MiRA-Senteret som en felles stemme for minoritetskvinners rettigheter og likestilling i Norge, deltok i går på årets 8.mars-møte. Siden oppstart har senteret vært engasjert i den internasjonale kvinnedagen, og vi er stolte av at kvinnebevegelsen er mer inkluderende enn noen gang. Hele tre av MiRA-Senterets kampsaker ble stemt frem blant hovedparolene til årets 8.mars-tog. 

kvinnekamp

Likestilling handler om like rettigheter, og strukturer som undertrykker kvinner og minoriteter må bekjempes. MiRA-Senteret har i flere år påpekt at innvandrer- og flyktningkvinners rettigheter ofte bestemmes av utlendingsloven og den til enhver tid gjeldende asyl- og innvandringspolitikk. Rasismen og diskrimineringen av minoritetskvinner er en viktig likestillingssak, og det er fortsatt viktig å belyse at minoritetskvinner opplever diskriminering på flere arenaer, både på arbeidsmarkedet, boligmarkedet, i lovverket og ellers i samfunnet. Dette begrenser kvinnenes deltakelse i det offentlige rom. Innenfor paroleforslagene om rasisme og kvinnekamp, ble to av MiRA-Senterets viktige kampsaker vedtatt som hovedparoler:

«Kvinner rammes hardest – stopp innstramminger i utlendingsloven!»

«Kampen mot rasisme er også kvinnekamp»

Kvinner med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i lavstatusyrker. MiRA-Senteret erfarer at minoritetskvinner ofte blir brukt som reservearbeidskraft. Vi ser kritisk på bruken av praksisplasser som arbeidstiltak fordi de fleste kvinnene ikke får fast jobb etter endt praksis. Innenfor paroleforslagene som gjaldt arbeidsliv ble også MiRA-Senterets kampsak om praksisplass vedtatt som hovedparole:

«Lønnet arbeid til alle – nei til praksisplass som gratis arbeidskraft!»

MiRA-Senteret ser frem til å gå i tog for likestilling og kvinners rettigheter, og håper så mange som mulig vil markere den internasjonale kvinnedagen sammen med oss!