Invitasjon til aksjon mot innstramminger i utlendingsloven fredag 8.mai kl. 15:00 utenfor Stortinget.

 

MiRA-Senteret inviterer organisasjoner og relevante aktører til en felles storaksjon på Eidsvoll Plass utenfor Stortinget fredag 8.mai kl. 15:00 mot innstramminger i utlendingsloven og for et mer inkluderende og åpent samfunn. bilde aksjon 8 mai

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn har i over 25 år kjempet mot treårsregelen da vi altfor ofte møter kvinner som forblir i en voldelig relasjon i påvente om at dagens botidskrav på tre år er innfridd, for å få oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag. Beklageligvis har nå regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet likevel fremmet et forslag om å øke botidskravet med ytterligere to år. Forslaget vitner om en utvikling mot en diskriminerende innvandrings- og asylpolitikk, hvor innvandringsregulerende hensyn synes å veie tyngre enn kvinners rettssikkerhet og vern mot vold i nære relasjoner.

MiRA-Senteret mener at et hevet botidskrav vil svekke kvinners likestilling og rettssikkerhet i Norge, og samtidig frata voldsutsatte kvinners mulighet til å trå ut av den voldelige relasjonen før det er for sent. 

Vil din organisasjon tilslutte seg arrangementet og delta på aksjonen ”Frigjøring – for hvem?” mot forslaget om femårsregel, på Eidsvoll Plass utenfor Stortinget på frigjøringsdagen fredag 8.mai kl. 15:00 – send e-post til post@mirasenteret.no snarest mulig.

Foreløpig tilsluttede organisasjoner er:

Fagforbundet Oslo, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), NOAS, JURK, Juss-Buss, Fellesorganisasjonen – FO, Antirasistisk Senter, Norges Kvinnelobby, KUN senter for kunnskap og likestilling, Grenseløs Kjærlighet – Norsk organisasjon for familiegjenforening, Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Islamsk Råd Norge, Norsk Kvinnesaksforening, Krisesentersekretariatet, Visjon Forum, Pakistansk Familienettverk, Norske Kvinners Sanitetsforening, Stiftelsen Amathea, For Fangers pårørende, Fi Oslo, SV- Sosialistisk Venstreparti, SVs kvinnegruppe, Organisasjon mot offentlig diskriminering, Internasjonale Sosialister, Global Somali Diaspora, Norges Kristelige Studentforbund, Ungdom mot Rasisme, Partiet Rødt, Vergeforeningen Følgesvennen.

Vi oppfordrer samtidig til å avgi høringsuttalelse på forslaget om hevet botidskrav. Høringsfristen er 15.mai. Følg link til høringsuttalelsen: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing–endringer-i-utlendingsloven-og-utlendingsforskriften–hevet-botidskrav-for-permanent-oppholdstillatelse-mv.–endringer-i-statsborgerloven/id2403994/

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi på telefon 920 19 962 eller e-post fsalimi@mirasenteret.no.

Link til Facebook-eventen her: https://www.facebook.com/events/1573189182931661/