INTRODUKSJON

ImageMiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende, frivillig organisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Lenge før det norske majoritetssamfunnet og mediene for alvor fattet interesse for de spesielle forholdene en del kvinner med minoritetsbakgrunn lever under i Norge satt vi denne gruppas situasjon på dagsorden. Så lenge senteret har eksistert har vi også vært i en frontposisjon i arbeidet med å fremme reell integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet.

Vår daglige drift omfatter faste tilbud med kjerneaktiviteter og administrasjon, og våre hovedsatsningsområder varierer fra år til år. Vi arbeider for at minoritetskvinner, på egne premisser, skal synliggjøres i samfunnet som individer med mangfoldig bakgrunn, erfaringer og ressurser, tanker og ideer. Gjennom rådgivning, juridisk bistand, informasjons- og bevisstgjøringstiltak, nettverksarbeid i og utenfor Norge, politiske utspill, samt kulturelle og sosiale aktiviteter søker vi å bedre minoritetskvinners levekår i Norge. Gjennom dette arbeidet lykkes vi også i å bygge opp kompetanse om hva som fremmer inkludering og hva som hindrer like muligheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn.

Vårt langvarige engasjement og vår gode kompetanse har bidratt til å gjøre kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn kjent med sine rettigheter på den private og offentlige arena. Vi har også drevet viktig opplysningsarbeid, og blant annet bidratt til å heve kompetansen når det gjelder minoritetskvinnespørsmål til lokale og nasjonale myndigheter, og til den øvrige befolkningen. Særlig har dette arbeidet vært viktig til etater og instanser som på ulike måter er i daglig kontakt med vår målgruppe.

Hva er MiRA-Senteret?
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en ikke-statlig, frivillig nettverksorganisasjon. MiRA-Senteret er partipolitisk uavhengig og har ingen tilknytning til bestemte religiøse eller etniske grupper. Senteret er en interesseorganisasjon for kvinner med bakgrunn fra eller tilknytning til andre land enn Norge, spesielt land i Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa og Afrika.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner ønsker å bedre levekårene og øke integreringen blant den kvinnelige innvandrerbefolkningen ved å satse på aktiv deltakelse fra minoritetskvinnene selv. Vi mobiliserer nettverkene våre og holder jevnlig kontakt med ulike samarbeidspartnere med det formålet å skape ulike fora for debatt og utvikling. Samtidig forsøker vi å synliggjøre minoritetskvinners erfaringer og synspunkter gjennom innspill til medier eller myndigheter. Vi har en bred kurs, foredrags- og møtevirksomhet og andre former for informasjonsvirksomhet. MiRA-Senteret deltar i ulike arbeidsgrupper, råd og utvalg i Norge. Gjennom dette arbeidet lykkes vi i å formidle erfaringer og kompetanse til en rekke aktører og myndighetspersoner, som jobber på feltet likestilling, helse, menneskerettigheter, rasisme og integrering.

MiRA-Senteret er Norges eneste landsdekkende organisasjon dannet for og av minoritetskvinner, og vi jobber med innvandrer- og flyktningkvinner uavhengig av deres religiøse, nasjonale eller kulturelle bakgrunn.

I et etnisk og kulturelt mangfoldig samfunn bør det kreves at alle befolkningsgrupper oppnår like rettigheter og muligheter for å utfolde seg, og at de blir respektert og anerkjent både sosialt, kulturelt og politisk. Deres juridiske rettigheter bør også sikres slik at enhver form for diskriminering på grunn av rase, kultur, kjønn eller religion blir hindret. En holdningsendring som favner det nye mangfoldet i samfunnet er også avgjørende for vellykket integrering.

MiRA-Senteret er en brobyggerorganisasjon
For å oppnå målet om et vellykket integrert og mangfoldig samfunn, kreves aktiv samhandling mellom myndighetene, majoritetsbefolkningen og minoritetene. MiRA-Senterets mål er et gjensidig samarbeid mellom majoritets- og minoritetssamfunnet for å løse eventuelle problemer som oppstår, og å gi kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn styrke til å delta i samfunnsdebatten. Slik sett fungerer senteret som en brobygger mellom minoritets- og majoritetssamfunnet.

MiRA-Senteret er en støtte- og hjelpeorganisasjon og vi har kontakt med de mest utsatte minoritetskvinnene i samfunnet. Vi tilbyr krisehjelp og rådgivning til de kvinnene som på ulike måter faller utenfor systemet og ikke blir sikret sine menneskelige rettigheter. Våre nettverksbyggende aktiviteter gir unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn trygge arenaer utenfor hjemmet der de kan komme i kontakt med kvinner i lignende situasjoner.

MiRA-Senteret er erfarings- og kompetanseformidler til lokale og nasjonale myndigheter, minoritetskvinner og den øvrige befolkningen
Dette skjer blant annet gjennom møter med departementer, politikere og politiske partier, samt ulike etater og instanser. Her gis det innspill om den spesielle situasjonen minoritetskvinner befinner seg i.
Temakvelder, kurs, konferanser, foredragsvirksomhet, opparbeidelse og formidling av erfaringer og kompetanse både skriftlig og muntlig, er også et viktig ledd i dette arbeidet. På denne måten bidrar vi til å utvikle og bedre flyktning- og innvandrerkvinners plass i det norske samfunnet, både på samfunnsnivå og på individuell basis.

MiRA-Senteret er en endringsagent
Viktige deler av vårt arbeid går ut på å fungere som endringsagenter i det norske samfunnet. Dette foregår gjennom politisk arbeid, deltagelse i media og gjennom utarbeidelse av høringsuttalelser i forbindelse med ny lovgivning. MiRA-Senteret sitter også i ulike utvalg og nemnd. Vi har en bred foredrags- og møtevirksomhet, og deltar i ulike arbeidsgrupper i arbeidet mot rasisme og diskriminering i Norge. Senteret har blant annet vært spesielt opptatt av saker som vedrører vold mot kvinner, treårsregelen og minoriteter i skolen og i arbeidsmarkedet. MiRA-Senteret har utarbeidet et eget valgfag som heter Jenter kan, og som er et likestillingsfag beregnet på den videregående skole.

MiRA-Senteret har arbeidet i 28 år for å fremme likestilling for innvandrer- og flyktningkvinner i Norge. Vår innsats fortsetter med uforminsket styrke og med en stor frivillig innsats fra minoritetskvinner selv. Den spesielt store aktiviteten ved senteret de senere årene, viser at senteret er sterkt og levedyktig, og at vi lykkes med å fornye oss og drive vårt arbeid videre.


MÅLSETNINGER OG ORGANISASJON

MiRA-Senteret vil at det norske samfunnet skal se og bli oppmerksom på innvandrer- og flyktningkvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Vi vil at kvinnene skal være synlige i samfunnsdebatten, i arbeidslivet og på fritiden, som aktive og likeverdige deltagere i samfunnet.

MiRA-Senteret har en viktig rolle å spille ved å bringe kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn fram som aktive deltakere i samfunnet. Vi har en unik posisjon da vi er en organisasjon som i hovedsak består av minoritetskvinner, og slik sett skiller vi oss fra mange andre aktører innenfor feltet. MiRA-Senterets mål er å få minoritetskvinnene fram på samfunnsarenaen slik at de selv kan få sagt sin mening. Det er også viktig for oss å påvirke opinionen til å bli bevisst på disse kvinnenes mangfoldighet og iboende ressurser. Vi ser oss selv som viktige tolkningsagenter når det gjelder de forhold som minoritetskvinner og jenter lever under i det norske samfunnet. MiRA-Senteret som et ressurssenter av og for innvandrer- og flyktningkvinner har bred faglig kompetanse og stort engasjement når det gjelder arbeidet med å bistå andre innvandrer- og flyktningkvinner som befinner seg i vanskelige situasjoner.

MiRA-Senteret ønsker å bidra til at minoritetskvinner:

 • oppnår reell likestilling og inkludering i det norske samfunnet
 • integreres i majoritetssamfunnet på egne premisser
 • ikke opplever rasisme eller diskriminering basert på kjønn, kultur, etnisitet eller religion
 • blir bedre rustet til å mestre de utfordringer de møter både i privatsfæren og i det offentlige rom
 • i større grad blir framstilt som en viktig ressurs i et mangfoldig samfunn, og at den stereotypiske oppfatningen av kvinnene blir brutt.

MiRA-Senteret ønsker å:

 • være et kompetanse- og ressurssenter i minoritetskvinnespørsmål
 • arbeide for å styrke rettssikkerhet og selv-organisering blant minoritetskvinner
 • medvirke til økt kunnskap om og forståelse for minoritetskvinners situasjon og rolle i Norge gjennom rådgivning, informasjons- og kurs-virksomhet både på lokalt og nasjonalt plan
 • stimulere innvandrer- og flyktningkvinner til å delta i samfunnsliv og -debatt og samtidig bidra til å fremme kvinnenes kultur, og gjennom dette fungere som en brobygger mellom minoritetskvinner og det norske samfunnet
 • oppmuntre kvinner og jenter til å utvikle og styrke seg selv slik at de kan påvirke viktige spørsmål gjennom innflytelse og medvirkning
 • bidra til å utvikle bedre forståelse og kommunikasjon mellom generasjoner
 • være et samlingssted for utfoldelse av personlige uttrykk, kreativitet, solidaritet og engasjement

Flere generasjon av kvinner står sammen og bidrar til å synliggjøre sin egen situasjon og deltar med sine ressurser for å oppnå reell likestilling.

Administrasjon/ Sekretariat
Kontoret har i 2006 bestått av leder, nestleder, prosjekt- og aktivitetskoordinator samt en rådgiver, alle i 100 % stillinger. Alle ansatte ved MiRA-Senteret har bred kompetanse, også utover sitt egentlige arbeidsområde. De er ressurssterke bl.a. i forhold til språkkunnskaper, noe som vi drar stor nytte av siden vår målgruppe tilhører forskjellige nasjonaliteter. Vi er godt rustet til å hjelpe og støtte de som trenger det mest.

Foruten å drive utstrakt politisk virksomhet, utvikler MiRA-Senterets leder også senterets faglige kompetanse. Lederen utvikler MiRA-Senterets videre engasjement, knytter kontakter og utvikler samarbeidet med ulike organer og institusjoner. Lederen koordinerer MiRA-Senterets arbeid i samråd med styret, arbeidsgruppa og sekretariatet. Hun gir innspill til statlige og private organer, media og andre i saker vedr. innvandrer- og flyktningkvinner. Vår nestleder står for den daglige driften av senteret og utfører og fordeler de daglige administrative oppgaver. MiRA-Senterets rådgiver gir råd og krisehjelp til kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Hun informerer også om vår virksomhet til en del av våre besøkende. Prosjekt- og aktivitetskoordinator arbeider blant annet med unge jenter med minoritetsbakgrunn. Hun driver veiledning av unge jenter i tillegg til å koordinere aktiviteter og kursvirksomhet på MiRA-Senteret.

Styret
MiRA-Senterets styre er et eksternt og selvstendig organ som i 2006 besto av fem kvinner med ulik bakgrunn og kompetanse. Styremedlemmene har vært tilknyttet MiRA-Senteret i en årrekke og de fungerer som gode ressurspersoner og rådgivere for senteret. Gjennom sine ulike erfaringer og kompetanse bidrar de til å styrke det faglige grunnlaget for MiRA-Senteret som et ressurs- og kompetansesenter for minoritetskvinner.

Arbeidsgruppe
Deltakelse, frivillighet, engasjement og ansvar!
MiRA-Senterets arbeidsgruppe består av kvinner og unge jenter som er ansvarlige for å planlegge og å gjennomføre ulike aktiviteter i MiRA-Senterets regi. Flere og flere engasjerte kvinner og unge jenter har vist ønske om å delta i arbeidsgruppen og berike vårt arbeid med sine ressurser. I 2006 har gruppa vært spesielt aktiv og bidratt på ulike måter til senterets arbeid.

Arbeidsgruppa definerer selv sin arbeidsmåte og framdriften av aktiviteter innenfor prioriterte områder. Dette foregår i henhold til årsplan og i samsvar med MiRA-Senterets gjeldende retningslinjer. Det er ingen begrensning på hvor mange som kan sitte i arbeidsgruppa, og stadig rekrutteres kvinner og unge jenter til å mobilisere og organisere andre minoritetskvinner med forskjellige nasjonaliteter. I 2006 har arbeidsgruppa jobbet spesielt i forhold til Åpen messe, nettverkskonferanse, kulturfestivalen MELA, Internasjonal Torgdag, utflukter, med medieovervåkning og arkivering, samt annet forefallende kontorarbeid.

Ti arbeidsgruppemøter har blitt gjennomført i løpet av 2006.

MiRA-Senteret er privilegert ved å ha mange ressurssterke kvinner som jobber frivillig for senteret. Det omfattende aktivitetstilbudet MiRA-Senteret tilbyr brukerne ville ikke vært mulig uten den omfattende frivillige innsatsen som legges ned.

Frivillig arbeid
Et verdifullt bidrag til arbeidet for minoritetskvinners rettigheter og muligheter i Norge
MiRA-Senteret har opparbeidet god tillit blant minoritetskvinner og unge jenter, og mange ressurssterke kvinner jobber frivillig for senteret. Det omfattende aktivitetstilbudet MiRA-Senteret tilbyr brukerne ville ikke vært mulig uten den omfattende frivillige innsatsen som legges ned. I våre driftsaktiviteter legges det hvert år ned over to årsverk med frivillig innsats, i tillegg til det frivillige arbeidet som utføres i forbindelse med våre øvrige prosjekter. Dette er en innsats vi ikke kunne klart oss uten, og den er selve grunnlaget for MiRA-Senterets kontakt med minoritetskvinner i Norge.

For meg er det viktig å engasjere meg i en organisasjon hvor jeg sammen med andre kan gjøre noe med de utfordringene vi minoritetsungdom møter på. Frivillig

De frivillige mobiliserer andre kvinner til å delta, komme sammen og debattere ulike problemstillinger. De kommer med innspill til MiRA-Senteret om saker av betydning for dem, og de stiller som ressurspersoner i ulike debattfora eller samarbeidsgrupper. Kvinnene arbeider frivillig fordi de er opptatt av egen og andre minoritetskvinners situasjon, og fordi de vil gjøre en innsats for fellesskapets beste. De frivillige er kvinner med bakgrunn fra mange deler av verden, blant annet Bangladesh, Bosnia, Cuba, Eritrea, England, Filippinene, Gambia, India, Irak, Iran, Kenya, Makedonia, Marokko, Mosambik, Pakistan, Polen, Somalia, Spania, Sri Lanka, Sudan, Syria, Thailand, Tyrkia, Uganda og Venezuela. Kvinnenes yrkes- og utdanningsbakgrunn varierer i stor grad. Kvinnene har også meget variert bakgrunn med tanke på familiesituasjon og livserfaringer, noe som gir senteret enestående kompetanse i spørsmål som angår minoritetskvinner i Norge. Ved hjelp av disse kvinnene får MiRA-Senteret tilgang til et bredt spekter av erfaring og kunnskap som bidrar til en stadig utvikling av vår organisasjon som kommer våre brukere til gode. MiRA-Senteret brede kontaktflate gir oss også en unik mulighet til å bygge opp kompetanse om hva som fremmer inkludering og hva som hindrer like muligheter.

MiRA-Senteret har åpent for besøk og telefonhenvendelser hele uken, mellom kl 09.00- 16.00 mandag til fredag.

MiRA-Senteret har i 2006 arbeidet med flere likestillingspolitiske utfordringer. Vi jobber for å fremme inkludering, samfunnsdeltakelse og reell likestilling for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn.

MiRA-Senterets nettverk
Alle minoritetskvinner som bor i Norge eller andre nordiske land har mulighet til å være tilknyttet MiRA-Senterets nettverk. Vårt landsdekkende nettverk består av 1660 minoritetskvinner og unge jenter og organisasjoner. Organisasjoner kan stå i nettverket under forutsetning av at medlemmene hovedsakelig er innvandrer- og flyktningkvinner.

Ved å være tilknyttet MiRA-Senterets nettverk får man tilbud om å delta på senterets forskjellige aktiviteter slik som kurs, møter, seminarer og samtalegrupper. Medlemmene i nettverket mottar informasjon om senterets aktiviteter og prosjekter.

Assosiert tilknytning er mulig for personer og organisasjoner, samt instanser som arbeider med saker knyttet til kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. De mottar informasjon om senterets aktiviteter og deres brukere inviteres til å delta på disse.

Vårt internasjonale nettverk utvides stadig og inkluderer enkeltpersoner og organisasjoner over store deler av verden. Det internasjonale nettverket består av personer og organisasjoner med ulik bakgrunn, kompetanse og interesser. Vi har særlig knyttet kontakt med frivillige organisasjoner som arbeider med kvinnespørsmål eller driver antirasistisk arbeid, i tillegg til bl.a. dansere og kunstnere. Felles for dem alle er interesse for spørsmål som angår minoritetskvinner. MiRA-Senteret har siden 2001 hatt konsultativt status i ECOSOC. Dette gir oss ytterligere mulighet til å synliggjøre situasjonen til minoritetskvinner i Norge på et internasjonalt plan. Senteret skal arbeide videre med å bevare og utvide dette nettverket, samt arbeide med innvandrer- og flyktningspørsmål på global basis.

MiRA-Senteret er også et møtested for unge jenter. Vi har et eget nettverk for denne gruppen. Jentene i nettverket deltar i MiRA-Senterets arbeid, og de arrangerer egne aktiviteter, samarbeider og knytter kontakter seg i mellom. Alle som er medlem i nettverket får tilsendt invitasjoner til arrangementer og aktiviteter for unge jenter.

Minoritetsjenter trenger å stå sammen for å finne våre egne løsninger på ulike problemer. På MiRA-Senteret treffer jeg jenter som møter på samme utfordringer som meg og jeg trenger ikke å forklare hele tiden. Ung jente

ÅR 2006

HENVENDELSER

I 2006 har MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner hatt en økning i pågang både pr. telefon, e-post og brev, samt ved personlig oppmøte. Vi har mottatt i overkant av 8100 henvendelser, som utgjør ca 11 % økning fra året før. En årsak til dette er at vi har hatt økning i våre aktiviteter støttet av stiftelsen Helse og Rehabilitering. I prosjektet ”Usynlig smerte: Utvikling av selvinnsikt, indre trygghet og livsglede” har mange kvinner og jenter tatt kontakt vedrørende deres psykiske helse, isolasjon, ensomhet m.m. Vi registrerer også en betydelig økning i andel henvendelser fra ulike helseinstanser, skoler, ungdomshelsestasjoner, sosionomer, psykologer og lignende med ønske om informasjon og om vårt arbeid innen dette feltet. Vår styrkede innsats i arbeidet med unge jenter, hvor vi blant annet tilbyr empowerment- og rettighetsorienterte aktiviteter til målgruppen, vårt omfattende informasjonsarbeid og brede aktivitetstilbud, er andre viktige årsaksforklaringer på den betydelige økningen i antall henvendelser vi har mottatt i 2006.

Image
Antall henvendelser 2002: 5245
Antall henvendelser 2003: 5380
Antall henvendelser 2004: 6994
Antall henvendelser 2005: 7274
Antall henvendelser 2006: 8136

Andre typer henvendelser MiRA-Senteret mottar dreier seg om spørsmål om innvandrer- og flyktningkvinners rettigheter og muligheter i Norge. Mange kvinner sliter med å finne frem i det norske systemet, de ønsker et større sosialt nettverk eller trenger råd om hvordan de kan utvikle sine liv på egne premisser. Noen av kvinnene som tar kontakt med MiRA-Senteret har store problemer i familien, i forhold til oppholdstillatelse eller utdannelse og arbeid. MiRA-Senteret gir krisehjelp og rådgivning til kvinner som ønsker vår assistanse.

KRISEHJELP OG RÅDGIVNING 2006

Krisehjelp og rådgivning er blant MiRA-Senterets viktigste arbeidsområder og vi ser at behovet for et slikt tilbud er stort. Gjennom krisehjelp- og rådgivningsarbeid dekker vi et bredt spekter av problemstillinger kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn møter på. Dette gjelder både innenfor familien, men også i møte med det offentlige. Den erfaringen og kunnskapen vi tilegner oss gjennom krisehjelp- og rådgivningsarbeid brukes aktivt for å fremme likestilling og like muligheter for våre brukere. Vi anser det som vår oppgave å formidle disse erfaringene og perspektivene videre til ulike beslutningstakere.

Tabellene nedenfor viser antall behandlede saker ved MiRA-Senteret fordelt på kategorier for hvilken problemtype det dreier seg om. Tabellen viser både saker som er blitt behandlet etter personlig oppmøte og per telefon. Henvendelser i saker kommer både fra enkeltkvinner og unge jenter, eller institusjoner og privatpersoner som tar kontakt på vegne av en bruker.

Krisehjelp og rådgivning per e-post er ikke inkludert i tallene. Mange av henvendelsene har blitt fulgt opp over en lengre periode.

Image

ERFARINGS- OG KUNNSKAPSFORMIDLING, SAMT KOMPETANSEOPPBYGGING

Foredragsvirksomhet, kurs og debatter
Et viktig ledd i MiRA-Senterets arbeid med formidling av kunnskap og erfaring
Representanter for MiRA-Senteret har holdt flere foredrag over varierende temaer i løpet av 2006. Noen oppdragsgivere har ønsket å høre mer om MiRA-Senterets arbeidsmetoder og perspektiver, historie, og integrerings- og likestillingsarbeid. Blant de viktigste temaene har vært psykisk helse, tvangsekteskap, vold mot kvinner, kropp og seksualitet, ytringsfrihet, minoritetskvinners rettigheter og minoritetskvinner i mediene.

I 2006 har vi blant annet holdt foredrag og innlegg følgende steder:
3. februar Foredrag Likestilling og inkludering. Arbeiderpartiets kvinnekonferanse
22. februar Forelesning Minoritetskvinners psykiske helse. Sosionomutdanningen ved HiO
4. mars: Hilsing, Sosialistisk venstrepartis landstyremøte
14. mars Foredrag ORKIS kvinnekafeen ”Minoritetskvinner i Norge”
29. mars Kurs/ Foredrag Arbeid med psykisk helse for innvandrer og flyktningkvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Høyskolen i Oslo
29. mars: Minoritetskvinnebevegelsen i Norge gjennom årene. Feminisme og rasisme. Senter for kvinne- og kjønnsforskning.
1. april Kurs/ Foredrag Innvandrerkvinner som brukere. Aust Agder krisesenter
5. april Innlegg. Erfaringer og utfordringer knyttet til tvangsekteskapsproblematikken. Barne- og likestillingsdepartementet.
20. april Foredrag: Hvor langt går ytringsfriheten, Norsk Pen
23. april Kurs Krafttak for mottak. La meg snakke. Redd Barna
30. juli Foredrag Women´s Rights and the Rise of the extreme Right in Scandinavia. International BEST Conference ”Black European Studies in Transnational Perspective”/ Berlin
17. august Foredrag Minoritetskvinners rettigheter og plikter i det norske samfunnet. Vestby Mottak
25. august Innlegg Forebyggingsprogram for unge jenter med minoritetsbakgrunn. Empowerment, fysisk og psykisk selvtillitstrening. Sosial- og helsedirektoratet
14. september Foredrag Inkludering eller fremmedgjøring. DNB Nor
16. september Foredrag Minoritetskvinner og likestilling. Venstrekvinnelaget
25. september Forelesning/ Kurs Forebyggende helsevern blant minoritetskvinner og unge jenter. Kurset er godkjent som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Norsk sykepleieforbund, Buskerud
27. September Foredrag Ytringsfrihet og likestilling I arbeidslivet. Arbeidsmiljøsenteret/ Bergen
15. oktober Debattleder. Internasjonal filmfestival.
25. oktober Foredrag Flerkulturelle møteplasser i tilknytning til en helseorganisasjon. Nasjonalforeningen for folkehelsen.
31. oktober Paneldebatt om tvangsekteskap. AUF
6. november Foredrag Den uforståelige legen. Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (NSRR)

Innspill til departementer og andre offentlige instanser
I 2006 har MiRA-Senteret som vanlig møtt en rekke politikere og byråkrater og gitt innspill om minoritetskvinners situasjon i Norge til departementer, storting, direktorater og ombud.

Her kan blant annet nevnes:
1. februar
Innspill: Aldersgrense for familiegjenforening – vil dette hindre tvangsekteskap?
Venstre

9. februar
Erfaringsutveskling og innspill: Problemstillinger MiRA-Senteret er opptatt av, samt opptøyene i Paris. Hvordan unngå dette i Norge.
Justis- og politidepartementet

10. mars:
Innspill til handlingsplan mot fattigdom
Stortinget

7. april
Innspill Fattigdomsproblematikken blant minoritetsjenter
Barne- og likestillingsdepartementet

26. april
Innspill til handlingsplan for integrering og inkludering.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet/ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

20. mars
Innspill ”Barnets beste og innvandringsregulerende hensyn – En motsetning
Utlendingsdirektoratet

31. mars
Innspill Minoritetskvinners historie i Norge
Universitetet i Oslo/ Kulturhistorisk museum

23. mars
Innspill Rettsikkerhet i lys av kjønn og etnisitet
Barne- og likestillingsdepartementet og HUMPRO

24. april
Innspill erfaringer med tilknytning til Schengen- avtalen
Utenriksdepartementet

25. august
Idedugnad: Strategiplan mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn
Sosial- og helsedirektoratet

31. august
Innspill MiRA-Senterets vurdering av dagens situasjon på integrerings- og inkluderingsfeltet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

1. september
Innspill Internasjonal migrasjon og utvikling
Utenriksdepartementet

7. september
Innspill MiRA-Senterets erfaringer med diskrimineringssaker
Likestillings- og diskrimineringsombudet

5. oktober
Innspill Kravet om nynorsk – urimelige krav i stillingsutlysninger
Likestillings- og diskrimineringsombudet

12. oktober
Innspill Tiltak mot tvangsekteskap – hva vil virke
AUF

20. oktober
Innspill Erfaringer og utfordringer i arbeidet med minoritetsspørsmål
Justisdepartementet

24. oktober
Vedrørende forslag til 21- års grense for familiegjenforening
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

9. november
Innspill Vil 21 års grense virke?
Likestillings- og diskrimineringsombudet

10. november
Innspill Erfaringer og strategier i arbeidet mot tvangsekteskap
Barne- og likestillingsdepartementet

20. november
MiRA-Senterets erfaringer med arbeidet med minoritetskvinner
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

2006 har vært et år der MiRA-Senteret har drevet en del oppsøkende virksomhet, og vi har utvidet vår kontakt med nye instanser. Vi har satset på erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging gjennom møte- og oppsøkende virksomhet rettet mot andre organisasjoner, barnevernstjenester, kommuneansatte, studenter og prosjektledere. Dette har gitt oss en unik mulighet til å knytte sterkere bånd til ulike institusjoner og synliggjøre de sammensatte problemstillingene minoritetskvinner og jenter møter på i Norge. Vi kan blant annet nevne følgende:

17. januar, Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (NRSS)
27. februar Nasjonalforeningen for folkehelsen
15. mars Directorate General of Human Rights Secretariat of the Framework Convention for the protection of national minorities.
3. april Oslo krisesenter
20. april HSH
25. april LNU Ӂpen og inkluderende
4. mai Sagene barnevernstjeneste
4. mai Bjerke barnevernstjeneste
9. mai: Senter for oppvekst i Drammen
16. mai Krisesenteret på Hønefoss
6. juni barnevernstjenesten i Bærum/ Sandvika området
12. juni, Rettsikkerhet i lys av kjønn og etnisitet, Likestillings og diskrimineringsombudet
29. august. Norsk PEN
14. september Redd Barna
6 og 7. november Helse og Rehabilitering
Oktober INVEST Nettverk i Trondheim
Oktober 2006 Technology, talent and tolerance in European Cities. A Comparative analysis NIFU STEP ( Studies in innovation, Reseach and Education)
23. november Konsulentfirmaet Apeland,
23. november Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
24. november Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
12. desember Rådet for psykisk helse
8. november Juss Buss. Erfaringsutveksling og fellese strategier i arbeidet mot tvangsekteskap
30. oktober. Klinikk for seksuell opplysning. Erfaringsutveksling

Møter med representanter fra internasjonale institusjoner:
Mars 2006 Yasien Mohammad. Sør Afrika, fredsforkjemper fra Sør Afrika som delte sine erfaringer fra forholdene i fangeleieren Robben Island og og prosessen for å få demokrati i landet.
13. september Afghan Women Skills Development Centre. Erfaringsutveksling I forhold til vold mot kvinner og kjønnsbasert forfølgelse.
14. september Sosialdepartementet/ Likestillingsenheten og likestillingsombud i Estland. Utfordringer i forhold til likestillingsarbeidet i de respektive landene.
10. oktober FOKUS- Bosnia. Erfaringsutveksling av arbeidsmetoder og strategier i forhold til arbeidet mot tvangsekteskap.
I forbindelse med MiRA-Senterets skolekampanje har senteret holdt flere foredrag og deltatt på ulike møter, samt gitt innspill til elever og studenter i temaer som omhandler minoritetsjenter. En oversikt over disse er å finne i et eget kapittel om skolekampanjen senere i årsrapporten.

MiRA-Senteret som høringsinstans
Formidling av minoritetskvinneperspektiver til offentlige myndigheter
MiRA-Senteret er høringsinstans for en rekke offentlige instanser og vi formidler på denne måten våre politiske standpunkter, erfaringer og perspektiver til myndighetene. MiRA-Senteret arbeider mye med høringsuttalelser til det offentlige. Det har i 2006 vært flere viktige forslag til endringer i det norske lovverket. For MiRA-Senteret er det svært viktig å gi høringsinnspill for å videreformidle våre synspunkter til myndighetene, og det legges ned store ressurser i dette arbeidet.

I 2006 har vi gitt innspill til
KRD. Forslag til endringer i lov om statsborgerskap og forskrifter til statsborgerloven.
AID. Beslutning om fravikelse av utlendingsinstruksen punkt 5.2.
AID Utkast til veileder om utredning av likestillingsmessige konsekvenser knyttet til personer med innvandrerbakgrunn, samer og nasjonale minoriteter
BLD/ CEDAW Norges syvende rapport for perioden 02-05. FN konvensjonene om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner
JD Rapport om etablering av et pilotprosjekt med ny avhøringsmodell for barn som har vært utsatt for overgrep/ Barnas hus
JD forslag til forskrift med hjemmel i utlendingslovens § 37d, siste ledd
JD forslag til nytt tredje til niende ledd i utlendingslovens § 37d, Om utlendingsinternat
UD Utenriksdepartementets arbeid med internasjonal migrasjon og utvikling
ADI Beskyttelse mot tvangsekteskap. Tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes

MiRA-Senteret i media i 2006
MiRA-Senteret har vært i fokus i forbindelse med mange forskjellige temaer, slik som hijab/ niqab forbudet, diskriminering i arbeidsmarkedet, tvangsekteskap, menneskerettigheter, kontantstøtten, ytringsfrihet, likestilling og inkludering.

Noen eksempler der MiRA-Senteret har deltatt eller blitt referert i media 2006
Verdens gang 3. januar. Typisk norske drømmer
Magasinet Redd Barna 01/06. Den usynlige smerte
Aftenposten 5. januar. Volvat slutter å selge jomfruhinner
Drammens Tidende 13. januar. Tvinges ut av skolen
Klassekampen 9. februar. Hvor like må vi bli?
VELFERD 1. utgave 2006. Prisverdig pioner
Klassekampen 4. mars. Som muslim har jeg ikke lært noe/ Karikaturstriden
Aftenposten 20. mars. Økt selvtillit gir bedre integrering
Aftenposten aften. 20. mars Hardtslående på Håndverkeren
Karriereling.no 21. mars. Innvandrere sliter på arbeidsmarkedet
Arbeidsmiljø april 2006. Mellom barken og veden
Yeni Øzgur politika Tyskland/ Tyrkia: 9. mai Innvandrerkvinner i Norge mobiliserer seg.
Dagbladet 21. juni Forbud mot hijab
Dagbladet, nettutgaven 21. juni Greit med forbud mot ansiktsslør
Aftenposten nettutgaven 21. juni Forbud mot ansiktsslør i Oslo skolen
Aftenposten aften 21. juni Forbud mot ansiktsslør
NTB 21. juni Forbud mot ansiktsslør
NRK nett. 21. juni. Forbud mot ansiktsslør
Bergens Tidene. 21. juni. Muslimer støtter slør-forbud
Vårt land 22. juni Meningsløst å forby ansiktsslør
Dagsavisen 22. juni Djupedal støtter forbud mot slør
Aftenposten 24. juni Ansiktsslør er problematisk
Dagsavisen 28. juni. Flere frykter tvangsekteskap
Dagsavisen 3. juli Bra støtteapparat hindrer æresdrap
Dagbladet/ Magasinet 8. juli Er det riktig å forby ansiktsslør?
Extra Bladet. August. Glad i livet
NTB 28. august Kontantstøtten
Utrop 30. august Vold i nære relasjoner
LO aktuelt Kraftig stoff. Et lite stykke tøy.
Ny tid 1. september Stoler ikke på UDI. Ny statsborgerlov
VG helg 16. september. I dekning for sin egen far.
Aftenposten 21. september Nynorskkrav kan diskriminere
Bergens Tidene 21. september Krav om sidemål kan hindre innvandrere i å få jobb
Aftenposten 22. september. Elitelikestilling. Kvinner i styrene kupper likestillingen
Bergens Tidene 28. september Innvandrernes stilling i arbeidslivet
Dagsavisen 28. september Omstridt indisk vann
Dagsavisen 29. oktober Krafttak mot tvangsekteskap
Startsiden.no 2. november. Mishandling er gale på alle språk
Aftenposten 4. november. Innvandrerkvinner fyller krisesentrene
Klassekampen 6. november Ikke tei om vald
Romerikes blad 24. november. Forsinker integreringen
Klassekampen 25.november 21-års aldersgrense, ekskluderende
Dagsavisen. 28. november Politiet støtter 21- års grense
Arbeidsmiljø november Din beste arbeidsdag
Dagbladet 3. desember. Menneskerettighetspris til Tore Sandberg
Dagsavisen 5. desember Innvandrere rystet. Om 21- års regel
Klassekampen 5. desember Vanskelige valg.
Rådgivernytt nr 4. Skolekampanjen. Får hjelp til å løse minoritetskonflikter
Dagbladet/ Magasinet 16. desember. Manglende norskopplæring hindrer integrering

Debattinnlegg

Aftenposten/ kronikk 5. juli Reformer Utlendingsnemnda
Klassekampen, kronikk 23. november. Inkludering mot tvangsekteskap

I tillegg har MiRA-Senteret deltatt i diverse programmer i TV og radio
Internasjonal radio Apri awaz 17. mars Tvangsekteskap eller kjærlighetsekteskap
NRK radio 12. januar. tvangsekteskap i lys av innvandringsdebatten
NRK radio24. januar. Tvangsekteskap og skilsmisse. Pakistanske kvinners rettigheter i Norge
NRK TV dagsnytt 8. mars. Kvinner i styrerommet
NRK P1 Norgesglasset. 29. mars Norskkunnskap etter 28 år
NRK TV 17. mai. Flerkulturell 17. mai feiring
NRK radio dagsnytt 21. juni Forbud mot ansiktsslør
NRK tv Dagsrevyen 21. juni Forbud mot ansiktsslør
TV Norge 21. juni Forbud mot ansiktsslør
P4 Sytten tretti. 22. juni Forbudet mot ansiktsslør
BBC/ England 22. juni Norge forbyr ansiktsslør
Reuters/ Svensk Tv 26. juni Forbud mot ansiktsslør i Norge
Reuters/ Al-Jazeera TV 28. juni Forbud mot ansiktsslør i Norge
TV 2. 28. august Kontantstøtten
NRK radio 28. august Kontantstøtten
NRK radio dagsnytt 18. 21. september Nynorskkrav diskriminerer
P4 radio. 21. september. Nynorskkravet diskriminerer minoritetsungdom
NRK TV, Redaksjon en. Drapet på tre kvinner
NRK radio, Alltid nyheter. Ny lov mot voldtekt i Pakistan

INFORMASJONSVIRKSOMHET
Informasjonsformidling gjennom skriftlig og audiovisuelt materiell

MiRA-Senteret anser det som svært viktig å videreformidle informasjon og erfaringer fra vårt arbeid også i skriftlig og audiovisuell form, og vi driver derfor en omfattende informasjonsvirksomhet. Vi får ofte henvendelser fra skoleelever, studenter, skolerådgivere, politikere, personer i hjelpeapparatet og andre som ønsker informasjon om situasjonen til kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom mange ulike typer skriftlig materiell formidler vi informasjon både til de ovennevnte og til personer med minoritets- og majoritetsbakgrunn. Vi formidler også informasjon muntlig på ulike seminarer, konferanser og møter. På vår hjemmeside finnes oversiktlig informasjon og tilbud fra MiRA-Senteret samlet på ett sted.

 • MiRA-Magasinet 0106 og 02/06
 • Bordkalender Invisible pain: The psychological violence in the lives of minority women
 • Temahefte nummer 6 ” Minoritetskvinner og psykisk helse
 • Informasjonsfoldere og brosjyrer
  – Informasjonsfolder Redd for å miste jomfruhinnen?
  Nå også på Engelsk, tyrkisk, somali, urdu, persisk og arabisk.
  – Den usynlige smerte ”Utvikling av selvinnsikt, indre trygghet og livsglede” Nå også på somali, urdu, arabisk, persisk, spansk, tyrkisk og engelsk.
 • Bli med!
 • Opptrykk av tidligere utgitte informasjonsbrosjyrer
  – Si nei til vold mot kvinner (engelsk)
  – Si nei til vold mot kvinner (norsk)
  – Si nei til vold mot kvinner (arabisk)
  – Si nei til vold mot kvinner (persisk)
  – Om MiRA-Senteret (arabisk, persisk og urdu)
  – Om MiRA-Senteret (norsk, engelske, tyrkisk og spansk)
  – Ditt valg ”om tvangsekteskap”
  – Kjærlighet er å ta ansvar ”helsebrosjyre”
  – Redd for å miste jomfruhinnen ”helsebrosjyre”
  – Skolekampanjen ”MiRA-Senteret arbeid rettet mot elever, lærere og foreldre”

Annet informasjonsmateriell
I forbindelse med aktiviteter og kampanjer har vi utarbeidet informasjons- og promoteringsmateriell som invitasjon, omsalgspermer for konferanse, plakat og løpesedler, samt penner for vår synliggjøringskampanje ”Jenter Kan”.
• Informasjons- og aktivitetsstands
• Internasjonal Torgdag
• Internett
• Film
• Medieovervåkning

PROSJEKTER OG AKTIVITETER
Bli med!

INTEGRERINGSTILTAK
MiRA-Senterets arbeid for inkludering på tvers av nasjonalitet og etnisk bakgrunn

MØTEPLASSER – ET AKTIVITETSTILBUD FOR KVINNER OG UNGE JENTER MED MINORITETSBAKGRUNN
• Samtalegrupper
• Debattforum
• Temakvelder
• Kulturelle møteplasser

KJENN DIN BY

UTFLUKT

AKTIVITETS- OG INFORMASJONSMESSE
Jeg vil lære å bli glad i livet!

NASJONAL KONFERANSE og HELSEFORUM
Den usynlige smerte – minoritetskvinner og psykisk vold i nære relasjoner

KULTURFESTIVALEN MELA 2006

INNSAMLINGSAKSJON FOR JORDSKJELVSRAMMEDE KVINNER OG BARN I PAKISTAN- Fra kvinner til kvinner

PSYKISK HELSE – DEN USYNLIGE SMERTE
Utvikling av selvinnsikt, indre trygghet og livsglede

LA MEG SNAKKE
MIRA-Senterets ARBEID MED UNGE JENTER MED MINORITETSBAKGRUNN. FOKUS PÅ FOREBYGGENDE ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP OG OMSKJÆRING

HELSEPROSJEKT:
ABORTFOREBYGGENDE TILTAK
Seksualitet og bevisstgjøring av egne valg

FOREBYGGENDE ARBEID MOT
VOLD, UNDERTRYKKENDE TRADISJONER, RASISME OG DISKRIMINERING

KURS, WORKSHOPS OG VERKSTED
Fotoworkshop
Verden sett med mine øyne

Taekwondo og selvforsvarskurs

Ta Ordet Kurs ”Bruk alle dine språk”

Hennamalingskurs

Magedanskurs

Workshop ”Endring som ressurs”

Vinterverksted

INTERN UTVIKLING

EGEN KOMPETANSEUTVIKLING OG REPRESENTASJON I FORA
MiRA-Senteret har hatt stor utbytte av en rekke seminarer og konferanser i 2006. Av tema som er blitt tatt opp kan vi eksempelvis nevne handel med kvinner, kjønnslemlestelse, likestilling, kjønn og rasediskriminering og vold mot kvinner.
På møtene gir MiRA-Senteret innspill, og vi bidrar også med kommentarer via e-post eller telefon i aktuelle saker.

Eksterne seminarer og arrangementer
MiRA-Senteret har med stort utbytte deltatt eller gitt innspill på følgende seminarer, arrangementer og markeringer i 2006:

Åpningsmarkering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Åpningsmarkering Likestillings- og diskrimineringsombudet
Markering: 20- års jubileum, Støttesenter mot incest
Samarbeidsforum mot rasisme og etnisk diskriminering, Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Seminar om tvangsekteskap, Barne- og likestillingsdepartementet
Landskonferanse Mangfold og inkludering – nye utfordringer for minoritetsorganisasjoner, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene.
Etnisk diskriminering i Europa, ARENA, Senter for Europaforskning.
Konferanse: Barnets beste og regulert innvandring en motsetning? UDI
Prosjektforvaltningskurs, FOKUS
Markering: Benjamins Minnefond
Informal Interactive Hearings of the General Assembly with Non- Governmental Organizations, Civil Society Organizations and Private Sector on International Migration and Development, New York
Black European Studies, Berlin
Konferanse: Tenk om noen ville se meg. Er overgrepsofre usynlige- bidrar samfunnet med hjelp eller nye overgrep, Krisesenteret i Rana
Nordisk fagseminar om arbeidet mot tvangsekteskap og æresrelatert vold i de Nordiske landene, Barne- og likestillingsdepartementet.
FN konferanse/ Høynivådialog. Internasjonal migrasjon og utvikling, New York
Seminar Women, human rights and islam, Nobel Peace Center.
Seminar: Peacebuilding and Conflikt Management. The FK North- South Forum 2006

Vi har også vært representert i følgende fora:
Offisielle delegasjonen for FNs høynivådialogmøte.
Rådet for psykisk helse
SOHEMI (Shdir)
Støtteutvalget for minoritetsspråklige tidsskrifter
Medietilsynet
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjons gründernettverk for kvinner.
Hovedutvalget for Helse og Rehabilitering
Regjeringens menneskerettighetspris
FOKUS styret
Driftstyre ved Sandaker videregående skole
ECOSOC

INTERNETTUTVIKLING
MiRA-Senterets hjemmesider blir brukt til informasjonsvirksomhet og kan forhåpentligvis bidra til utviklingen av en bevisstgjøringsprosess hos de besøkende. På våre nettsider ligger informasjon om MiRA-Senterets tilbud, aktiviteter og kontaktmuligheter, samt våre tilgjengelige produksjoner som MiRA-Magasinet, rapporter, brosjyrer og plakater. Hjemmesidene inneholder også opplysninger om vår nettverksvirksomhet, og vi legger ut pressemeldinger og noen artikler eller innlegg fra aviser, samt foredrag. I 2006 har vi også lagt ut alle våre høringsuttalelser til offentlig gjennomsyn via våre nettsider. Vi ønsker å bidra til aktuelle debatter, og har informasjon om arrangerte ekteskap og tvangsekteskap, omskjæring, diskriminering på arbeidsmarkedet og likestilling av minoritetskvinner i Norge. Hjemmesidene inneholder også informasjon på andre språk.
Våre hjemmesider har mye informasjon om forskjellige temaer og aktiviteter samt bestillingsskjema for rapporter, magasiner og annet. Vi bruker hjemmesiden www.mirasenteret.no aktivt for å formidle informasjon, og mobilisere til deltakelse og innspill over hele landet.

SAMARBEIDSVIRKSOMHET
MiRA-Senteret har et utstrakt samarbeid med ulike organisasjoner, enkeltpersoner og institusjoner innen våre arbeidsområder. Vi har stor nytte av å innhente informasjon fra andre erfaringsområder, og samtidig kan vi bidra til at vår kompetanse blir benyttet i flere sammenhenger.

INTERNASJONALT NETTVERKSARBEID OG NORDISK NETTVERK FOR MINORITETSKVINNER
MiRA-Senteret mottar stadig henvendelser også fra andre land, som Sverige, Danmark og Finland. Vi blir kontaktet av myndigheter, enkeltpersoner eller organisasjoner fra disse landene, og blir forespurt om råd og veiledning i konkrete saker og prosjekter.
Gjennom vårt arbeid er vi i kontakt med kvinner og kvinneorganisasjoner over hele Norden, og får derfor utvidet våre kunnskaper om situasjonen i andre land. Det er viktig for minoritetskvinner at det finnes bindeledd mellom de ulike landene slik at kompetansen på de aktuelle områdene utvikles. På lengre sikt kan det internasjonale samarbeidet bidra til en økt integrering og en bedret situasjon for innvandrer- og flyktningkvinner.

MÅLOPPNÅELSE

2006 har på mange måter vært et svært spennende år for MiRA-Senteret. Vi har som grasrotsorganisasjon med et vidt kontaktnett, vidstrakt og allsidig tilbud til våre brukere, samt bred faglig og politisk kompetanse lykkes i å nå ut til både minoritetskvinner- og unge jenter og til lokale og nasjonale myndigheter, institusjoner, organisasjoner og den øvrige befolkningen.

Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid samt ulike tiltak har vært viktig kilde til erfarings- og kunnskaps oppbygning. Vårt mål har vært å systematisk og gjennom ulike kanaler å formidle våre erfaringer og kunnskap, med den visjon å bedre levekårene for minoritetskvinner- og unge jenter.

MiRA-Senteret har i 2006 bidratt med kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål til privatpersoner, myndigheter og til ulike instanser og organisasjoner. Gjennom krisehjelp og rådgivning, foredragsvirksomhet, politisk arbeid, selvorganisering og nettverksarbeid har vi lykkes i å formidle minoritetskvinners egne erfaringer og perspektiver og synliggjort ulike faktorer som hindrer minoritetskvinner reell likestilling og inkludering på alle samfunnsplan.

Sekretariatet, arbeidsgruppa og styret vurderer organisasjonens måloppnåelse som svært god. MiRA-Senteret har bistått både kvinner med minoritetsbakgrunn og fagpersoner, nasjonale og lokale myndigheter, offentlig ansatte og andre som arbeider med minoritetskvinners og jenters situasjon med informasjon, erfarings- og kunnskapsformidling, samt rådgivning.

Vi er svært takknemlige overfor alle bevilgende instanser som har gjort det mulig for oss å tilby unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn så mange og varierte aktiviteter. Vi takker igjen for alle økonomiske tilskudd, og ber om støtte også i 2007 slik at vårt viktige langsiktige og forebyggende arbeid kan videreføres til fordel for innvandrer- og flyktningkvinner i Norge.