kvinner

SELVUTVIKLING OG HVERDAGSMESTRING
Mestring av hverdagens utfordringer, kompetanseheving blant minoritetskvinner. Økt samfunnsdeltakelse og reel likestilling.
• Bli kjent med dine rettigheter
• Kjenn din by
Stortinget, Rådhuset, Tinghuset, Fri rettshjelp, Universitetet i Oslo- juridisk avdeling, JURK, UDI, Høgskolen i Oslo, Sandaker videregående skole, Nobel instituttet og Byvandring.
• Innføring i norsk innvandringshistorie
Kvinnene ble tatt med på utstillingen, ”Jeg er her”! innvandringshistorie fra 1945 til i dag, på Internasjonal Kultursenter og Museum (IKM) og Folkemuseet på Bygdøy

PSYKISK HELSE – DEN USYNLIGE SMERTE
I 2004 startet MiRA-Senteret et forprosjekt om minoritetskvinner og psykisk helse, Den usynlige smerte. Prosjektet har kartlagt helsetilbud og har innholdt svært mange forskjellige løsningsorienterte aktiviteter og tiltak.

UNGE JENTER
Nettverksgruppa for unge jenter – ”La meg snakke”
Vårt mål med dette arbeidet er å fremme jentenes muligheter på alle områder i livet, slik at de ”kommer på banen,” blir sett og hørt, får kontroll over egne liv og oppnår innflytelse på det samfunnsmessige plan. Alle aktiviteter foregår utelukkende på jentenes egne premisser. MiRA-Senterets arbeid rettet mot unge jenter bygger på målsettingene: Jenter Kan; ta ordet, velge selv, bestemme og sette grenser selv, si ja og si nei, flørte, bølle, bygge nettverk, lære.

Aktiviteter rettet mot unge jenter
Aktiviteter rettet mot unge jenter i 2005 har vært følgende:
• Kontakttelefon
• Nettverksbygging
• Politisk arbeid og selvorganisering
• Organisasjonsvirksomhet og frivillig arbeid
• Kursvirksomhet: Jentene har kunnet velge mellom ulike kursaktiviteter, som dansekurs, selvforsvarskurs og Ta ordet kurs.
• Debattforum
• Skolekampanjen:
Kurs, foredrag og workshops for skoleklasser, foreldre og lærere
• Samarbeid med Sandaker videregående skole, Oslo
• Informasjons- og bokkampanjen 2005

ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP OG OMSKJÆRING
I 2005 har MiRA-Senteret også vært pådriver av holdningsskapende og forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og omskjæring. Vi jobber aktivt mot disse kulturtradisjonene med et langsiktig og forebyggende perspektiv, og temaene tas opp i de fleste av våre aktiviteter, særlig i ungdomsarbeidet. Vi har distribuert og vist vår egenproduserte film om tvangsekteskap og vi har sendt ut informasjonspakker om tvangskekteskap og omskjæring.

HELSEPROSJEKT:
ABORTFOREBYGGENDE TILTAK

MiRA-Senteret har systematisk og over flere år jobbet med unge jenters forhold til kropp og helse. Dette har vi gjort i et abortforebyggende perspektiv.

MiRA-Senteret har valgt slagordet:
Det er din helse, din kropp, ditt ansvar, ditt valg og det er DU som bestemmer!

FOREBYGGENDE ARBEID I FORHOLD TIL VOLD OG UNDERTRYKKENDE TRADISJONER
Vårt forebyggende arbeid i forhold til vold, undertrykkende tradisjoner, rasisme og diskriminering i 2005 har blant annet vært:
• Rådgivning og krisehjelp hos MiRA-Senterets rådgiver, både ved personlig oppmøte, telefon, e-post og brev
• Kunnskaps- og erfaringsoverføring gjennom høringsuttalelser, representasjon i offentlige utvalg og nemnd. Foredragsvirksomhet som tar for seg vold, rasisme og diskriminering
• Formidling av informasjon om aktuelle integreringstiltak og aktiviteter til andre instanser
• Samtalegrupper, bl.a. for voldsutsatte kvinner, og kurs, bl.a. i selvrealisering og hverdagsmestring
• Formidling av juridisk hjelp, blant annet via JURK og Jussbuss
• Samarbeid med krisesentrene og andre organisasjoner

MiRA-Senterets ARBEID MOT RASISME OG DISKRIMINERING BASERT PÅ KJØNN, RELIGION OG HUDFARGE
Våre tilbud innen forebyggende arbeid på området rasisme og kjønnsbasert diskriminering i 2005 har vært
• Møter og organisering av arbeidsgrupper som tar opp temaet. Vi har samarbeidet med andre frivillige organisasjoner på dette området, blant annet Forum for kvinner og utvikling, Likestillingsombudet, SMED og Antirasistisk Senter.
• Bevisstgjøringstiltak rettet direkte mot kvinnene. Her har det vært viktig å sette ord på kjønnsdiskrimineringen for sa å kunne arbeide mot den.
• Arbeid med høringsuttalelser og andre innspill til det offentlige vedrørende rasisme og diskriminering.
• Mobilisering av kvinner og jenter til å delta på aktiviteter som vil styrke deres evner til å oppdage hvilke mekanismer som diskriminerer og usynliggjør kvinner og jenter. Gjennom empowerment, sikre jenter og kvinner reel likestilling og deltakelse på egne premisser.

KURSVIRKSOMHET
• Selvforsvarskurs
• Ta Ordet Kurs
• Magedanskurs
• Yoga og selvutviklingskurs
• Tegne- og malekurs
• Hennamalingskurs
• Bakeworkshop
• Jule- og Idverksted

MÅLOPPNÅELSE
2005 har for MiRA-Senteret vært et år med flere positive erfaringer, nye utfordringer og et stadig ønske om et inkluderende samfunn med like muligheter for alle. Det har på mange måter vært et spennende år med et høyt aktivitetsnivå og mange henvendelser. Svært mange har benyttet seg av vårt brede tilbud, både av strakstiltak som krisehjelp og rådgivning og våre omfattende forebyggende og selvutviklende aktiviteter.